Menu

Waaraan denken bij de mestaangifte?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Regio: 
Je mestaangifte invullen is geen sinecure. Omdat je ze uiterlijk op 15 maart digitaal moet indienen, via het Mestbankloket, zetten we de nieuwigheden en aandachtspunten even op een rijtje. Wanneer je alles goed voorbereid hebt, is het invullen van de aangifte gemakkelijker.

Jan Meykens, SBB

Je mestaangifte invullen is geen sinecure. Omdat je ze uiterlijk op 15 maart digitaal moet indienen, via het Mestbankloket, zetten we de nieuwigheden en aandachtspunten even op een rijtje. Wanneer je alles goed voorbereid hebt, is het invullen van de aangifte gemakkelijker.

Wat is er nieuw in de mestaangifte?

De Mestbank heeft de samenstelling voor de opslag van dierlijke mest vooraf ingevuld. Ze heeft ook de totale hoeveelheid P2O5 en N automatisch berekend. Je hebt in 2018 immers moeten aangeven welke mestsoorten aanwezig zijn op je exploitatie én op welke manier de mestsamenstelling bepaald zou worden: op basis van forfaitaire inhoudswaarden of op basis van analyses. Heb je geopteerd voor analyse? Dan wordt de samenstelling van de mestvoorraad bepaald op basis van deze analyses, volgens een aantal regels.

Wat wordt er opgevraagd?

In het digitale loket van de Mestbank moet je de volgende zaken aangeven of controleren:

 • aantal dieren per staltype (voor rundvee vooraf ingevuld door de VLM);
 • aantal standplaatsen;
 • staltypes (percentage vloeibare en vaste mest of ammoniakemissiearme stallen of een luchtwassysteem);
 • liters melk geleverd in 2018;
 • keuze van nutriëntenbalans, met bewijzen;
 • percentage beweiding voor graasdieren;
 • toegepaste PAS-maatregel(en);
 • opslag van dierlijke en andere meststoffen;
 • gebruik van kunstmest op je percelen (door jou of door een eventuele seizoenpachter);
 • directe begrazing op bedrijfseigen gronden buiten Vlaanderen;
 • gebruik van dierlijke mest op bedrijfseigen gronden in Frankrijk of Brussel;
 • gebruik van een pocketvergister of mestscheider in het kader van mestbewerking;
 • gegevens over de luchtwasser.

Tuinders moeten de volgende zaken aangeven: samenstelling van het voedingswater, bruto- en netto-oppervlakte, teeltsysteem, percentage recirculatie, opslagcapaciteit voor spuistroom en hoeveelheid geproduceerde en opgeslagen spuistroom.

Wie moet een mestaangifte indienen?

 • Je hebt een dierlijke productie van meer dan 300 kg P2O5.
 • Je bewerkt meer dan 2 ha grond.
 • Je beschikt over meer dan 50 are groeimedium.
 • Je hebt meer dan 300 kg P2O5 uit dierlijke mest in opslag.
 • Je exploiteert minstens 50 are permanent overkapte landbouwgrond.
Deel deze pagina: