fd

Waaraan moet ik nu juist voldoen?

Drie vormen van energierapportage

Bedrijven met een hoog energieverbruik moeten werk maken van een energieplan, een energieaudit of een energiebalans. Welke vorm van energierapportering je moet doen hangt enerzijds af van je finaal energieverbruik, en anderzijds van de aard van je bedrijf (kmo of grote onderneming).

VEKA maakte onderstaand schema op waaruit je kan afleiden tot welke groep je behoort. Gekleurde bollen zijn verplichtingen, de witte-stippenlijn bollen zijn vrijwillig. Ben je bijvoorbeeld een kmo en heb je een jaarlijks finaal energieverbruik van 0,07 PJ, dan ben je verplicht om een energieaudit te maken, en kan je vrijwillig gebruik maken van de Sectorfederatieovereenkomst (zie onder voor meer info over wat dat inhoudt).

dfd
Hoe kan ik een eerste inschatting maken van of en welke energierapportering ik moet maken?

In onze sector zijn we het gewoon om met MWh te werken, PJ zeggen ons meestal niet zoveel. Dat maakt het niet zo makkelijk om aan de hand van de VEKA-figuur in te schatten tot welke doelgroep je behoort. Thomas More maakte daarom onderstaande grafiek op waarmee je op basis van je teelt en je areaal al een eerste inschatting kan maken of en welke rapportering je moet doen.

dfd
Hoe kan ik exact weten welke energierapportering ik moet maken?

De Thomas More figuur is perfect om een eerste inschatting te maken tot welke doelgroep je zou kunnen behoren. Wil je exact wil weten waar je aan toe bent, dan moet je jouw persoonlijk finaal energiegebruik op een gedetailleerdere manier in kaart brengen.

Op de website van VEKA vind je een tool die je kan helpen je finaal energieverbruik te bepalen. Op de website van Thomas More vind je een vereenvoudigde versie van deze tool.

Om die tools goed te kunnen gebruiken, moet je eerst goed begrijpen wat het finaal energiegebruik is. Met finaal energiegebruik bedoelt men de energie, afkomstig van gelijk welke bron (aardgas, elektriciteit, stookolie,…), die je effectief op je bedrijf verbruikt. Energie die je zelf produceert (bijvoorbeeld mbv een WKK of zonnepanelen), maar die je niet op je site verbruikt maar bijvoorbeeld op het net zet, wordt dus niet meegenomen in de berekening van je finaal verbruik.

Concreet betekent dit dus dat je de energie-inhoud van alle energiedragers die je bedrijf binnenkomen (bv elektriciteit van het net, zelf afgenomen elektriciteit van je WKK/zonnepanelen/winmolen, stookolie, aardgas,…) samen optelt. Elektriciteit en warmte die je opwekt met je WKK maar niet zelf gebruikt (bv injecteert op het net) mag je dan weer aftrekken van die som.

dfd

Beschik je over eigen hernieuwbare energieproductie, wordt het wel wat moeilijker. De elektriciteit die je opwekt met zonnepanelen/windmolen en injecteert mag je immers NIET aftrekken van de som (aangezien daar geen inkomende energiebron tegenover staat). In de praktijk wil dat zeggen dat je moet kunnen inschatten 1) wat je eigenverbruik is (van je WKK, PV en windmolen), en 2) welk aandeel van je geïnjecteerde elektriciteit afkomstig is van je WKK (en je dus mag aftrekken) en welke afkomstig is van je windmolen en PV. Dat is niet vanzelfsprekend, er zal dus wellicht in de meeste gevallen gewerkt moeten worden met aannames. Boerenbond en Thomas More bekijken nog samen met VEKA hoe daar invulling aan gegeven moet worden.

dfd
Hoe begin ik aan mijn energierapportage?

Boerenbond is zich ervan bewust dat het opstellen van je energierapportage alles behalve zelfsprekend is. Daarom hebben Thomas More, SBB en Boerenbond de handen in elkaar geslagen om een tool te ontwikkelen die het makkelijker maken je in orde te stellen met de regelgeving.

De basis-tool zal bestaan uit een excel die je in staat stelt om zelf een volledige energiebalans op te maken. Je moet enkel je gegevens en energiegebruiksgegevens invullen, waarna de excel zelf de juiste doorrekeningen maakt met een overzichtelijk rapport als resultaat.

Moet je een energieaudit of -plan opmaken, dan is de basis-tool eveneens je startpunt. Met de gegevens die je hierin verzamelt kan de energiedeskundige die je zal begeleiden al een heel stuk aan de slag.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan deze instrumenten zodat ze ook voldoen aan alle eisen die VEKA stelt. Houd deze pagina en de Boerenbondcommunicatiekanalen in de gaten om te weten wanneer je met de tools aan de slag kan.

Meer details over de verschillende vormen van energierapportage
fd