Menu

Gebruikersvoorwaarden

Algemeen

Deze website en al zijn gegevens zijn eigendom van Boerenbond & Landelijke Gilden, Diestsevest 40 te 3000 LEUVEN.

De gegevens op deze website worden met zorg samengesteld op basis van goede bronnen en referenties. Boerenbond & Landelijke Gilden is niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op deze website. 

Citeren mag, mits bronvermelding. Elk commercieel of professioneel gebruik van enige informatie op deze website is uitdrukkelijk uitgesloten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Boerenbond & Landelijke Gilden. 

De gegevens en publicaties die voorbehouden zijn voor de leden zijn uitsluitend voorbehouden voor de bestemmelingen en mogen aan niemand worden doorgegeven of doorgestuurd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Boerenbond & Landelijke Gilden.

Links

Links naar Boerenbond-websites

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de Boerenbondwebsites. De webpagina waarop de link staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Boerenbondwebsite moet duidelijk zichtbaar zijn.

Links naar andere websites beheerd door Boerenbond

Deze website bevat links naar andere Boerenbondwebsites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden naast eventuele specifieke gebruiksvoorwaarden opgenomen op die websites.

Links naar websites beheerd door derden

De Boerenbondwebsites bevatten links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Boerenbond controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Boerenbond en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Boerenbond de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Invoegen (embedden) van grafieken beschikbaar op de Boerenbondwebsite

U mag bepaalde grafieken van Boerenbond die u kosteloos aan de hand van widgets worden aangeboden op Boerenbond-websites integreren op eigen websites als u zich houdt aan de volgende gebruiksvoorwaarden.

Voor commercieel en/of professioneel gebruik van de beschikbare grafieken (en bijhorende data) vraagt u de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Boerenbond.

Onder commercieel gebruik moet worden verstaan het gebruik van het beschikbare materiaal op websites waarvan de content wordt aangeboden tegen betaling ('betalende dienstverlening') of op websites met advertising.

Onder professioneel gebruik moet worden verstaan het gebruik van het beschikbare materiaal op websites ter verrijking van de eigen content voor bedrijfsdoeleinden.

Voor het embedden van de beschikbare grafieken maakt u enkel gebruik van de insluitmogelijkheid die u ter beschikking wordt gesteld op de desbetreffende Boerenbondwebsite. Dit zorgt ervoor dat de geïntegreerde grafieken steeds Boerenbond branded zijn.

De integratie van het beschikbare materiaal geeft u niet het recht Boerenbond op enige wijze te associëren met uw site.

U respecteert de context waarbinnen u de beschikbare grafieken op de Boerenbond-websites worden aangeboden. De beschikbare grafieken mogen niet worden gebruikt op sites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in België.

U beschikt geenszins over de toelating om een archief op te bouwen van grafieken beschikbaar op Boerenbond-websites.

U aanvaardt dat Boerenbond niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van de integratie op uw website van de beschikbare grafieken. Boerenbond blijft uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van het door haar ter beschikking gestelde materiaal, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de links en u vrijwaart Boerenbond tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan.

Boerenbond heeft het recht de onmiddellijke verwijdering te vragen van het geïntegreerde materiaal op uw website. Ook behoudt Boerenbond zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen en het aanbod stop te zetten.

Aansprakelijkheid van Boerenbond

De informatie op de Boerenbondwebsite is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Boerenbond streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Boerenbond hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.