Boerenbond en Landelijke Gilden pleegden intern (provinciale besturen Boerenbond en Landelijke Gilden, regioraad Brabantse Kouters) en extern (bv. de werkvennootschap) overleg om een goed zicht te krijgen op de mogelijke plannen en op de mogelijke invloed van deze plannen op het platteland en de landbouw in de regio. Op basis van de informatie waarover we vandaag beschikken luidt de conclusie van ons advies als volgt.

Om een vlotte doorstroming van de R0 te realiseren is het belangrijk om alle deeloplossingen in zijn geheel te bekijken. Boerenbond en Landelijke Gilden vraagt daarom alle mogelijkheden van de herinrichting van de R0, fietsen, openbaar vervoer en watergebonden transport in kaart te brengen en de effecten van de verschillende ingrepen samen te bekijken. Dit om tot de meest optimale, geïntegreerde oplossing te komen die ook onze dorpen weer leefbaar zal maken. We hebben bebegrepen dat al deze verschillende facetten door de werkvennootschap in het programma ‘werken aan de ring’ worden bekeken. Boerenbond en Landelijke Gilden vragen dan ook om in het verdere proces van dit programma betrokken te worden.

Voor de verdere uitwerking van het GRUP ‘herinrichting van de R0 – deel noord’ vraagt Boerenbond en Landelijke Gilden concreet dat:

  • Een LER (Landbouw Effecten Rapport) uitgevoerd wordt;
  • Het principe zuinig ruimtegebruik bij alle ingrepen gehanteerd wordt;
  • HAG (Herbevestigd Agrarisch Gebied) gevrijwaard wordt, maar indien nodig een strikte toepassing van omzendbrief RO/2010/01;
  • Boscompensaties (indien deze nodig zijn binnen het plangebied en in de daarvoor reeds aangeduide groene gewestplanbestemmingen (natuur-, bos-, parkgebied) gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld parkgebied ten westen van Laerbeekbos;
  • De eventuele aanleg van een ecoduct heeft geen nadelige gevolgen voor het aangrenzende landbouwgebied.

We zullen deze opmerkingen in het kader van het openbaar onderzoek dan ook bezorgen aan het departement Omgeving, de werkvennootschap en de betrokken gemeenten. Heb je zelf nog bijkomende opmerkingen of wil je zelf reageren in het kader van het openbaar onderzoek, neem contact op met Lien Vandebroeck, zij volgt het dossier op vanuit Boerenbond en Landelijke Gilden.