Welke percelen zijn blijvend grasland en mag je die scheuren?

27 december 2014

Welke percelen zijn blijvend grasland?

In het kader van de nieuwe Europese regeling gelden alle percelen die je in je verzamelaanvraag van de laatste vijf jaar aangaf met (een combinatie van) de codes 9, 61, 62, 701, 702, 745, 9823, 9824 of 638 op perceelniveau als blijvend grasland.
Vanaf de verzamelaanvraag 2015 worden deze percelen aangeduid met de code BG.

Mag je blijvend grasland scheuren?

Sommige percelen blijvend grasland zijn onderworpen aan een scheurverbod. In eerste instantie moet je nagaan of je nog wel voldoet aan de voorwaarden van het individuele areaal permanent grasland. Dat is de bestaande reglementering die reeds jaren bestaat. Sommige graslanden mag je niet scheuren omdat ze binnen Natura 2000-gebied (vogel- en habitatrichtlijngebied) beschouwd worden als ecologisch blijvend grasland.

Op het e-loket kan je in je verzamelaanvraag zien of een perceel blijvend grasland binnen Natura 2000-gebied aangeduid werd als ecologisch kwetsbaar en dan mag je het niet scheuren. Dat scheurverbod geldt niet alleen vanwege de bedrijfstoeslag of de vergroeningsmaatregelen, maar werd in eerste instantie ingesteld door het Natuur- en Bosdecreet.
Percelen blijvend grasland die niet vallen onder de vorige voorwaarden, mag je wel scheuren. Indien evenwel te veel landbouwers in Vlaanderen graslanden omzetten naar akkerland en niet elders compenseren binnen hun bedrijf door nieuwe percelen grasland in te zaaien, dan zal de Vlaamse overheid een bijkomende maatregel opleggen, want Vlaanderen moet jaarlijks voldoen aan de voorwaarde om voldoende blijvend grasland in stand te houden. Als in Vlaanderen dus meer dan 5% van deze graslanden verdwijnt, zullen er twee maatregelen opgelegd worden die het volgende jaar nageleefd moeten worden om te voldoen aan de vergroeningsvoorwaarden.

  1. Er komt dan een algemeen verbod om in het volgende jaar nog percelen blijvend grasland te scheuren.
  2. Landbouwers die de laatste twee jaar blijvend grasland gescheurd hebben, een herinzaaiplicht opleggen op bedrijfsniveau. De nieuw ingezaaide percelen zal je opnieuw gedurende vijf opeenvolgende jaren als grasland moeten aanhouden.

Een landbouwer die een perceel blijvend grasland scheurt in 2015, kan dus verplicht worden om opnieuw gras in te zaaien voor het teeltjaar 2016 of 2017. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht voor 31 december.