Welke teelten zijn mogelijk?

26 februari 2016

Derogatie is mogelijk op percelen met voeder- en suikerbieten, wintertarwe of tricitale, waarop je na de oogst binnen de twee weken en ten laatste op 1 september een niet-vlinderbloemig vanggewas inzaait. Voor deze teelten geldt een bemestingsnorm van maximaal 200 kg stikstof uit dierlijke mest.

Bij de teelt van grasland, gras-klaver (waarbij minder dan 50% klaver aanwezig is), maïs voorafgegaan door een snede gras of snijrogge die gemaaid en afgevoerd wordt, en maïs met gras in onderzaai, is derogatie mogelijk, met een bemestingsnorm van maximaal 250 kg stikstof uit dierlijke mest.