Menu

Wat betekent de goedkeuring van MAP 6?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Woensdag heeft het Vlaams Parlement het zesde Mestactieprogramma (MAP 6) goedgekeurd voor de periode 2019-2022. Het legt gerichte maatregelen op die cruciaal zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Met deze goedkeuring ligt de weg open voor Europa om de derogatie te verlengen.

Vlaamse Landmaatschappij

Het nieuwe Mestactieplan moet ervoor zorgen dat minder nitraten en fosfaten uit meststoffen in het water terechtkomen. Dat is nodig om de waterkwaliteit in Vlaanderen te verbeteren en in lijn te brengen met de Europese doelstellingen. Het nieuwe Mestactieprogramma legt de klemtoon op het uitvoeren van goede bemestingspraktijken volgens het 4J-principe: bemesten met de juiste dosis, de juiste mestsoort, op het juiste tijdstip en met de juiste bemestingstechniek.

Gebiedsgerichte maatregelen

Regionale en lokale verschillen in waterkwaliteit vereisen verschillende maatregelen. Daarom legt MAP 6 in gebieden waar nog een grote verbetering van de waterkwaliteit gerealiseerd moet worden strengere maatregelen op dan in gebieden waar de doelstellingen bijna of al gerealiseerd zijn. Daarom wordt in MAP 6 de overstap gemaakt naar een nieuwe, meer verfijnde indeling van Vlaanderen in vier gebiedstypes.

  • Gebiedstype 0. De waterkwaliteitsdoelstelling is gehaald.
  • Gebiedstype 1. De waterkwaliteitsdoelstelling is in zicht.
  • Gebiedstype 2. Er is nog een middelgrote afstand tot de waterkwaliteitsdoelstelling.
  • Gebiedstype 3. Er is een grote afstand tot de waterkwaliteitsdoelstelling.

Die nieuwe indeling in gebiedstypes vervangt de vroegere afbakening van de focusgebieden. Vanaf 14 juni kan je de nieuwe gebiedstypes raadplegen op het e-loket van Landbouw en Visserij.

In de gebiedstypes 1, 2 en 3 moeten waar mogelijk tegen 15 september vanggewassen worden ingezaaid na de oogst. In de gebiedstypes 2 en 3 (samen 40% van het areaal landbouwgrond), wordt de maatregel in verband met de vanggewassen aangescherpt en worden bijkomende maatregelen opgelegd. Zo geldt daar ook een lagere bemestingsnorm voor werkzame stikstof. Mesttransporten moeten er na 1 augustus gebeuren met een erkende mestvoerder die beschikt over agr-gps. Om innovatie te stimuleren, zal je ook kunnen kiezen voor equivalente maatregelen, als alternatief voor de bovenstaande gebiedsgerichte maatregelen. Ook wie via een positieve evaluatie van het nitraatresidu op zijn bedrijf aantoont dat hij goed werkt, kan vrijgesteld worden van bepaalde maatregelen.

Versterkte handhaving

De bestaande generieke maatregelen worden versterkt door een doeltreffende handhaving. Bart De Schutter, afdelingshoofd van de Mestbank: “Voor de Mestbank is een betere opvolging van het kunstmestgebruik prioritair. Daarnaast blijft de nitraatresidubepaling de belangrijkste indicator voor een oordeelkundige bemesting.” Daarom wordt een digitaal kunstmestregister ingevoerd voor landbouwers en kunstmesthandelaren. Uitbaters van mestverwerkingsinstallaties zullen debietmeters moeten installeren om hun werking te staven. Verder zal de Mestbank de bestaande controleprocessen optimaliseren. Gerichte bedrijfsdoorlichtingen na risicoanalyse, terreincontroles en nitraatresiducontroles blijven belangrijk. Een goed toezicht op de naleving van de mestwetgeving, gekoppeld aan een proportionele sanctionering, is immers het sluitstuk van het mestbeleid.

Begeleiding blijft belangrijk

Oordeelkundig bemesten is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de landbouwers. Om ervoor te zorgen dat ze in staat zijn om dat zo goed mogelijk te doen, blijven begeleiding en advisering van belang. Om de kwaliteit van de bemestingsadviezen te verbeteren en hun toepassing door de landbouwers te verhogen, wordt vanaf 2021 een certificering voor de bemestingsadvisering uitgerold. Kennisdeling over de juiste bemestings- en landbouwpraktijken is cruciaal om een verbetering van de waterkwaliteit te realiseren.

Verlenging van de derogatie op komst

Met de goedkeuring van MAP 6 ligt de weg open voor een verlenging van de derogatie voor de periode 2019-2022 door Europa. Dankzij de derogatie kunnen landbouwers een groter aandeel van de gewasbehoefte invullen met dierlijke mest, wat past binnen de filosofie van een meer circulaire landbouw. De Europese lidstaten hebben in het nitraatcomité van 27 maart al een positief advies gegeven over de Vlaamse derogatie. Nu moet de Europese Commissie het derogatiebesluit nog definitief goedkeuren, waarna het omgezet kan worden in Vlaamse wetgeving.

Je kunt het Mestactieprogramma raadplegen www.vlm.be (> MAP 6). Deze rubriek wordt stelselmatig aangevuld, onder andere met antwoorden op veelgestelde vragen.

Deel deze pagina: