Menu

We rekenen op pragmatische aanpak bezwaren vanggewasregeling 2019

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Kon je op basis van je bedrijfseigen situatie en teeltplan aantonen dat je in de onmogelijkheid verkeerde om al of niet deels te voldoen aan de verplichting, dien dan zeker een bewaar in. Inzake de equivalente maatregelen engageerde de minister zich om dit tegen 15 februari uit te rollen.

Toon De Keukelaere, adviseur Mestbeleid Studiedienst 

MAP 6 zet nog sterker in op de gebiedsgerichte benadering. In gebieden waar de waterkwaliteit ontoereikend is (vooral gebiedstypes 2 en 3) zijn extra maatregelen voorzien, waaronder een lagere N-bemestingsnorm en de verplichting tot inzaai van (meer) vanggewassen. Het Mestdecreet, de Vlaamse implementatie van het Mestactieplan, werd op 24 mei definitief goedgekeurd in het Vlaams Parlement en op 30 juli gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het gehele Mestdecreet – en dus ook de gebiedsgerichte maatregelen – werden wel retroactief opgelegd, maar de opmaak van teeltplannen start echter lang voordien. Daarbij zijn er heel wat factoren die meespelen zoals de economische rentabiliteit, de benodigde teeltrotatie en opgemaakte contracten.

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker heeft daarover overlegd met minister Zuhal Demir. Wat de vanggewasregeling betreft, argumenteerde onze voorzitter sterk dat land- en tuinbouwers pas halfweg het teeltjaar op de hoogte werden gebracht van het feit dat ze ervoor moesten zorgen dat ze zeker voldoende vanggewassen zouden hebben. Zo niet riskeerden ze een boete van 250 euro per ha. Daarbovenop moet het tekort aan vanggewassen het volgende seizoen worden gecompenseerd.

De minister gaf aan dat 82% van de betrokken land- en tuinbouwers de opgelegde maatregel effectief heeft toegepast. Toch kan ze naar verluidt zowel juridisch als rekening houdend met de slechte waterkwaliteit die vorige week nog aan bod kwam in de Commissie Leefmilieu, niet anders dan de brieven met de inbreuken laten versturen. Wie zo’n brief ontvangt, krijgt vervolgens 30 dagen de tijd om bezwaar in te dienen. Rekening houdend met de laattijdige beslissing en publicatie van het Mestdecreet, de onduidelijkheid bij de berekening van het verplichte areaal vanggewassen en de gebrekkige communicatie hieromtrent, heeft minister Demir aan de Mestbank laten weten dat ze verwacht dat men deze bezwaren met de nodige redelijkheid en pragmatisme zal behandelen. Kon je op basis van je bedrijfseigen situatie en teeltplan aantonen dat je in de onmogelijkheid verkeerde om al of niet deels te voldoen aan de verplichting, dien dan zeker een bewaar in. Inzake de equivalente maatregelen engageerde de minister zich om dit tegen 15 februari uit te rollen.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: