fgf

FAQ seizoenarbeid 2023

Op 9 juni 2023 viel uiteindelijk de beslissing over de seizoenregeling voor 2023. Vanaf 1 juli treedt de aangepaste seizoenregeling voor 2023 in werking.

De belangrijkste principes in deze nieuwe regeling zijn de volgende:

  • Het aantal dagen dat gewerkt kan worden stijgt,
  • Het loon wordt opgetrokken
  • En er is een (gedeeltelijke) compensatie voor de loonstijging.

Enkele belangrijke vragen en antwoorden over deze nieuwe regeling kan je hieronder terugvinden.

Hoeveel dagen kan iemand als seizoenarbeider werken?

Vanaf 1 juli 2023 kan een seizoenwerknemer 100 dagen werken in de tuinbouw. In de landbouw kunnen er 50 dagen gewerkt worden, of 100 halve dagen specifiek voor de melkveesector. Deze regeling voor de melkveehouderij is op aanvraag. Indien je een halve dag werkt, mag je in deze halve dag max. 4 u werken.

Hoeveel bedraagt het loon voor de seizoenarbeider?

Het brutoloon van de seizoenarbeider stijgt van het huidige loon van een seizoenarbeider naar het loon van 1e categorie reguliere werknemer. Voor de verschillende deelsectoren zorgt dit voor een verschillend loon. In de tabel kan je terugvinden wat de stijging is voor jouw deelsector.

Opgelet: in de bloemisterij en de boomkwekerij verloopt de optrekking van het loon in verschillende etappes. In de bloemisterij zal de loonaanpassing van 11,75 euro/u naar 12,88 euro/u in 2 stappen doorgevoerd worden. Op 1 juli 2023 is er een stijging van 0,57 euro. Op 1 januari 2024 is er een stijging van 0,56 euro. In de boomkwekerij verloopt de loonaanpassing in 3 etappes. Er is op 1 juli 2023 een stijging van 0,36 euro/u, op 1 januari 2024 een stijging van 0,50 euro/u en op 1 juli 2024 een stijging van 0,50 euro/u.

  Huidig loon (euro/uur) Nieuw loon vanaf 1/7/2023 (euro/uur) Totale loonsverhoging (euro/uur)
Landbouw 10,97 11,53 0,56 (+5,1%)
Vlas 14,78 14,78 0 (0%)
Bloemisterij 11,75 12,32 1,13 (+9,6%)
Boomkwekerij 13,16 13,52 1,36 (+10,3%)
Fruitteelt 10,75 12,41 1,66 (+15,4%)
Groenteteelt 10,75 11,98 1,23 (+11,4%)
Champignonteelt 11,61 11,61 0 (0%)

Onderstaande tabel geeft het overzicht van de totale loonverandering en de bijhorende compensatie.

  Huidig loon SA (euro/uur) Nieuw loon (euro/uur) Loonsverhoging (euro/uur) GGMMI (euro/uur) Totale compensatie overheid (euro/uur) Fiscale compensatie (euro/uur) Sociale compensatie (euro/uur) Meerkost teler (euro/uur)
Landbouw 10,97 11,53 0,56 12,11 0,56 0 0,56 0
Bloemisterij 11,75 12,88 1,13 12,11 0,36 0 0,36 0,77*
Boomkwekerij 13,16 14,52 1,36 12,11 0 0 0 1,36*
Fruitteelt 10,75 12,41 1,66 12,11 1,36 1,23 0,13 0,30
Groenteteelt 10,75 11,98 1,23 12,11 1,23 1,23 0 0

* Bijkomende compensatie vanuit WSF, beperkt in tijd

  • Bloemisterij 0,47 euro/uur van 1 juli 2023 tot 31 december 2024.
  • Boomkwekerij 0,95 euro/uur gecompenseerd vanaf 1 januari 2024 tot 30 juni 2025.

Op welke manier verloopt de compensatie?

De overheid komt tussen tot op het niveau van het GGMMI (gemiddeld gewaarborgd minimum maand inkomen), wat overeenkomt met 12,11 euro/uur. De compensatie tot dit niveau gebeurt via verschillende manieren.

  • Bedrijfsvoorheffing

Als werkgever houd je bedrijfsvoorheffing in die je vervolgens doorstort aan de FOD Financiën. Ter compensatie van de loonstijging is er een regeling uitgewerkt waarbij je een deel van de bedrijfsvoorheffing niet moet doorstorten. Het gaat hier over een bedrag van 1,23 euro per uur. Deze regeling is van toepassing voor de groenteteelt en de fruitteelt. Het aantal betaalde uren aan seizoenpersoneel wordt vermenigvuldigd met 1,23 euro en dit bedrag is aftrekbaar van de globale bedrijfsvoorheffing per bedrijf. Het bedrag van 1,23 euro/u zal ook geïndexeerd worden.

  • Sociale zekerheid

Het forfaitair dagloon zal verminderd worden voor de landbouw, bloemisterij en fruitteelt. Deze vermindering van het forfaitair dagloon zorgt voor een compensatie van 0,56 euro/u voor de landbouw, 0,36 euro/u voor de bloemisterij en 0,13 euro/u voor de fruitteelt. Deze bedragen zullen geïndexeerd worden. De nieuwe forfaitaire daglonen zijn hieronder terug te vinden.

  Loonsverhoging (euro/uur) Totale compensatie overheid (euro/uur) Fiscale compensatie (euro/uur) Sociale compensatie (euro/uur)
Landbouw 0,56 0,56 0 0,56
Bloemisterij 1,13 0,36 0 0,36
Boomkwekerij 1,36 0 0 0
Fruitteelt 1,66 1,36 1,23 0,13
Groenteteelt 1,23 1,23 1,23 0

 

Deelsector RSZ voornummer Functienummer Forfaitair dagloon (euro) Werkgeversbijdrage (euro)
Landbouw 193 of 293 91 12,04 4,29
Melkvee 193 of 293 91 12,04 4,29
Bloemisterij 494 89 15,73 5,30
Groenteteelt 194 99 24,80 9,33
Boomkwekerij 194 99 24,80 9,33
Witloofteelt 194 88 (<65 dagen) 24,80 9,33
Witloofteelt 594 90 (35 extra dagen) 31,01 11,67
Champignonteelt 194 of 594 92 24,80 9,33
Fruitteelt 194 93 21,87 8,23

 

Wat is de meerkost voor de werkgever?

In de landbouw en de groenteteelt worden de gestegen lonen volledig gecompenseerd vanuit de overheid, de nieuwe lonen liggen immers nog onder het GGMMI.

In de fruitteelt zal er, na de compensatie, voor de werkgever nog een meerkost zijn van 0,30 euro/u.

In de bloemisterij is er een totale meerkost van 0,77 euro/u voor de werkgever. Van 1 juli 2023 tot 31 december 2024 zal er echter 0,47 euro/u gecompenseerd worden door het WSF tuinbouw. De loonaanpassing van 11,75 euro/u naar 12,88 euro/u zal in 2 stappen doorgevoerd worden. op 1 juli 2023 is er een stijging van 0,57 euro. Op 1 januari 2024 is er een stijging van 0,56 euro.

In de boomkwekerij wordt in totaal 1,36 euro/u niet gecompenseerd door de overheid. Van 1 januari 2024 tot 30 juni 2025 zal er 0,95 euro/u gecompenseerd worden door WSF tuinbouw. De loonaanpassing verloopt hier in 3 etappes. Er is op 1 juli 2023 een stijging van 0,36 euro/u, op 1 januari 2024 een stijging van 0,50 euro/u en op 1 juli 2024 een stijging van 0,50 euro/u.

  Huidig loon SA (euro/uur) Nieuw loon (euro/uur) Loonsverhoging (euro/uur) Totale compensatie overheid (euro/uur) Meerkost teler (euro/uur)
Landbouw 10,97 11,53 0,56 0,56 0
Bloemisterij 11,75 12,88 1,13 0,36 0,77*
Boomkwekerij 13,16 14,52 1,36 0 1,36*
Fruitteelt 10,75 12,41 1,66 1,36 0,30
Groenteteelt 10,75 11,98 1,23 1,23 0

*Bijkomende compensatie vanuit WSG, beperkt in tijd

  • Bloemisterij 0,47 euro/uur van 1 juli 2023 tot 31 december 2024.
  • Boomkwekerij 0,95 euro/uur gecompenseerd vanaf 1 januari 2024 tot 30 juni 2025.

 

Kan ik als werkgever zien hoeveel dagen de seizoenarbeider al gewerkt heeft?

In de tuinbouwsector kan je via Green@Work nakijken hoeveel dagen je werknemer al gewerkt heeft als seizoenarbeider, als je seizoenarbeider hier uitdrukkelijk de toestemming voor gegeven heeft. Op basis van het rijksregisternummer of bisnummer kan je via de tool nakijken hoeveel dagen je werknemer reeds in de tuinbouw gewerkt heeft.

Voorlopig is green @work niet aangepast aan de 100dagen seizoenarbeid. Dat zal pas gebeuren als er duidelijkheid is in verband met de seizoenregeling vanaf 2024.

Opgelet: momenteel is het nog niet mogelijk om via deze tool te zien hoeveel dagen de werknemer in de landbouwsector gewerkt heeft. Kijk hiervoor zeker naar de plukkaart/gelegenheidsformulier.

Vanuit de sociale partners is wel gevraagd om het mogelijk te maken dat ook de dagen landbouw in de teller van Green@work zichtbaar zullen worden. Er zal in de toekomst ( vanaf 2024) een telsysteem komen dat beide systemen (landbouw en tuinbouw) kan optellen.

Hoe ga je om met het loon en het aantal dagen dat je mag werken indien je een gemengd bedrijf hebt?

Iemand die werkt in de landbouw kan maximaal 50 dagen werken. Iemand die werkt in de landbouw en de melkveehouderij kan 50 volle of 100 halve dagen werken. Een combinatie van halve en hele dagen kan ook maar dit is het maximum. Iemand die in de tuinbouw werkt kan nooit meer dan100 dagen werken. Een combinatie landbouw en tuinbouw kan dus maar je mag het max.  aantal dagen werken dat is toegelaten in de tuinbouw niet overschrijden. Indien je dus bijvoorbeeld reeds 50 dagen in de landbouw als SA gewerkt hebt, mag je nog maar 50 dagen in de tuinbouw werken.

Een bedrijf dat twee verschillende takken heeft, bv. fruit en groenten, moet het loon betalen op basis van de hoofdactiviteit van de onderneming. De fruitbedrijven gaan in de toekomst een apart RSZ voornummer krijgen. Wat fruitbedrijven betalen aan RSZ zal iets dalen. In de toekomst is het belangrijk om te kijken of je als onderneming met het RSZ voornummer valt onder de groenteteelt of de fruitteelt. Er zal gekeken moeten worden naar het RSZ voornummer van de onderneming om te weten waaronder de onderneming valt en dus ook welk loon je moet uitbetalen.

Bestaat er het risico dat deze regeling niet verlengd wordt na 2023?

In het begrotingsakkoord van de federale regering is opgenomen dat deze regeling verlengd wordt voor onbepaalde duur. De regeling is ondertussen dus niet enkel meer van toepassing voor 2023.

Kan je nog een kost voor huisvesting aftrekken van het loon?

Daar verandert niets aan, dit is nog steeds mogelijk. Je kan een overeenkomst maken bij aankomst van de seizoenarbeider voor het bedrag dat afgehouden zou worden van het loon. Je kan hiervoor modeldocumenten terugvinden op onze site. Deze overeenkomst wordt best opgemaakt in het Nederlands en de taal van de werknemer. Dit blijft ook van toepassing.

Opgelet: In theorie mag je voor niet-Europeanen geen kosten van huisvesting aftrekken via de loonbon.

Kan de bijlage 3-ter eenvoudig verlengd worden?

Tijdens de coronajaren kon de bijlage 3-ter eenvoudig verlengd worden omdat er een soepelere regeling afgesproken was. Na de coronaperiode kan sinds dit jaar de bijlage 3-ter niet meer verlengd worden. Na contacten met de staatssecretaris voor asiel en migratie en het kabinet binnenlandse zaken is er sinds de zomer van 2023 een bijlage 3-ter specifiek voor seizoenarbeid. Deze bijlage 3-ter is geldig gedurende de periode van tewerkstelling als seizoenarbeider (en niet beperkt tot maximaal 3 maanden).

Mag iemand van 16 jaar ook als seizoenarbeider werken?

Een student mag werken als seizoenarbeider of als student van zodra hij/zij 15 jaar oud is en de eerste twee jaar middelbaar afgelegd heeft. Iemand van 16 jaar kan dus ook als seizoenarbeider aan de slag.

Moet je de regeling van de halve dagen seizoenarbeid in de melkveehouderij aanvragen?

Ja, je moet dit aanvragen. De aanvraag zal ingediend moeten worden bij het WSF landbouw.  Van zodra je het aanvraagformulier verstuurd hebt, kan je onmiddellijk gebruikmaken van de specifieke regeling. Je moet niet wachten op een goedkeuring. Het is wel noodzakelijk om dit formulier te bezorgen aan het Sociaal Fonds voor de Landbouw omdat de toepassing van de regeling in de praktijk in de loop van 2024 zal geëvalueerd worden door de sociale partners.

 

Is er een verschil in sociale bijdragen voor de hele en halve dagen in de melkveesector?

Er moeten even veel sociale bijdragen betaald worden bij de hele als de halve dagen in de melkveesector. Dit komt omdat de totale sociale bijdrage voor seizoenarbeid in de landbouw verminderd is.

Kan je een combinatie van hele en halve dagen seizoenarbeid maken in de melkveesector? Indien dit kan, hoe tel je dit dan?

Je kan de hele en halve dagen seizoenarbeid combineren in de melkveehouderij. Je mag in totaal maximaal 50 hele dagen/100 halve dagen gewerkt hebben. Stel dat je bijvoorbeeld 2 hele dagen gewerkt hebt, kan je erna nog 96 halve dagen werken of 48 hele dagen.

Is er ook een compensatie voor studenten?

Bij studenten die werken als student verandert er niets, waardoor er ook geen compensatie is. Voor studenten die werken met een plukkaart/gelegenheidsformulier  stijgt het loon ook, hier zal de compensatie verlopen zoals bij andere seizoenarbeiders.

Is er een verschil voor de interimarbeiders?

Ja, er zijn belangrijke verschillen voor interimarbeiders. Interimarbeiders kunnen maximaal 65 (tuinbouw) of 30 (landbouw) dagen werken in de seizoenregeling. Zij kunnen niet aan de slag in het systeem van de halve dagen seizoenarbeid bij melkvee. Het interimbureau moet hetzelfde loon uitbetalen als de werkgevers in land- en tuinbouw.

Het interimbureau kan ook gebruik maken van de verlaagde RSZ bijdrage voor de landbouw, de bloemisterij en de fruitteelt. Er is geen compensatie via de niet doorstorting van bedrijfsvoorheffing.