Menu

Wat verandert er aan de 180 dagenregel?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
In het sociaal akkoord van juli 2019 werd met de vakbonden afgesproken om de 180 dagenregel aan te passen. Wat verandert er juist en waarom zijn deze aanpassingen van belang? We lichten het hier toe. Let op, de afgesproken aanpassingen zijn nog niet van kracht! Bij publicatie van het Koninklijk Besluit dat deze aanpassingen bekrachtigt, houden we je hiervan op de hoogte.

Chris Botterman, hoofd Sociale Zaken

Wanneer je een seizoenwerknemer voor het eerst aanmeldt in Dimona, verschijnt er ‘Ja’ of ‘Neen’ op het scherm. Verschijnt er ‘Neen’, dan betekent dit dat de betrokken persoon sinds het begin van het jaar nog niet aangemeld is als seizoenwerknemer. Dit houdt in dat deze werknemer nog 65 dagen kan werken en dat er een gelegenheidsdocument kan aangemaakt worden. Verschijnt er ‘Ja’, dan wil dit zeggen dat hij sinds 1 januari reeds gewerkt heeft als seizoenwerknemer. Er zou dan ook al een plukkaart moeten zijn. In zo’n situatie kan je als werkgever de teller in Dimona gebruiken: via Green@work kan je vrij eenvoudig zien hoeveel dagen seizoenarbeid een bepaalde werknemer reeds verrichtte. Via deze tool heb je een grote rechtszekerheid inzake seizoenarbeid. Je kunt momenteel ook maar als seizoenwerknemer werken voor zover je in de afgelopen 180 dagen niet gewerkt hebt als vaste werknemer in de land- of tuinbouw. Dit gegeven kan je, in tegenstelling tot het aantal gewerkte dagen als seizoenarbeider, niet terugvinden via Green@work. Er blijft dus een onzekerheid voor de werkgever.

Enkel voor eigen onderneming

In het sociaal akkoord 2019-2020, dat we met de vakbonden hebben afgesloten, spraken we af om in de toekomst de 180 dagenregel op drie manieren aan te passen. Ten eerste zou de regel alleen nog gelden voor de eigen onderneming! Wanneer iemand als vaste werknemer gewerkt heeft in een andere onderneming in de tuinbouwsector, moet er geen rekening gehouden worden met de 180 dagenregel. Ten tweede wordt het in de toekomst mogelijk om een seizoenwerknemer met een volle plukkaart een contract van bepaalde duur of een bepaald werk van maximum zes weken aan te bieden zonder dat hierdoor de 180 dagenregeling van kracht wordt voor seizoenarbeid gepresteerd in het volgende kalenderjaar. Dit zou dan inhouden dat in zo’n geval iemand die in november met een dergelijk contract gewerkt heeft, al begin januari terug zou kunnen starten in de seizoenregeling bij dezelfde werkgever. Ten slotte kwamen de sociale partners overeen om de 180-dagenregel niet toe te passen op vaste werknemers die met pensioen gaan. Deze mensen zullen aansluitend op het ingaan van hun pensioen kunnen werken binnen het statuut van seizoenwerknemer.

Wat betekent dit concreet?

De afspraken die we met de vakbonden gemaakt hebben, zijn zeer belangrijk voor de rechtszekerheid. Vandaag kan een werkgever niet weten of iemand al dan niet gewerkt heeft als vaste werknemer in de afgelopen periode. Door de 180 dagenregel nu te beperken tot de eigen onderneming, weet iedereen wie er in zijn bedrijf met een vast contract gewerkt heeft. Door ook tijdelijke contracten die volgen op seizoenarbeid uit te sluiten van de 180 dagenregel, komt er meer soepelheid om langer met dezelfde personen te werken. Pas evenwel op! Het akkoord dat wij in het paritair comité gemaakt hebben, is nog niet van toepassing. Er moet een aanpassing komen van de regelgeving. Wij dringen erop aan dat het KB zo snel mogelijk gepubliceerd wordt. Via de nieuwsbrief zullen we jullie informeren wanneer deze nieuwe regel van kracht wordt.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: