Circulaire landbouw: voorbije projecten

Hieronder vind je enkele Belgische projecten en initiatieven die zich richten op de valorisatie van nevenstromen, met de nadruk op het efficiënt benutten van restmaterialen en het verminderen van afval.

Re-FARM

Dit project in België richt zich op het herstellen van verontreinigde landbouwgronden en het bevorderen van circulaire landbouwpraktijken om de bodemkwaliteit te verbeteren.

FERTINNOWA

Dit initiatief richt zich op het benutten van restwater uit de tuinbouw om waardevolle voedingsstoffen terug te winnen. Het onderzoekt methoden om deze voedingsstoffen te hergebruiken in de landbouw, waardoor de impact op het milieu wordt verminderd.

Biorefine Cluster Europe

Dit project brengt verschillende Belgische en Europese stakeholders samen om onderzoek te doen naar en innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de valorisatie van biomassa- en biogebaseerde reststromen. Het richt zich op het bevorderen van een circulaire economie.

Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa)

Vlakwa is betrokken bij projecten gericht op het efficiënt beheren en hergebruiken van water in de landbouwsector, waardoor de water- en energie-efficiëntie wordt verbeterd.

Interreg Vlaanderen-Nederland - Circulaire Biobased Delta

Dit initiatief bevordert de ontwikkeling van biogebaseerde economieën en onderzoekt manieren om reststromen uit de landbouw en andere sectoren te valoriseren.

Bovenstaande projecten en initiatieven illustreren de inspanningen in België om reststromen en nevenproducten op een duurzame manier te valoriseren, waarbij circulaire principes worden toegepast om afval te minimaliseren en hulpbronnen efficiënter te benutten.

Hieronder vind je enkele buitenlandse projecten en initiatieven die werken aan circulaire landbouw.

CIRCLES (Circular Agriculture Research Platform)

CIRCLES is een Europees project dat gericht is op het bevorderen van circulaire landbouwpraktijken in Europa. Het richt zich op het verminderen van afval, het hergebruiken van hulpbronnen en het sluiten van kringlopen in de landbouwsector.

FARMŸNG

Dit is een Europees project dat zich richt op het ontwikkelen van verticale landbouwtechnologieën die circulaire landbouwpraktijken bevorderen. Door gewassen te telen in verticale lagen kunnen hulpbronnen zoals water en ruimte efficiënter worden benut.

RuralSymbiose

RuralSymbiose is een Nederlands project dat circulaire economische modellen promoot in landelijke gebieden. Het richt zich op het vinden van synergieën tussen agrarische bedrijven en andere sectoren om afval- en hulpbronnenstromen te optimaliseren.

FarmEd

Een project in India dat technologieën en trainingen aanbiedt aan boeren om hen te helpen bij de overgang naar circulaire landbouwpraktijken, met de nadruk op efficiënt gebruik van water en meststoffen.

RETRACE

Een Europees project dat zich richt op het bevorderen van duurzame en circulaire praktijken in de agrovoedingssector. Het onderzoekt hoe traditionele en innovatieve praktijken kunnen bijdragen aan een circulaire economie.

CropBooster-P

Een Europees project dat zich richt op precisielandbouw en de ontwikkeling van duurzame landbouwpraktijken om de opbrengst van gewassen te vergroten en tegelijkertijd hulpbronnen te sparen.

Deze projecten en initiatieven illustreren de diversiteit en het belang van circulaire landbouwpraktijken wereldwijd. Ze dragen bij aan een duurzamere en efficiëntere landbouwsector door het verminderen van verspilling, het hergebruiken van hulpbronnen en het minimaliseren van de impact op het milieu.