Ramen

De maximale U-waarde voor vensters met profiel bedraagt 1,5 W/m²K. De U-waarde van een venster is afhankelijk van de U-waarde van het glas en het profiel. Voor het glas dient gebruik gemaakt te worden van hoogrendementsglas (max. 1,1 W/m²K). Gemiddeld genomen is de U-waarde van een PVC-raamprofiel lager dan de U-waarden van een aluminium raamprofiel. Indien gekozen wordt voor aluminium moet dus zeker aandacht besteed worden aan het halen van de norm. Er kan bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt worden van thermisch verbeterde afstandshouders om de isolatiewaarde van het gehele venster nog beter te maken. Uiteindelijk moet de bouwheer altijd bij de leverancier van de vensters de U-waarde opvragen en dit uiteraard alvorens een bestelling te plaatsen. Deze gegevens moeten trouwens ook aan de EPB-verslaggever bezorgd worden zodat deze gebruikt kunnen worden voor het maken van de berekeningen.

Deuren en poorten

De maximale U-waarde voor deuren en poorten bedraagt 2 W/m²K. Ook hier geldt hetzelfde advies als bij de ramen: de U-waarde dient voor de verschillende deuren en poorten opgevraagd te worden alvorens deze te bestellen. Beglaasde deuren of poorten worden in principe niet aanzien als vensters en vallen onder de algemene regelgeving van deuren en poorten.

Isolatie

In de EPB-regelgeving worden maximale U-waarden opgelegd van 0,40 W/m²K voor wanden en daken. De U-waarde wordt berekend over de volledige wandopbouw of de volledige dakconstructie. Hierbij wordt naast isolatie rekening gehouden met andere materialen zoals gordingen, betonpanelen, bakstenen muur, eventueel een spouw, binnenbekleding, enzovoort. Daar de isolatie een groot aandeel heeft in de U-waarde, kan al een zeer ruwe schatting gemaakt worden door enkel rekening te houden met de isolatie. Om de isolatiewaarde te vergelijken tussen verschillende isolatiematerialen, geeft de warmtegeleidingscoëfficiënt λD de juiste informatie. Dit wordt ook wel eens de lambdawaarde genoemd. Hoe lager de lambdawaarde (in W/mK), hoe beter het materiaal isoleert. Over het algemeen is dit ook goed terug te vinden in de technische fiches van de materialen.

Tabel

De tabel hierboven geeft een overzicht van de meest courante isolatiematerialen en hun lambdawaarden. Op basis van deze informatie kunnen we een grove berekening maken om een inschatting te maken hoeveel isolatie we moeten voorzien om de maximale U-waarden te halen. Een gedetailleerde berekening waarbij rekening gehouden wordt met de totale wand- of dakopbouw kan een klein verschil opleveren. Er is een grote  verscheidenheid in de lambdawaarden. Voor elk isolatiemateriaal moet de berekening uitgevoerd worden zodat er zeker voldaan wordt aan de EPB-eisen.