Menu

In dit onderwerp

2016, een jaar dat niet snel vergeten zal worden
Minder uit dit onderwerp

Sociale maatregelen ondersteunen de sector

Vanaf 1 april leidde de taxshift tot een forse vermindering van de sociale bijdragen. Daarnaast zorgde federaal minister van Landbouw Borsus ervoor dat land- en tuinbouwers die voor de eerste keer een vaste werknemer in dienst nemen, een vrijstelling krijgen van basisbijdragen voor de sociale zekerheid, zonder beperking in de tijd. Boerenbond liet bij deze onderhandelingen duidelijk zijn stem horen.

Vlaamse Klimaattop, landbouw als deel van de oplossing

De Vlaamse Klimaattop zette op 19 april alle betrokken sectoren (industrie, transport, energie, huishoudens, landbouw …) via rondetafelgesprekken aan het werk om nieuwe maatregelen te zoeken die de broeikasgasuitstoot verminderen. In de aanloop naar de top zette Boerenbond nog eens duidelijk de resultaten op een rijtje die de sector de voorbije jaren op het vlak van de reductie van broeikasgasemissies al bereikt had, maar toonde ook hoe het aandeel van landbouw in de totale Vlaamse broeikasgasemissie stelselmatig gedaald is. Tijdens de slotzitting op 1 december engageerde Boerenbond zich tot een constructieve bijdrage om het alsmaar dalende aandeel van landbouw (8,15% in 2014) in de totale Vlaamse uitstoot nog verder te verminderen. Daarnaast benadrukten we nog eens dat landbouw niet alleen een deel van het probleem vormt, maar dat de sector meteen een deel van de oplossing is.

Floraliën, mooi staaltje van samenwerking

Van 22 april tot 1 mei keerden de Floraliën terug naar de Gentse binnenstad, maar in een heel nieuw jasje. Op vier locaties werden andere facetten van de sierteelt getoond. Zo’n prachtig bloemenfestival is slechts mogelijk dankzij de volledige medewerking van de Belgische sierteeltsector, floristen, tuinarchitecten en bloemenkunstenaars, maar ook van het wetenschappelijk en praktijkonderzoek. Tijdens de opening op 21 april mocht een delegatie onder leiding van Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker en AVBS-voorzitter Filip Goossens de koning en de koningin ontvangen in de prachtige AVBS-groepsstand in het historische Floraliënpaleis in het Citadelpark.

Multifunctional Agriculture Academy on Tour

Het Innovatiesteunpunt nam bedrijfsleiders en experts mee voor een rondrit langs Nederlandse bedrijven waar multifunctionele landbouw hoog op de agenda staat. De deelnemers maakten kennis met nieuwe en economisch duurzame businessmodellen die meer slagkracht geven en uitzicht bieden op een mooie toekomst.

Het Innovatiesteunpunt was in 2016 opnieuw actief op zeer uiteenlopende terreinen. Zo werd in het kader van het demonstratieproject ‘Goed gerund’ in samenwerking met de Hooibeekhoeve in Geel een demoruimte geopend waar rundveehouders een overzicht krijgen van de erkende toepassingen inzake emissiereductie in de stallen. Ze konden die ook ter plaatse vergelijken. In het kader van het project ‘Burende boeren’ werden dan weer ondernemers samengebracht om hen aan het denken te zetten rond mogelijke samenwerkingsinitiatieven binnen en buiten de sector.

De Dorpentoer gaat rond

De Dorpentoer, de nationale promotiecampagne van Landelijke Gilden, startte op 30 april in Wondelgem. Tot 30 oktober deed de toer 25 plaatsen aan, verspreid over het hele Vlaamse land. Met deze actie wou Landelijke Gilden het belang van leefbare en sterke dorpen onderstrepen. Er zijn pop-upcafés, dorpcampings, kermissen en zelfs een drive-incinema. Van die gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om de bezoekers te bevragen. Op 17 december kenden we in Waarschoot de resultaten van meer dan 1000 bevragingen. Plattelandsbewoners bleken de grote verdedigers te zijn van het behoud van de open (landbouw)ruimte in hun gemeente. Dat een verdichting van de dorpskom, inclusief appartementsgebouwen, een alternatief kan bieden voor de verdere versnippering van die open ruimte zagen ze dan weer veel minder zitten.