Registratie gebruiker biociden verplicht, herbevestiging niet meer

Als gebruiker of verkoper van biocideproducten moet je een aantal verplichtingen naleven.
Registratie van gebruiker biociden verplicht, herbevestiging vervalt

Biociden zijn bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden om ongewenste organismen af te schrikken, onschadelijk te maken of te vernietigen. In de land- en tuinbouwsector zijn deze biociden vooral bekend als ontsmettingsmiddelen of producten ter bestrijding van ongedierte, zoals ratten en muizen. Samen met gewasbeschermingsmiddelen vallen biociden onder de noemer van pesticiden.

Open en gesloten circuit biociden

Biociden worden ingedeeld in producten voor een gesloten circuit en een open circuit. Producten met een hoog risico voor mens, dier of milieu, zijn ingedeeld in het gesloten circuit. Op land- en tuinbouwbedrijven wordt frequent gebruik gemaakt van biociden, waarvan er ook heel wat behoren tot het gesloten circuit.

Het gaat dan over ontsmettingsmiddelen (serres, water, stallen, gebouwen, klein materiaal), rodenticiden (ratten- of muizenvergif), aanzuringsmiddelen voor water, reinigingsproducten voor melkinstallaties, klauwverzorgingsproducten, dipmiddelen en insectenbestrijdingsmiddelen voor stallen of serres. Soms zijn er alternatieven beschikbaar die ingedeeld zijn in het open circuit, maar dat is niet voor alle producten het geval.

Gesloten circuit

Een biocide valt onder het gesloten circuit wanneer het een risico vormt voor het grote publiek of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vereist. Voorbeelden van dergelijke producten zijn ontsmettingsmiddelen, rodenticiden (ratten- of muizenvergif) en klauwverzorgingsproducten. Om na te gaan of je producten tot het gesloten circuit behoren, kan je deze lijst raadplegen.

Verplichte registratie gebruiker

De registratie als gebruiker van biociden uit het gesloten circuit is verplicht. Dit kan je hier doen. Een geregistreerde gebruiker voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot het gebruik die gesteld worden in de registratie, de toelatingsakte of de samenvatting van de productkenmerken van elk biocide die hij in zijn bezit heeft. Een geregistreerde gebruiker koopt een biocide ingedeeld in het gesloten circuit enkel bij een geregistreerde verkoper. Tot vorig jaar (2021) kreeg je jaarlijks een herinnering via mail vanuit de federale overheid om je status als gebruiker voor het einde van een kalenderjaar te bevestigen.

Nieuw is dat er een wijziging is aan de wetgeving waardoor deze jaarlijkse verplichte statusbevestiging voor gebruikers van biociden van het gesloten circuit wordt afgeschaft. Deze nieuwe wetgeving gaat in op 1 januari 2023 en beoogt een administratieve vereenvoudiging voor de bedrijven, maar ook voor de administratie.

De federale overheidsdienst, verantwoordelijk voor de biociden, bevestigt ons dat professionele gebruikers dit jaar (2022) hun status niet meer moeten bevestigen. Het is niet opportuun om twee weken voor het in voege treden van het nieuwe KB hier nog tijd en energie in te steken in de statusbevestiging. Let op, de eerste registratie voor gebruikers van biociden van het gesloten circuit blijft wel verplicht.

Risico’s beperken

Hoewel biociden doeltreffend zijn om ongewenste organismen te bestrijden, kunnen ze een risico vormen voor de gezondheid en het milieu. Daarom is het belangrijk jezelf en je werknemers goed te beschermen en biociden op een correcte manier te gebruiken, te bewaren en te verwijderen. Op het etiket vind je de belangrijkste informatie over de gevaren en risico’s van het product. De gevaarsymbolen tonen welke gevaren een product inhoudt en de gevaaraanduidingen beschrijven de ernst van die gevaren en de omstandigheden waarin ze voorkomen. In de veiligheidsaanbevelingen lees je hoe je de risico’s kan beperken en wat je moet doen bij een ongeval.

Verplicht register

In de checklist van het FAVV voor primaire plantaardige productie alsook in de lastenboeken van Vegaplan is opgenomen dat er een register moet bijgehouden worden over het gebruik van biociden. In dit register zijn de gebruikte biociden geïdentificeerd door middel van hun volledige handelsnaam en zijn het type behandelde uitrusting (machines, palletkisten, opslageenheden, voertuigen, infrastructuur) vermeld. Het register houdt ook de data van de behandelingen bij samen met de gebruikte dosis. Dit register moet je gedurende 5 jaar bijhouden en wordt binnen de 7 dagen na het gebruik van een biocide aangevuld.

De veehouder ( voor activiteiten die niet onder Vegaplan vallen) is niet verplicht een gebruiksregister bij te houden met betrekking tot biociden, maar moet zich eenmalig registreren als gebruiker van biociden en moet wel een volledig zicht hebben op de gebruikte biociden op het bedrijf (bijvoorbeeld door het bijhouden van etiketten). Enkel biociden vergund voor gebruik in België mogen gebruikt worden (toelatingsnummer XXXXB of BE20XX-XXXX of NOTIFXXX of XX//IP).Boerenbond volgt evoluties en wijzigingen in deze wetgeving steeds van nabij op.

Bron: Boerenbond.