Menu

In dit onderwerp

2016, een jaar dat niet snel vergeten zal worden
Minder uit dit onderwerp

Varkenstop G30 zoekt antwoorden op de crisis

Op een G30-top van de hele varkensketen, samengeroepen door minister Schauvliege op 1 februari, pleitte Boerenbond voor het verhogen van de weerbaarheid van de sector via een marktgerichte differentiatie. Verder is het belangrijk dat de varkenshouders beschikken over actueel en betrouwbaar cijfermateriaal over de Europese varkensstapel. Ten derde willen de leden-varkenshouders een goede promotie, met de nadruk op smaak, voedingswaarde en gezondheid. Daarnaast drong Boerenbond aan op een aantal maatregelen die de kosten op de bedrijven zouden verlichten.

In de loop van het jaar diepte de sectorvakgroep Varkens een aantal prioritaire actiepunten verder uit. Niet alleen op Vlaams niveau werd in de loop van 2016 onderhandeld over ondersteuningsmaatregelen voor de sectoren in moeilijkheden. Ook op federaal niveau werden voorstellen besproken met de bevoegde minister Borsus. Onder andere een vermindering van de sanitaire bijdragen voor rundvee en een vrijstelling voor varkens waren er het resultaat van.

In mei pakte de sectorvakgroep Varkens uit met een actieplan voor de varkenshouderij, dat de sector weerbaarder moet maken tegen crisissen. Sommige van deze actiepunten zijn al volop in uitwerking. Na vele donkere maanden, veerde de varkensmarkt eind mei eindelijk voorzichtig wat op. Een maand later titelde Boer&Tuinder ‘Varkenshouders zijn hoopvol, marktherstel pril en broos.’ In het najaar bleek de varkenssector in een structureel beter vaarwater te komen, maar het zal op bedrijfsniveau nog een hele tijd duren eer de wonden geheeld zijn.

Kilometerheffing voor vrachtwagens

Om de leden uitgebreid te informeren over de praktische gevolgen van de kilometerheffing, die vanaf 1 april het eurovignet vervangt, werden in februari vijf provinciale infovergaderingen georganiseerd. Medewerkers van de Vlaamse Belastingdienst en van Satellic en Viapass geven er informatie uit de eerste hand. Eind januari had voorzitter Sonja De Becker nog een overleg met de bevoegde minister Ben Weyts om een aantal blijvende onduidelijkheden over het toepassingsgebied van de kilometerheffing en de praktische modaliteiten van de vrijstellingsaanvraag vooraf uit te klaren.

Tiende Innovatiecampagne

De tiende editie van de Innovatiecampagne richtte zich op vernieuwende ideeën en projecten van land- en tuinbouwers in de ruimste zin van het woord. Deze editie kreeg 113 inzendingen. Dat is 113 keer het bewijs dat onze land- en tuinbouwers vooruitkijken. De 10 beste innovaties kregen begin december hun bekroning. De korte keten, het sluiten van kringlopen en de ondersteuning van de bijenpopulatie bleken dankbare thema’s, maar ook rond ergonomie en techniek op het bedrijf werd flink geïnnoveerd. De gemeenschappelijke deler van alle winnende projecten? Erin slagen om een kwaliteitsvol product af te leveren, op een manier die duurzaam is voor het milieu, bedrijfseconomisch interessant is, fysiek haalbaar is en gemakkelijk is voor de boer. De 10 winnende ideeën vormen nu een inspiratiebron voor andere land- en tuinbouwers op zoek naar nieuwe inzichten. In totaal maakten eind november-begin december bijna 2500 aanwezigen de vijf KBC-Innovatieavonden mee, waarop onder andere de ideeën van laureaten voorgesteld werden.

Vernieuwde Agridagen

In Ravels kende de eerste editie van de vernieuwde Agridagen een positief verloop: op 20.000 m² standruimte verwelkomden 173 standhouders 15.500 bezoekers. De nieuwe locatie in Ravels werd bijzonder positief onthaald door exposanten en bezoekers. De stands in verband met de intensieve veeteelt- en kleinveesectoren werden druk bezocht. De konijnensector, voor het eerst present, was blij met de toegenomen aandacht die hij kreeg. De hoop is dat dit zal leiden tot nieuwe kwekers.