Menu

Tijdslijn

2017

19 december

Neen tegen vergiftigd lokaal

Landelijke Gilden ondertekent de engagementsverklaring 'Neen tegen vergiftigd lokaas'. We willen onze leden wijzen op geldende wettelijke bepalingen en zullen al het mogelijke doen om deze onaanvaardbare illegale praktijken te doen ophouden.

12 december

Afronding bestuursvernieuwing

In 2017 vernieuwt Landelijke Gilden haar besturen, waarbij 466 nieuwe en enthousiaste vrijwilligers zich engageren als bestuurslid. Op 12 december wordt de campagne afgesloten met de verkiezing van Wim Peeters uit Kampenhout tot ondervoorzitter van Landelijke Gilden.

01 december

Blije dieren, blije boer

Met de campagne 'Blije dieren, blije boer' vraagt Boerenbond aandacht voor de inspanningen die veetelers dag in dag uit leveren voor het welzijn van hun dieren. Landbouwers dragen al eeuwen zorg voor het welzijn van hun dieren, want als het goed gaat met de dieren in de stal, levert dat ook voor hen arbeidsvreugde op. Dus blije dieren, blije boer!

17 november

Landbouw & klimaat

Tijdens de klimaattop in Bonn krijgt de landbouw meermaals een sleutelrol toebedeeld. Boerenbond vraagt om rekening te houden met de inspanning die de Vlaamse land- en tuinbouw al geleverd heeft, want wij scoren sowieso al goed op veel cruciale punten. Dat wordt extra in de verf gezet met een infocampagne in Boer&Tuinder.

15 november

'Gemeend landelijk' inspireert

De Landelijke Beweging lanceert haar inspiratie voor beleidsmakers. Via fiches met concrete acties wil ze het beleid en de potentiële kandidaten inspireren. Een belangrijk uitgangspunt is de verbinding tussen stad en platteland.

13 november

Uitzicht door inzicht

De nieuwe brochure 'Uitzicht door inzicht - Kompas voor sleutelmomenten' helpt land- en tuinbouwers bij belangrijke keuzemomenten in hun professionele loopbaan. Zo'n 200 geïnteresseerden wonen de lancering van de brochure bij, tijdens 2 boeiende infoavonden rond ondernemerschap met triatleet Marc Herremans als gastspreker.

25 oktober

Plattelandsacademie 'Wat met de afdelingsvlag?'

Veel geïnteresseerden volgen de vorming over gildevlaggen. Drie sprekers, elk met hun eigen insteek en ervaring, geven toelichting over de waarde, geschiedenis en bewaring van de afdelingsvlaggen van onze organisatie. Bestuursleden van landelijke gilden brengen hun oude vlag mee.

17 oktober

Demodag windturbines

180 land- en tuinbouwers wonen de demodag rond middelgrote windturbines bij. Ze bezoeken een turbine van XANT. Ze leren ook meer over de vergunningsprocedure voor windprojecten en belangrijke technische voorwaarden voor land- en tuinbouwbedrijven die groene energie willen opwekken via een eigen windturbine.

16 oktober

Lancering 'Plattelandskost'

Landelijke Gilden lanceert het kleine maar unieke kookboekje 'Plattelandskost'. Het bundelt 16 originele Vlaamse plattelandsgerechten uit de lokale afdelingen, vaak met streekeigen producten als ingrediënt. De recepten en de bijbehorende verhalen laten je letterlijk en figuurlijk proeven van ons platteland.

11 oktober

Plattelandsacademie 'Landbouweducatie'

118 leerkrachten, landbouwers en andere geïnteresseerden laten zich inspireren op de plattelandsacademie 'Landbouweducatie en haar vele troeven. Gezonde voeding, STEM en duurzaamheid', in het kader van het 30-jarig bestaan van Plattelandsklassen.

28 september

Boerenbond wil onzekerheid kwijt

Tijdens de nazomerontmoeting noemt voorzitter Sonja De Becker 2017 een kanteljaar. Ze wijst op onzekerheid inzake weersomstandigheden en prijsvorming, maar ook bij het landbouwbeleid. We moeten werken aan een mix van maatregelen die onze bedrijven risicobestendiger maken.

17 september

Jubileumeditie Dag van de Landbouw

De 35ste editie van Dag van de Landbouw is een succes. Het grootste jaarlijkse imago-event van de Vlaamse land- en tuinbouw brengt meer dan 80.000 bezoekers op de been.

01 september

Lancering stempel voedselverspilling

Landelijke Gilden lanceert drie stempels om aan te geven dat informatie ook tips bevat om voedselverspilling tegen te gaan. We willen hiermee geïnteresseerden, leden en bestuursleden sensibiliseren om minder voedsel te verspillen. We geven tips bij het tuinieren, bij het koken en kopen van voedsel.

26 juli

Fipronilcrisis weegt zwaar door

De fipronilcrisis overrompelt iedereen. Initieel worden 86 bedrijven geblokkeerd. Op vraag van Boerenbond beslist de federale regering al snel over een pakket van 10 maatregelen om de getroffen bedrijven te ondersteunen - uitstel van betaling, tijdelijke werkloosheid ...

24 juni

25 jaar Open tuinen en wedstrijd G-plek

Open tuinen blaast 25 kaarsjes uit! Tuineigenaars én trouwe bezoekers worden verwend via de wedstrijd. Tuineigenaars kunnen hun lievelingspek inzenden; tuinliefhebbers kunnen stemmen. De Open tuin met de meeste stemmen wint een tuinfeest. Van de stemmers winner er 5 (materiaal voor) een tuinfeest.

13 juni

Kenniscentrum Bedrijfsopvolging

Zeshonderd land- en tuinbouwers wonen vier infoavonden over patrimoniumoverdracht bij. Het onroerende gedeelte van een bedrijf overdragen naar de volgende generatie blijft een van de grootste uitdagingen voor familiale, grondgebonden bedrijven. Het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging lanceert over het thema ook de brochure 'Familiegeluk vs. bedrijfszekerheid? Beheer van familiaal patrimonium in land- en tuinbouw'.

12 juni

Samen tegen zwerfvuil op het platteland

Voorzitter Sonja De Becker trekt samen met minister Schauvliege onze campagne tegen zwerfvuil op gang. Boerenbondleden bestellen 7000 bordjes om passanten te wijzen op het probleem van zwerfvuil. Ook tijdens de recreatieve tochten van Landelijke Gilden en de Dag van de Landbouw krijgt deze actie de nodige aandacht.

01 juni

Lancering nieuwe afdelingswebsites

Onze lokale vrijwilligers gaan enthousiast aan de slag met de nieuwe afdelingswebsites. Zo kunnen ze hun afdeling nog beter promoten.

28 mei

De Sceure binnenstebuiten

In het kader van het Leaderproject 'Eetbaar Landschap' belicht Plattelandsklassen samen met de gemeente Vleteren de vele gezichten van Landbouw, met al het eetbare uit de streek. Het plattelandspad 't Veurende wordt herwerkt tot een interactief en digitaal pad en het educatieve aanbod bij verblijfcentrum De Sceure wordt onder handen genomen.

15 mei

Start 'Bank zoekt plek'

36 afdelingen organiseren een stemming over de leukste plek in hun dorp. We brengen dorpsbewoners samen en doen hen nadenken over de sterktes in hun dorp. De afdeling stelt 3 plekjes voor. Bewoners kunnen stemmen op hun favoriete plek voor de bank, of zelf een plekje toevoegen. Vanaf augustus worden de banken geplaatst en ingehuldigd.

01 mei

Extreme voorjaarsdroogte slaat toe

April, mei en juni zijn extreem droog. De grondwaterstanden zijn historisch laag. In West-Vlaanderen zijn de gevolgen het meest zichtbaar. De voorjaarsgroenten en aardappelen zijn getroffen, maar ook graslanden liggen er steeds schraler bij. Op 25 september wordt de droogte erkend als landbouwramp.

19 april

Veel schade door nachtvorst

De extreem lange en felle nachtvorst berokkent enorme schade in de tuinbouw. De Vlaamse fruittelers schatten dat ze bij appel meer dan 70% van de oogst verliezen. Meteen dringt Boerenbond erop aan bij minister Schauvliege om de nachtvorst te laten erkennen als ramp. Dat gebeurde op 25 september.

03 april

Fytolicentie P1

Meer dan 60 cursisten behalen een fytolicentie P1. Zij mogen nu onder toezicht professionele gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Daarnaast mogen 50 cursisten fytoproducten aankopen en zelfstandig gebruiken, want na 60 uur cursus en een geslaagd examen hebben zij hun fytolicentie P2. Om die actief te houden, moeten ze geregeld bijscholen. In 2017 registreerde AgroCampus 250 nascholingen.

22 maart

Agrodiensten worden Werkers

Om beter in te spelen op de noden van leden, klanten, opdrachtgevers en vennoten werd agro|diensten omgevormd tot Werkers. Het aanbod van Werkers beslaat een brede waaier van diensten: seizoen- en uitzendarbeid, gespecialiseerde landbouwdiensten en vervangingspersoneel, maar ook algemene HR-services en een palet van aannemingswerk.

17 maart

Persmoment 'Red de koe'

Plattelandsklassen ontwikkelt het educatieve spel 'Red de koe, gooi geen zwerfvuil meer in de wei'. Het leert kinderen spelenderwijs wat zwerfvuil is en waarom het in de vuilnisbak hoort. Je kunt het spel zowel thuis als in klasverband spelen.

03 maart

30 jaar Plattelandsklassen

Plattelandsklassen bestaat dertig jaar en bedankt haar educatieve hoeves en kijkboerderijen met een inspiratiedag in Technopolis. De overheid roept op tot meer aandacht voor wetenschappen en techniek in het onderwijs. De inspiratiedag toont hoe dat kan op de boerderij.

09 februari

Blijft het BRV dode letter?

Gemeenten die de open ruimte vrijwaren, moeten sterker beloond worden. Plattelandsbewoners mogen niet bestraft worden of aangewezen worden als zondebok. Een fundamentele herziening van het gemeentefonds, waarbij open ruimte in de verdelingscriteria zwaarder doorweegt dan nu, is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het BRV geen ijdele hoop blijft.

02 februari

Actieplan voor de vleesveehouderij

De economische situatie op de zoogvee- en afmestbedrijven wordt steeds nijpender. De sectorvakgroep Vleesvee geeft haar goedkeuring aan een actieplan met twaalf maatregelen op korte en lange termijn. Die moeten in de eerste plaats vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen.

19 januari

NCBL wordt AgroCampus

Tijdens de tiende editie van Agriflanders wordt AgroCampus boven de doopvont gehouden. Met dit nieuwe vormingscentrum zetten Boerenbond, KVLV-Agra en Groene Kring in op toekomstgerichte en inhoudelijk waardevolle vorming voor actieve land- en tuinbouwers.

01 januari

Lancering dorpsateliers

Landelijke Gilden bedacht een manier om de ideeën en behoeften van dorpsbewoners te delen met beleidsmakers en experts. Een dorpsatelier dient om vragen over de leefbaarheid, de duurzaamheid en de aantrekkelijkheid van dorpen te bespreken. Kandidaten kunnen zich aanmelden op www.dorpsatelier.be.

2016

01 december

Infovergaderingen Rampenfonds

Om de leden te begeleiden die getroffen werden door de hevige regenval van 27 mei tot 26 juni organiseert Boerenbond 11 provinciale infovergaderingen. De aanwezigen worden er ingelicht over de inhoud en de uitwerking van hun dossier. Via een hele reeks zitdagen worden de leden begeleid bij de aangifte van hun dossier.

30 november

Vlaamse regering beslist over PAS

Boerenbond is teleurgesteld omdat het besluit het onderscheid tussen ‘groene’ en ‘oranje’ veehouderijen behoudt en alleen aan de landbouwsector bijkomende inspanningen oplegt om de stikstof dispositie op de speciale beschermingszones te verminderen. Anderzijds krijgen heel wat oranje bedrijven, na meer dan tweeënhalf jaar bang afwachten, opnieuw wat perspectief. Boerenbond rekent op een snelle uitwerking van het flankerend beleid voor de oranje bedrijven die uit de boot vallen.

08 november

Limburgse ambtenarendag

Op tweejaarlijkse ontmoetingsdagen nodigen provinciale Boerenbondploegen de ambtenaren die in hun provincie bij landbouwmateries betrokken zijn, uit voor een informele ontmoetingsdag. Een bedrijfsbezoek laat toe om de vertrouwdheid met de sector te verdiepen en het verhaal van de boer te beluisteren.

27 oktober

Voorstelling Farmony

Farmony is een educatief computerspel voor leerlingen uit de 2de en 3de graad secundair onderwijs. De speler kruipt in de huid van een Vlaamse boer of tuinder die zijn bedrijf zo duurzaam mogelijk moet runnen. De jongeren leren zo hoe land- en tuinbouwers hun productie op ecologisch, economisch en sociaal vlak verduurzamen.

24 oktober

Succesvol ondernemen over de generaties heen

Een succesvolle overdracht van een familiebedrijf vraagt veel voorbereiding. Tijdens deze inspiratieavonden van het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging wordt dieper ingegaan op de uitdagingen voor de familiale agrarische ondernemers en op nieuwe instrumenten rond bedrijfsopvolging en samenwerking. Meer dan 200 geïnteresseerden zijn aanwezig.

06 oktober

Nazomerontmoeting

Diversiteit is de sterkte van de Vlaamse land- en tuinbouw. Toch hebben alle sectoren in 2016 zwaar geleden onder slechte prijzen en uiterst barre weersomstandigheden. De afbouw van de Europese marktbescherming eist zijn tol en instrumenten om de crisis op te vangen ontbreken. Voorzitter Sonja De Becker roept iedereen binnen en buiten de voedingsketen op om bij te dragen tot een grotere weerbaarheid van de bedrijven en de sector.

19 september

Demodag randenmaaier regio Waasland

Met de demonstratie van een klepelmaaier voor smal bermbeheer bieden het agrobeheercentrum Eco2 en agro/aanneming aan boeren een praktische oplossing voor het beheer van verplichte bufferstroken op percelen langs geklasseerde waterlopen. De lokale agrobeheergroepen kunnen deze machine ‘ontlenen’ om de bufferstroken te maaien.

18 september

Dag van de Landbouw

Ruim 80.000 bezoekers komen langs op 45 representatieve land- en tuinbouwbedrijven. Zij zien hoe boeren ook in moeilijke tijden aan de toekomst werken en innoveren. Al is deze innovatie niet noodzakelijk spectaculair en verschilt ze van bedrijf tot bedrijf, ze is onmisbaar.

10 september

Rijbewijs C

Op de deadline van 10 september hebben 1821 chauffeurs de nascholing van het NCBL gevolgd om hun vakbekwaamheid voor het rijbewijs C te behouden. Het Nationaal Centrum voor Beroepsvorming in de Landbouw vzw (NCBL) organiseert en ondersteunt verder een ruime waaier aan opleidingsmogelijkheden op maat van de moderne agrarische ondernemer.

29 augustus

Actieplan tegen Ruslandboycot

De diverse land- en tuinbouwsectoren staan zwaar onder druk van de Ruslandban. Boerenbond stelt een actieplan voor met zes speerpunten: focus op kwaliteit, betere afstemming tussen alle schakels, nieuwe exportmarkten gekoppeld aan een sterk promotiebeleid, kostenefficiëntie en risicobestendigheid, vorming en voorlichting, onderzoek & ontwikkeling.

04 juli

Actie boodschappentas

Met de ‘Bobbycampagne’ maakt Boerenbond duidelijk dat voedselprijzen die lager liggen dan de uitgaven voor de dagelijkse portie van een hond, de kosten van de producent niet of amper dekken. Met meer aankopen van producten uit eigen regio kan de consument de Vlaamse boer en tuinder meer ademruimte geven.

04 juli

Steun zeugenhouders gedeeltelijk uitbetaald

De uitvoering van het akkoord in het ketenoverleg voor steun aan melkveehouders en zeugenhouders uit 2015 verliep heel moeizaam. Na aanhoudende druk vanuit de landbouwsector kregen zij in juli 2016 7,5 miljoen euro uitbetaald.

01 juni

Dossier Ruslandboycot

Gedurende acht weken verschijnt in het ledenblad ‘Boer&Tuinder’ een dossier over de impact van de Ruslandboycot. De sectorspecifieke problemen worden geschetst, de acties van Boerenbond opgesomd en aanbevelingen geformuleerd om uit de crisis te geraken.

10 mei

Evaluatie MAP5

Na 1 jaar maakt Boerenbond een inventaris van de ervaringen met MAP5. In een eisenbundel vraagt de organisatie aan minister Schauvliege een realistische en haalbare aanpak van de fosforproblematiek, meer doelmatige staalnames en een oplossing voor het scheuren van grasland.

28 april

Multifunctional Agriculture Academy on Tour

Het Innovatiesteunpunt neemt bedrijfsleiders en experten mee voor een rondrit langs Nederlandse bedrijven waar multifunctionele landbouw hoog op de agenda staat. De deelnemers maken kennis met nieuwe en economisch duurzame businessmodellen die meer slagkracht geven en uitzicht bieden op een mooie toekomst.

22 april

Floraliën

De Floraliën keren terug naar de Gentse binnenstad. Op vier locaties wordt een ander facet van de sierteelt getoond. Het AVBS, de sectorvakgroep voor sierteelt en groenvoorziening van Boerenbond, creëert met producten van de leden in de Floraliënhal in het Citadelpark een kleurrijk indoorpark.

19 april

Vlaamse Klimaattop

De Vlaamse Klimaattop zet alle betrokken sectoren (industrie, transport, energie, huishoudens, landbouw,…) via rondetafelgesprekken aan het werk om nieuwe maatregelen te zoeken om de broeikasgasuitstoot te verminderen. Boerenbond engageert zich op de slotzitting van 1 december tot een constructieve bijdrage om het almaar dalend aandeel van landbouw (8,15 % in 2014) in de totale Vlaamse uitstoot nog verder te verminderen.

18 maart

De wekker loopt af

Met een actie naar aanleiding van de Europese Landbouwraad eist Boerenbond maatregelen om het evenwicht tussen vraag en aanbod in de sector te herstellen en de inkomens te ondersteunen. Er moeten ook instrumenten komen waarmee de sector zelf aan markt- en risicobeheer kan doen. Ondanks een krachtig pleidooi van de eigen landbouwministers blijft een doortastende Europese aanpak uit.

12 februari

Vernieuwde Agridagen

In Ravels kent de eerste editie van de vernieuwde Agridagen een positief verloop. 173 standhouders op 20 000 m² verwelkomen 15.500 bezoekers. De stands in verband met de intensieve veeteelt- en kleinveesectoren worden druk bezocht.

10 februari

Kilometerheffing voor vrachtwagens

Om de leden uitgebreid te informeren over de praktische gevolgen van de kilometerheffing worden vijf provinciale infovergaderingen georganiseerd. Medewerkers van de Vlaamse Belastingdienst en van Satellic en Viapass geven er informatie uit de eerste hand.

01 februari

Varkenstop G30

Op een G30-top van de hele varkensketen, samengeroepen door minister Schauvliege, pleit Boerenbond voor het verhogen van de weerbaarheid via een marktgerichte differentiatie. Verder is het belangrijk dat de varkenshouders beschikken over actueel en betrouwbaar cijfermateriaal over de Europese varkensstapel. Ten derde willen de leden-varkenshouders een goede promotie met de nadruk op smaak, voedingswaarde en gezondheid.

01 februari

Tiende Innovatiecampagne

De tiende editie van de Innovatiecampagne richt zich op vernieuwende ideeën en projecten van land- en tuinbouwers in de meest ruime zin van het woord. In totaal worden 113 projecten ingediend. De tien laureaten worden op vijf provinciale KBC-Innovatie-avonden voorgesteld en gehuldigd.

29 januari

Slimmer boeren met cijfers

Met dit strategisch actieplan wil Boerenbond zijn bedrijfseconomische kennis en werking versterken. Met als ambitie en het vaste voornemen de leden te ondersteunen met performante hulpmiddelen en met advies inzake bedrijfsmanagement. Daarmee kunnen zij met nog meer kennis van zaken hun eigen bedrijfskeuzes maken.

2015

22 december

Steun zeugenhouders

Omdat de steun die in augustus beloofd was, uitblijft leggen varkenshouders bij hun bezoeken aan een reeks bedrijven uit de retail en vleesverwerking een engagementsverklaring voor. Uiteindelijk komt er binnen het ketenoverleg een akkoord tot stand waarbij de ketenpartners zich engageren tot een bedrag van 15 miljoen euro waarvan 10 miljoen gegarandeerd is. Op korte termijn dient 7,5 miljoen geprefinancierd.

11 december

Nieuwe erosiewet

De erosieregeling die begin 2015 van kracht wordt, veroorzaakt veel onbegrip, onzekerheid en protest. De erosiewerkgroep van Boerenbond doet voorstellen tot grondige evaluatie en bijsturing. De affichecampagne ‘Stop de waanzin’ en de tractorenacties van het voorjaar geven uiting aan het ongenoegen. Tijdens overleg met de overheid blijkt de Vlaamse wetgeving geen gelijk speelveld te zijn tussen Vlaanderen en de ons omringende regio’s. De bijgestuurde wetgeving geeft de landbouwers de mogelijkheid om te kiezen uit een pakket van maatregelen die best aansluiten bij hun bedrijfsvoering.

27 oktober

B2B-prijs

Bij de ‘B2B-pers en Communicatie Award’ kaapt Boerenbond de prijs weg van ‘beste innovatie’. De bekroning geldt de multichannelaanpak van de marktberichten en de uitwerking van de marktberichtenmodule op de website van Boerenbond.

22 oktober

Uitzicht door inzicht

Het project ‘Uitzicht door inzicht’ richt zich op probleempreventie en versterking van het ondernemerschap via een ondernemersscan, een gesprek tussen een innovatieconsulent en de bedrijfsleider(s). De bedrijfsleiders krijgen nadien een verslag toegestuurd met minimaal drie aandachtspunten om mee aan de slag te gaan.

25 september

Poldergraslanden

Begin 2015 eist Boerenbond dat de landbouwbezwaren naar aanleiding van het openbaar onderzoek naar de bescherming van de historisch permanente graslanden au serieux genomen worden. Na een voorjaar van verhitte discussies en politiek getouwtrek komt de Vlaamse regering tot een akkoord over de bescherming van deze graslanden in de polder. In plaats van 12.000  ha worden 8037 ha vastgelegd: 4988 onder de natuurregelgeving, 3049 als ecologisch blijvend kwetsbaar gebied.

20 september

Dag van de Landbouw

Tijdens de 33ste Dag van de Landbouw worden de probleemdossiers voor een dagje aan de kant geschoven. 47 boeren- en tuindersgezinnen zorgen samen met de lokale bedrijfs- en/of landelijke gilden voor een enthousiast onthaal van soms duizenden bezoekers. Het evenement spreekt opvallend veel (groot)ouders met kinderen aan.

07 september

Europese betoging

De massale betoging van Europese boeren waaronder 1800 Boerenbondleden kan de Europese Commissie geen innovatieve ideeën ontlokken over het toekomstig landbouwbeleid en de versterking van de positie van de boer in de keten. De teleurstelling over het voorgestelde steunbedrag is groot, vooral in de varkenssector. Gelukkig leggen onze landbouwministers het Europese voorstel naast zich neer.

06 september

125 jaar Boerenbond

Naar aanleiding van zijn 125ste verjaardag schenkt Boerenbond een begoniatapijt aan de stad Leuven. Het symboliseert de acht sectorvakgroepen en wordt gelegd door de leden van het AVBS, de sierteelt- en groenfederatie van Boerenbond. In de Sint-Pieterskerk heeft een tv-mis plaats die gevolgd wordt door een ontvangst van de bestuursleden op het stadhuis.

01 september

Kenniscentrum Bedrijfsopvolging

Het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging wordt opgestart als overkoepelend orgaan dat alle expertise rond bedrijfsopvolging binnen de Boerenbondfamilie bundelt. Immers, bij de overdracht van het bedrijf is een degelijke juridische en fiscale planning onmisbaar, naast aandacht voor de menselijke aspecten.

28 augustus

Ketenoverleg

Er wordt een ketenakkoord bereikt over tijdelijke rechtstreekse toeslagen voor de zuivel- en varkenssector. Tegelijkertijd wordt voorgesteld om per sector een stabiliseringsmechanisme uit te werken dat in de toekomst sterke prijs- en inkomensschommelingen moet opvangen. De uitbetaling aan de melkveehouders verloopt vlot vanaf eind september, voor de zeugenhouderij leidt ze tot harde discussies en woordbreuk in het najaar.

28 juli

SOS Voedselprijzen

Een online petitieactie van Boerenbond  om op te komen voor eerlijke voedselprijzen wordt  meer dan 30.000 keer ondertekend. Ook via Facebook en Twitter worden de consumenten geïnformeerd. Tractor Roza van Groene Kring trekt door Vlaanderen met een mobiel boerenkraam. De tocht eindigt op 7 september voor de gebouwen van het Europees parlement in Brussel.

17 juli

Kilometerheffing

In de besprekingen rond de kilometerheffing voor het vrachtvervoer vraagt Boerenbond aandacht voor de specificiteit van de landbouwsector. De vrijstelling voor landbouwvoertuigen uitsluitend in landbouwgebruik, de vrijstelling van verkeersbelasting voor voertuigen minder dan 12 ton en lage tarieven voor vrachtwagens vanaf 12 ton bewijzen dat de Vlaamse regering met dit standpunt rekening heeft gehouden.

05 juli

1000 aan de boerentafel

Naar aanleiding van 125 jaar Boerenbond worden duizend consumenten uitgekozen om op twintig land- en tuinbouwbedrijven in de vijf Vlaamse provincies kennis te maken met de sector. Zij krijgen er een rondleiding, een streekbuffet en een plezante namiddagactiviteit aangeboden.

25 juni

Zuivelsector in nood

Midden 2015 is de zuivelsector op de sukkel. Vooral China en Rusland wegen op de prijsvorming. Boerenbond stelt een Europees eisenprogramma op wat resulteert in een aantal Europese initiatieven. Eind juni richten enkele melkveehouders-leveranciers van FrieslandCampina met steun van Boerenbond de producentenorganisatie Dairycom op. Wanneer het bedrijf later eenzijdig een aanzienlijk deel van haar Vlaamse boeren opzegt, bewijst de producentenorganisatie meteen haar nut.

28 april

Ronde tafel

Als gevolg van de protestacties tijdens de voorjaarsklassiekers nodigt minister Schauvliege alle betrokkenen uit voor een rondetafelgesprek over knelpunten als erosie, instandhoudingsdoelstellingen, poldergraslanden, MAP 5 en de Europese vergroeningsmaatregelen. Boerenbond stelt een eisenbundel op voor elk van deze thema’s. In het najaar worden de evoluties in elk dossier dag na dag opgevolgd.

01 april

Einde melkquota

Op het einde van het laatste quotumjaar neemt de creativiteit toe om de productie terug te dringen. Boerenbond ondersteunt diverse initiatieven naar Europa toe om superheffing te vermijden. Een steeds duidelijker wordende negatieve marktstemming verhindert echter een concensus tussen de Europese lidstaten. Het jaar eindigt met een fikse boete voor heel wat Vlaamse melkveehouders. Op aansturen van Boerenbond wordt alsnog beslist om het franchiseplafond van 30.000 liter af te schaffen.

24 maart

Nacht van de Geschiedenis

Heel wat lokale landelijke gilden werken mee aan de 13de Nacht van de Geschiedenis die de geschiedenis van de landbouw en de visserij als thema heeft.

19 maart

MAP 5

Eind maart, het bemestingsseizoen is al ruim een maand bezig, keurt de Europese Commissie MAP 5 goed. Het plan is het resultaat van lang onderhandelen, met betrokkenheid van landbouw- en milieuorganisaties. Boerenbond is tevreden omdat er eindelijk duidelijkheid is maar betreurt de laattijdige goedkeuring en de administratieve complexiteit.

24 februari

Crisis in de varkenshouderij

Als antwoord op de uiterst kritieke toestand in de varkenshouderij dringt Boerenbond vanaf begin 2015 aan op prioritaire maatregelen op Europees niveau. De Europese Commissie blijft doof. Eind februari komt er dan toch steun voor de tijdelijke opslag van varkensvlees. Echter geen exportsteun. In oktober kent Europa een beperkte rechtstreekse inkomenssteun toe aan de varkenshouders. In december verdubbelt minister Schauvliege deze steun.

12 januari

'Rode' en 'oranje' bedrijven

135 landbouwbedrijven krijgen een code ‘rood’ wegens teveel stikstofuitstoot op speciale beschermingszones. 1420 ‘oranje’ bedrijven moeten bijkomende maatregelen nemen. Boerenbond is aanwezig op de overlegplatforms, houdt infovergaderingen en voert tractorenacties tijdens de wielervoorjaarsklassiekers. De affichecampagne ‘Stop de waanzin’ wijst op de onhoudbare situatie als gevolg van PAS en het erosiebesluit uit 2014.

2014

19 december

Inkomen boer daalt

Boerenbond berekende het Vlaamse landbouwinkomen voor 2014 en noteerde een daling met 19% ten opzichte van 2013. Dat bevestigt wat elke land- of tuinbouwer al maanden voelt: ondanks de gedaalde kosten staat het inkomen van de Vlaamse boeren zwaar onder druk.

05 december

Noodkreet vanuit de varkenshouderij

De varkensprijzen die al uitzonderlijk laag waren zijn nog eens 4 cent gedaald, terwijl voedergrondstoffen plots weer in stijgende lijn gaan. De sectorvakgroep pikt het niet langer dat de Europese Commissie doof blijft voor haar noodkreet.

07 november

125 jaar Boerenbond

De Denderavond in Winksele vormt de start van de viering van 125 jaar Boerenbond, waarbij in de eerste plaats de bestuursleden op een welgemeende dank kunnen rekenen. Het fotoboek 'Boerenbond in de kering' vormt een getuigenis van 25 jaar Boerenbondwerking in een gewijzigde maatschappelijke omgeving.

15 oktober

In dialoog met de achterban

De aanslepende crisis, in meerdere sectoren, roept bij de leden heel wat vragen op. De voorzitter en de twee ondervoorzitters gaan het gesprek aan met de leden in vijf provinciale dialoogavonden. Afhankelijk van de provincie komen diverse aandachtspunten op het voorplan.

13 oktober

Duidelijke MAP-standpunten

In een extra bijeenkomst bespreekt het Hoofdbestuur de voorstellen van de Vlaamse overheid rond MAP5. Het bestuur kan in belangrijke mate de geformuleerde standpunten volgen, maar wijst meteen ook op een aantal voorstellen die moeten worden bijgestuurd.

10 oktober

Duim je mee?

Boerenbond start een actie 'Duim je mee voor eerlijke voedselprijzen?' Via een affiche-actie, Facebook en uiteenlopende acties wil Boerenbond de consument bewust maken van de soms grote prijsverschillen tussen wat de producent krijgt en de consument betaalt.

24 september

Eerste PAS-brieven bezorgd

In de eerste helft van oktober wordt het duidelijk wat voor de individuele bedrijven de gevolgen zijn van de in de omgeving geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen. Boerenbond brengt de betrokken bedrijven samen in provinciale infovergaderingen.

21 september

Dag van de Landbouw

De derde zondag van september groeide in Vlaanderen uit tot een vast gegeven. Onder het motto 'Ontdek hoe het echt werkt' stellen verspreid over Vlaanderen 58 bedrijven hun deuren open. De opkomst overtreft alle verwachtingen.

06 augustus

Rusland sluit zijn grenzen

De Oekraïneoorlog en het sluiten van de Russische grenzen voor Europese land- en tuinbouwproducten leiden tot een zware, aanhoudende crisis in diverse sectoren. Boerenbond laat niets ongelegen om bij de diverse instanties tot op Europees niveau concrete ondersteunende maatregelen te bepleiten.

23 juli

Vlaams regeerakkoord is rond

Voor het eerst krijgt Vlaanderen een minister van Landbouw die ook Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu onder haar bevoegdheid heeft. In het regeerakkoord vindt Boerenbond heel wat standpunten terug die hij in het memorandum formuleerde.

27 juni

Afschakelplannen veroorzaken paniek

Via een actie vanuit de Bedrijfsgilden worden de gemeentebesturen gewezen op de gevolgen van het afschakelen van de energievoorziening voor de sector en wordt aangedrongen op een goede voorafgaande communicatie. Het Innovatiesteunpunt start in het najaar een infocampagne op.

07 juni

Pinksterstorm veroorzaakt zware schade

Door het samengaan van storm, regen en hagel worden land- en tuinbouwers in verschilende regio's van Vlaanderen geconfronteerd met zware schade. Boerenbond start onmiddellijk een noodnummer op en begeleidt de betrokkenen bij het opmaken van de schadedossiers.

27 mei

Inzetten op duurzame groei

Als resultaat van een uitgebreide denkoefening binnen en buiten de diverse geledingen van de organisatie presenteert Boerenbond zijn toekomstvisie voor een duurzame Vlaamse land- en tuinbouw in Europees en mondiaal perspectief.

25 mei

Vlaanderen trekt naar de stembus

Via het politiek memorandum 'Voor recht op boeren en een leefbaar platteland' legt de Landelijke Beweging in de aanloop naar de moeder aller verkiezingen haar eisen voor aan alle Vlaamse politieke partijen.

09 mei

10 jaar Steunpunt Groene Zorg

Op 10 jaar tijd groeide het Steunpunt uit tot een netwerk van 774 zorgboerderijen met niet minder dan 45.000 zorgdagen.

23 april

Instandhoudingsdoelstellingen (IHD's) door Vlaamse regering goedgekeurd

Na hevige discussies worden uiteindelijk de IHD's goedgekeurd. Het principe van 'De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten' is verworven. Op onze eis voor een economisch verantwoord flankerend beleid wordt ingegaan. Boerenbond organiseert provinciale info-avonden om zijn standpunt te verduidelijken.

18 april

Nieuw GLB een feit

Het Europees Parlement geeft uiteindelijk groen licht voor een nieuw GLB. Boerenbond wordt nauw betrokken bij de implementatie op Vlaams niveau. In het najaar wordt een ruime infocampagne opgezet.

02 april

Voedselverliezen onder de aandacht

Boerenbond ondertekent samen met alle andere actoren uit de voedselketen een engagementsverklaring om de voedselverliezen in de keten te beperken.

12 maart

Spoedoverleg superheffing

Voorzitter Vanthemsche overlegt met Vlaams minister-president Kris Peeters over de dreigende superheffing in de zuivelsector, omdat er blijkbaar veel meer superheffing geïnd moet worden dan er verschuldigd is aan Europa. Hij benadrukt dat het onaanvaardbaar is dat de sector meer superheffing moet ophoesten dan Europa eist.

28 februari

Erosiemaatregelen definitief beslist

Bijna 50.000 ha agrarisch gebied worden getroffen door extra teelttechnische maatregelen waarvan sommige bij de akkerbouwers vragen oproepen. Boerenbond vraagt en krijgt een evaluatie na twee jaar.

07 februari

Marktberichten nieuwe stijl

Op de Boerenbondwebsite kunnen de leden terecht voor actuele marktberichten en ze kunnen de marktevoluties op de voet volgen.

27 januari

Uitbraak Afrikaanse varkenspest in Litouwen

Een beperkte uitbraak van varkenspest in Litouwen is voor de Russische overheid voldoende om de grenzen te sluiten voor Europees varkensvlees. Het negatieve effect op de varkensprijzen laat zich zeer snel voelen.

14 januari

Besturen op bezoek

De bestuursleden van de Bedrijfsgilden Limburg komen op bezoek in Leuven. Hun collega's uit de andere provincies volgen in de weken nadien.

01 januari

Jaar van de familiale landbouw

De VN besteedt in 2014 extra aandacht aan de familiale landbouw. Boerenbond bevestigt zijn vertrouwen in de gezinslandbouw als uitgangsbasis voor een toekomstgerichte duurzame Vlaamse landbouw.