Na de wateroverlast eind verleden jaar wordt Vlaanderen weer geteisterd door overvloedige regen. We zetten hieronder een aantal tips op een rijtje.

Stel je veiligheid voorop

Stel de veiligheid van jezelf, je gezin en medewerkers steeds voorop. Aanhoudende inspanningen, slaapgebrek … kunnen hun tol eisen. Ook bij het gebruik van machines of in het omgaan met vee roepen we op om de veiligheid niet uit het oog te verliezen. Tracht indien mogelijk elektrische installaties uit te schakelen of te vrijwaren. Ook ondergelopen motorvoertuigen start je best niet op.

Roep hulp in van brandweer en civiele bescherming

Aarzel niet om de hulp in te roepen van brandweer en civiele bescherming.  Zij kunnen met onder meer zandzakken mogelijk nog enige schade voorkomen. Hou nauwlettend de communicatie van je gemeente en BE-Alert in het oog.

Hou je dieren in veiligheid

Zorg voor de veiligheid van je dieren. Probeer hen droog te houden en voorzie ze van voedsel en drinkbaar water.

 • Let ervoor op dat vuil water of vocht de voeding en het drinkwater niet verontreinigd hebben;
 • Controleer je voorraad voeder indien je bedrijf moeilijk of niet bereikbaar is of dreigt te worden. Vraag eventueel drinkbaar water via de hulpdiensten;
 • Indien dieren elders moeten ondergebracht worden blijft zelfs in deze situatie de meldingsplicht van toepassing. Het FAVV dient van deze verplaatsing verwittigd te worden.
 • Boerenbond nam ook contact op met het FAVV met de vraag om net als in november 2023 de nodige maatregelen te nemen naar aanleiding van deze wateroverlast. Het FAVV bevestigde dat deze ook nu van toepassing zijn. Een overzicht vind je hier.
 • Verwittig je bedrijfsdierenarts als je stallen met dieren onder water komen te staan. Ook bij ondergelopen voederopslagen of mogelijk verontreinigde drinkwatervoorraden is dit aangewezen.
Aandachtspunten bij ondergelopen erf

Een ondergelopen erf kan zware gevolgen hebben. Hou rekening met volgende aandachtspunten:

 • Verzamel steeds fotomateriaal  (datum, uur en locatie-gegevens vermelden) en laat indien mogelijk vaststelling doen door de hulpdiensten;
 • Neem waar mogelijk op foto’s en filmpjes herkenbare punten mee die te herleiden zijn voor schade-experts naar specifiek jouw bedrijf of locatie;
 • Als er kosten worden gemaakt om de geleden schade te herstellen, laat op de facturen duidelijk vermelden wanneer en om welke reden de werkzaamheden zijn verricht;
 • Als er water in de mestkelder gekomen is, zorg dan ook voor het nodige bewijsmateriaal.  
 • Verwittig je verzekeringsagent en vraag naar de specifieke vereisten van uw verzekeringspolissen.
Wat indien het water niet wegtrekt...

Hopelijk trekt het water zo snel mogelijk weg. Indien dat gebeurt, heb dan voldoende aandacht voor volgende zaken:

 • Wees aandachtig voor weggespoelde zaken en ruim deze zo snel mogelijk op;
 • Let op voor losgekomen putdeksels of roosters;
 • Heb ook aandacht voor eventuele modder op de weg;
 • Controleer je fytolokaal, voorraden brandstof... op waterschade en uitspoeling. Doe de nodige vaststellingen en neem maatregelen in verband met gevolgschade.
Wat als percelen onder water blijven staan?

Je percelen staan nog onder of het water is weggetrokken. Let op volgende zaken:

 • Verzamel fotomateriaal van de feitelijke toestand;
 • Doe melding aan de schattingscommissie van de gemeente waar de percelen zijn gelegen of laat een expert vaststellingen van schade doen. Deze verslagen kunnen dienstig zijn voor diverse doeleinden;
 • Neem ingeval van contractuele afnameverplichtingen steeds contact op met je afnemer met betrekking tot deze overmacht;
 • Doe melding bij het Rampenfonds via het e-loket of het aanvraagformulier. In tegenstelling tot vroeger komt er ramperkenning er pas na voldoende melding door de slachtoffers zelf, je melding kan dus belangrijk zijn. Meer info vind je hier.
 • Indien er kort voor de oogst van een gewas (tot 2 weken) direct contact is van het eetbaar gedeelte van groente en fruit met overstromingswater, wordt aanbevolen om contact op te nemen met het FAVV. Maak (eventueel samen met je afnemer) een risicoanalyse van eventuele vervuiling van voedingsmiddelen. Denk hierbij aan de meldingsplicht in functie van de autocontrole. De maatregelen die bij de wateroverlast in november van kracht waren, zijn ook nu van toepassing. Een overzicht vind je hier.

Bron: Boerenbond.