fvvf

FAQ bedienden vanaf 1 juli

De Paritaire Comités voor de Land- en Tuinbouw waren in het verleden uitsluitend bevoegd voor de arbeiders.

De bedienden vielen meestal onder het aanvullend Comité voor Bedienden (PC 200) of, wanneer je als werkgever ook een winkel hebt, onder de zelfstandige kleinhandel (PC 201). Wij konden dan ook zelf geen afspraken maken voor de bedienden. Daar is vanaf 1 januari 2023 verandering in gekomen. Er is een KB gepubliceerd waardoor de Paritaire Comités voor de Land- en Tuinbouw verruimd zijn met de bedienden die voordien ressorteerden onder P.C.200. 

Door deze wijziging veranderen er ook een aantal zaken voor de bedienden, we lijsten deze hieronder op.

Welke veranderingen zijn er?

Vormingen

De bedienden kunnen vanaf dit voorjaar ook vormingen volgen die door Eduplus worden ingepland. De loonkost wordt dan volledig aan de werkgever terugbetaald, dit kan via het sociaal fonds gerecupereerd worden. Het aanbod van cursussen bij Eduplus zal de komende jaren ook verder verruimd worden. Daarnaast kan je als bedrijf ook een individuele aanvraag doen bij Eduplus.

Flexibiliteit

De bedienden zullen dezelfde flexibiliteit krijgen als de arbeiders in paritair comité 144 en 145. Dit betekent dat ze flexibel kunnen werken met een maximum van 11 u/dag en 50 u/week. De arbeidsduurregeling geldt ook voor de bedienden.

Woon-werk vergoeding

In paritair comité 200 hebben bedienden enkel recht op een tussenkomst in eigen vervoer indien het loon minder dan +/- 32 000 euro is. Bij de arbeiders is er een ruimere regeling, deze wordt doorgetrokken voor de bedienden. Voor het openbaar vervoer is er een tussenkomst van 100%, voor de wagen, brommer, bromfiets,… bedraagt dit 75%. Iemand die met de fiets komt, heeft recht op een fietsvergoeding.

Werkkledij

De regeling voor arbeiders inzake werkkledij wordt ook van toepassing voor de bedienden. Indien er werkkledij moet zijn, wordt afgesproken dat de werknemer instaat voor het onderhoud. De arbeidsgeneesheer moet kijken dat er geen grote risico’s zijn voor de werknemer. De regeling van de arbeiders is gekopieerd voor de bedienden.

Indexering

Vanaf 1 januari 2024 zal de indexering voor de bedienden op dezelfde manier verlopen als voor de arbeiders. Bij de bedienden werd het loon nu, net als bij de arbeiders, 1 keer per jaar geïndexeerd. De indexering voor de bedienden gebeurde op basis van de gemiddelde sociale gezondheidsindex van november en december. Voor de arbeiders gebeurt dit aan de hand van de sociale gezondheidsindex van november. De indexeringsformule zal zowel voor de bedienden als de arbeiders op basis van de sociale gezondheidsindex van november zijn.

Ecocheques

In het paritair comité van de bedienden is de referteperiode voor de ecocheques 1 juni tot eind mei. De werkgever moet de bestelling van de ecocheques zelf doen in juni. De referteperiode en de bestelling van de ecocheques zal met de verandering van paritair comité op dezelfde manier verlopen als bij de arbeiders in PC 144 en 145 momenteel. Dit betekent dat de referteperiode wijzigt naar de periode van 1 juli tot 30 juni. Het sociaal fonds doet de berekening in december en de bestelling via Edenred. De werkgever moet hiervoor niets doen. De factuur voor de kost van de ecocheques wordt aan het bedrijf bezorgd. Voor een volledig gewerkt jaar als voltijdse werknemer bedraagt het bedrag 250 euro. Indien de werknemer minder lang in dienst is, wordt het bedrag van 250 euro pro rata uitbetaald, aan 1/12 per maand dat hij/zij in dienst is. Er geldt ook een pro rata regeling voor de deeltijdsen. 

Toekenning syndicale premie

Vanaf dit jaar komen bedienden ook in aanmerking voor de toekenning van de syndicale premie, dit wordt betaald door de vakbonden. De financiering gebeurt via het sociaal fonds.

Bijdrage voor het Sociaal Fonds

Voor bedienden wordt er door de werkgever een beperkte bijdrage van 1,15% betaald aan de R.S.Z. die bestemd is voor het WSF.

Landingsbanen en tijdskrediet

Alle mogelijke systemen van brugpensioen worden verlengd voor de arbeiders. De regeling die van toepassing is voor de land- en tuinbouw wordt ook verruimd voor de bedienden. Wat kan op vlak van landingsbanen of tijdskrediet, is ook mogelijk gemaakt in het paritair comité tuinbouw/landbouw voor de bedienden.  

Wat blijft hetzelfde als voordien?

Lonen en functieclassificatie

De bedienden die eerder onder paritair comité 200 vielen, zijn nu toegevoegd aan het paritair comité van landbouw en tuinbouw. De loonbarema’s die voor deze bedienden bestonden zijn overgenomen met de verandering van paritair comité naar dat van de tuinbouw en de landbouw. Naast de lonen is ook de functieclassificatie behouden bij de verandering van paritair comité.

Eindejaarspremie

In december wordt de eindejaarspremie betaald door de werkgever voor de werknemers van paritair comité 200. Dit blijft behouden bij de verandering van paritair comité. De werkgever betaalt in december een volledige 13e maand aan de bedienden.

Waarover lopen nog gesprekken?

Outplacement

Wanneer een bediende ontslagen wordt, moet de werkgever outplacement aanbieden. Hierin kan Eduplus een rol spelen. De tussenkomst vanuit de sociale fondsen voor outplacement wordt nog verder uitgeklaard in het sociaal overleg.

Leeftijdsdagen

Werknemers vanaf 45 jaar met een zekere anciënniteit kunnen 1, 2 of 3 dagen krijgen om vorming te volgen of vrijaf te nemen. Voor de arbeiders worden die dagen betaald via het sociaal fonds post einde loopbaan. Voor de bedienden wordt er bekeken hoe dit kan gebeuren.

Tweede pensioenpijler

De werkgever betaalt +/- 2% aan de RSZ om een aanvullend sectorpensioen op te bouwen. Hoe dit zal lopen voor bedienden in de toekomst, wordt nog bekeken. Tegen 2030 zouden alle regelingen voor arbeiders en bedienden identiek moeten zijn.