fvf

Energiebeleidsovereenkomsten (Vrijwillig)

Wat is een EBO?

De EBO is een overeenkomst die de Vlaamse overheid kan sluiten met energie-intensieve bedrijven. Het bedrijf engageert zich om te investeren in energie-efficiëntie, terwijl de overheid juridische stabiliteit verzekert. Dat wil zeggen dat er geen bijkomende wetgeving of verplichtingen komt voor de bedrijven die intekenden op vlak van energie-efficiëntie.

De EBO wordt gezien als het belangrijkste beleidsinstrument waarmee de Vlaamse regering de energie-efficiëntie van haar energie-intensieve bedrijven stimuleert zonder de groeikansen ervan te ondermijnen. Op die manier moeten de EBO bijdragen aan de realisatie van de Vlaamse klimaat- en energie-efficiëntiedoelstellingen.

Voor wie is de EBO?

Ondernemingen met een finaal energieverbruik van meer dan 0.1 PJ (zo’n 27 777 MWh) kunnen intekenen op de EBO. Voor het eerst kunnen nu ook bedrijven uit de land- en tuinbouwsector toetreden tot de EBO. In de praktijk gaat het in onze sector uitsluitend over (grotere) glastuinbouwbedrijven.

Waaraan moet je voldoen als je intekent op de EBO?

Als je intekent in de EBO dien je een energie- en klimaataudit uit te voeren en moet op basis daarvan een energieplan opgesteld worden. Dat plan moet gedurende de looptijd van de EBO uitgevoerd worden. Daarnaast zal ook eenmalig data moeten aangeleverd worden over je warmtevraag en je restwarmtepotentieel. Tenslotte dien je op gepaste tijden te rapporteren over de vooruitgang van de uitvoering van je plan.

Wie stelt je energieaudit en – plan op?

Als je intekent in de EBO dien je een (interne of externe) energiedeskundige aan te stellen. Het Verificatiebureau moet deze deskundige aanvaarden. De deskundige zal voor je onderneming de energieaudit en het energieplan opstellen.

Wanneer moet je je energieaudit en – plan voorleggen?

Wanneer je zaken moet voorleggen, hangt af wanneer je instapt in het EBO. Teken je van bij het begin in, dan dien je uiterlijk op 1 april 2023 een plan van aanpak te kunnen voorleggen, om dan ten laatste negen maand na goedkeuring van je energiedeskundige je energieplan te vervolledigen (wat dus ten vroegste eind december 2023 is, bedrijven die niet intekenen op de EBO moeten al half december 2022 een energieplan voorleggen). Je data-aanlevering m.b.t. warmtevraag en restwarmtepotentieel moet je ten laatste op 1 oktober 2023 doen.

Stap je pas later in, dan moet je je plan van aanpak reeds klaar hebben bij je verklaring van deelname en moet je uiterlijk 6 maanden na intreding je energieaudit en energieplan klaar hebben. Je data-aanlevering m.b.t. warmtevraag en restwarmtepotentieel lever je ten laatste 12 maanden na toetreding aan. Je energie- en klimaataudit wordt uiterlijk 6 maanden na verklaring van deelname verwacht.

Welke maatregelen moet je nemen?

Je energieplan bevat een lijst met maatregelen die de energie-efficiëntie van je bedrijf kunnen verminderen, en een timing wanneer je ze zal implementeren. Alle maatregelen van deze lijst die een interne rentevoet (IRR) van minstens 10.5% na belastingen hebben, moet je uiterlijk voor het eind van de EBO-termijn uitvoeren volgens de planning uit je energieplan.

Welk engagement gaat de overheid aan?

Het Vlaams gewest engageert zich om voor ondernemingen die toegetreden zijn tot de EBO:

  • Geen specifieke bijkomende Vlaamse energie-efficiëntiemaatregelen op te leggen (tenzij verplichtingen uit EU; met uitzondering van de PV-verplichting voor grote verbruikers)
  • De administratieve werklast te minimaliseren (bv geen bijkomende rapportering voor IMJV)
  • In communicatie aandacht besteden aan positieve medewerking van ondernemingen en sectoren
  • (Voor bedrijven met een finaal energieverbruik van >0.1 PJ geldt normaliter de verplichting om ten laatste vóór half december 2022 een energieplan voor te leggen. Bij intekening in de EBO wordt deze deadline verlegd naar uiterlijk 9 maand na aanvaarding van de energiedeskundige (ten vroegste 31 december 2023), of 6 maanden na verklaring van deelname bij later toetreden).

Wat is de looptijd van de EBO?

Toetreden kan vanaf het definitief goedkeuren van de EBO door de Vlaamse regering (10 november 2022), of tijdens de looptijd van de EBO (tussen 1 januari 2023 en 31 december 2026). Dit doe je door een aanmeldformulier in te vullen en te bezorgen aan de juiste instantie. Uittreden kan op elk moment (met verval van de voordelen). Wanneer je ook intekent, de overeenkomst eindigt altijd ten laatste op 31 december 2026. Wellicht keurt de Vlaamse regering tegen dan een nieuwe EBO goed waarop bedrijven dan opnieuw kunnen intekenen.

Steunt Boerenbond de EBO?

Naast ondernemingen kunnen ook sectororganisaties de EBO ondertekenen. Op die manier geven ze aan dat ze achter de overeenkomsten staan, en leden informeren en stimuleren om er ook op in te tekenen.

Boerenbond zal de EBO dan ook ondertekenen om aan te geven dat onze sector wel degelijk wil inzetten op energie-efficiëntie en wil bijdragen aan het behalen van de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen.

Hoe kan ik intekenen op de EBO?

Bedrijven die willen toetreden tot de EBO, moeten een toetredingsformulier invullen en overmaken aan de Commissie EBO (via mail naar vbbv@vbbv.be). Moest je een ondernemingen zijn met meerdere vestigingen, dan moet je per vestiging een toetredingsformulier invullen en overmaken.

Alle info over de EBO vind je op deze webpagina van VEKA.