Water en bodem

16 oktober 2013

Water is een schaarse grondstof en een basisvoorwaarde voor het leven. Op melkveebedrijven is water nodig voor ruwvoederproductie, als drinkwater voor de dieren en voor de reiniging van de melkinstallatie. Elk van de toepassingen stelt specifieke eisen aan de waterkwaliteit. Daarnaast produceert de melkveehouderij afvalwater, met een negatieve impact op bodem en oppervlaktewater. Voor een duurzame voederproductie is de melkveehouderij afhankelijk van een gezonde bodem. Door een uitgebalanceerde bemesting in functie van de behoefte van de bodem, kan uitspoeling naar het milieu vermeden worden. Bovendien is een goede bodemvruchtbaarheid noodzakelijk om de verschillende voedingselementen voor de planten in voldoende mate beschikbaar te hebben. Degradatie van de bodem en het verlies van productiepotentieel door erosie moeten alleszins vermeden worden.

Mogelijke initiatieven

  1. De melkveehouder werkt aan de verbetering van de mineralenefficiëntie door bodemanalyses met bemestingsadvies te laten uitvoeren. Daarvoor wordt minstens om de 5 jaar en per 10 ha een standaardgrondontleding (pH, humusgehalte, fosfor, kalium, magnesium, calcium en natrium) met advies gevraagd en wordt jaarlijks in het voorjaar een standaardmestanalyse gevraagd ( droge stof, organische stof, totale stikstof, minerale stikstof, P, K, Na, Mg, Ca).
  2. De melkveehouder beperkt het gebruik van hoogwaardig water (leidingwater en diep grondwater) door alternatieve waterbronnen (regenwater, oppervlaktewater) te gebruiken.
  3. Het bedrijf nam één van volgende maatregelen inzake hergebruik van water:
  • rietvelden
  • biofilter
  • waterzuivering
  • hergebruik van het naspoelwater van de reiniging van de melkinstallatie