Menu

Vlaanderen komt tegemoet aan droogteproblemen

Terug naar Actualiteit
Voor het derde jaar op een rij werden we geconfronteerd met hitte en droogte. Heel wat landbouwers vrezen een tekort aan ruwvoeder en zetten alles op alles om gewassen en dieren gezond te houden. Boerenbond ijvert voor een doordacht waterbeleid en voor droogtemaatregelen vanuit de Vlaamse overheid. Na goedkeuring van de Europese Commissie komt minister Koen Van Den Heuvel nu met een aantal tegemoetkomingen voor de land- en tuinbouw.

Departement Landbouw en Visserij, Stijn De Roo (directeur Beweging Boerenbond) en Pieter Timmermans (adviseur tuinbouw Studiedienst Boerenbond)

Voorschot op basisbetaling

Tegen eind oktober wordt een voorschot uitbetaald van 70% (in plaats van 50%) op de basisbetaling én de premie voor jonge landbouwers. Uitbetaling van een voorschot van 70% op de vergroeningspremie voor de landbouwers die vrijgesteld zijn van vergroening (gewasdiversificatie, EAG en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland) en op de zoogkoeienpremie is gepland tegen eind november. Daarnaast worden de decemberbetalingen verhoogd van 90 naar 95%. In het kader van de vergroening is het toegelaten dat landbouwers hun braakliggend land gebruiken voor de productie van veevoeder, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun vergroeningsverplichtingen of het areaal EAG.

EAG voor ruwvoeder

De Europese Commissie biedt de mogelijkheid aan de lidstaten om de voorwaarden voor EAG te versoepelen om extra ruwvoeder te winnen. De Vlaamse overheid zal hiervoor ook een verzoek doen aan de Europese Commissie. Onder voorbehoud van die goedkeuring wil het departement Landbouw en Visserij nu al duiding geven. Alle andere voorwaarden blijven van kracht. In afwachting van de goedkeuring door de Europese Commissie vraagt het departement Landbouw en Visserij aan landbouwers die gebruik willen maken van één of meer versoepelingsmaatregelen om dat te melden. De volgende voorstellen tot versoepeling van de vergroeningsmaatregelen voor extra ruwvoeder worden aan de EU-Commissie voorgelegd:

  • Behoud van een EAG-groenbedekker als hoofdteelt. De groenbedekker mag in 2020 blijven staan als hoofdteelt van het volgende jaar voor voederdoeleinden. Hij hoeft niet ondergewerkt of vernietigd te worden.
  • EAG-groenbedekker als zuivere teelt. De groenbedekker voor ecologisch aandachtsgebied mag ingezaaid worden als zuivere teelt indien hij bestemd is voor begrazing of ruwvoederproductie. De groenbedekkers die hiervoor in aanmerking komen, zijn bladkool, festulolium, witte en rode klaver, lupinen, luzerne, Engels, Italiaans en hybride raaigras, snijrogge en veldbonen.
  • EAG-groenbedekker oogsten, begrazen … Een EAG-groenbedekker mag tijdens maar ook na de uiterste datum van de verplichte aanhoudingsperiode uitzonderlijk geoogst, gemaaid of begraasd worden en gebruikt worden als veevoeder. Dat kan alleen op voorwaarde dat er nog voldoende gewas aanwezig blijft zodat hergroei van de groenbedekker mogelijk is en hij zijn functies kan blijven vervullen.

Uiterste inzaaidatum groenbedekker

Europa heeft sommige voorwaarden voor groenbedekkers versoepeld, zodat ze gebruikt kunnen worden als ruwvoeder, maar je moet ze wel nog steeds tijdig inzaaie en voldoende lang aanhouden. Voor de landbouwstreken Polders en Duinen nadert deze uiterste inzaaidatum. Het departement herinnert daarom aan de uiterste inzaaidata voor groenbedekkers als EAG:

  • Polders en Duinen: inzaaien vóór 20 augustus en minstens aanhouden tot 15 oktober,
  • Leemstreek: inzaaien vóór 1 oktober en minstens aanhouden tot 30 november,
  • Zandleem- en andere streken: inzaaien vóór 1 november en minstens aanhouden tot 31 januari.

Ook de uiterste data voor het wisselen van percelen en het schrappen van de nateeltcode van niet-ingezaaide percelen verschillen per landbouwstreek:

  • Polders en Duinen: 19 augustus,
  • Leemstreek: 30 september,
  • Zandleem- en andere streken: 31 oktober.

Wisselen percelen voor groenbedekker

Het is nog toegelaten om percelen waarop je groenbedekker inzaait voor EAG te wisselen. Je wijzigt hiervoor de nateelten van de betrokken percelen. Vergeet wel niet om de groenbedekker op het nieuw ingezaaide perceel op het e-loket te activeren als EAG. Om de vergroeningspremie te berekenen blijft de totale aangegeven oppervlakte EAG die op 31 mei geregistreerd werd in de verzamelaanvraag gelden als maximum. Voor EAG zijn alleen nog wijzigingen van groenbedekker toegelaten. Wijzigingen aan andere types EAG zijn niet meer toegelaten.

Het e-loket geeft nu (na 31 mei) geen melding meer of je al dan niet voldoet aan de minimaal vereiste oppervlakte EAG. Op www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening (> ecologisch aandachtsgebied) vind je een checklist waarmee je kunt nagaan of aan alle voorwaarden voldaan is.

Gebiedsgerichte droogtemaatregelen

Boerenbond ijvert sinds de droogte van 2017 voor een gebiedsgerichte aanpak. Boerenbond is ervan overtuigd dat we zo nog steeds de beste kans maken om publiek water beschikbaar te houden voor de landbouw. We zoeken ook actief mee naar alternatieve waterbronnen. Nadat Aquafin de grondstofverklaring kreeg om effluent uit de rioolwaterzuiveringsinstallaties ter beschikking te stellen, heeft Boerenbond mee geijverd voor een pragmatische aanpak van de mestwetgeving. Achter de schermen ijveren we er bovendien ook voor om meer punten via Aquafin toegankelijk te maken.

Vaststelling van schade

Boerenbond overlegt met de overheid om te bekijken of de tuinbouwsector voor droogte- en/of hitteschade aanspraak kan maken op een tegemoetkoming van het rampenfonds. Minister Van den Heuvel: “Het is nog te vroeg voor een uitspraak over de erkenning als landbouwramp, want het is nog niet duidelijk of er net als de voorbije jaren sprake is van aanzienlijke en veralgemeende schade (meer dan 1,24 miljoen euro schade, met een gemiddelde van minimaal 5000 euro per landbouwer) en vervolgens of de hoeveelheid neerslag uitzonderlijk was (terugkeerperiode van minstens 20 jaar).” De minister volgt de situatie op de voet op. Wanneer er duidelijkheid is over de omvang en de spreiding van de schade, zal hij aan het KMI een advies vragen.

We wijzen er wel op dat een vaststelling van de geleden schade nuttig is zelfs indien er geen tegemoetkoming van het rampenfonds komt. Voor forfaitaire belastingplichtigen kan een verslag van de schattingscommissie belangrijk zijn bij het invullen van de belastingaangifte voor de inkomsten van 2019. Ook voor telers met een boekhoudkundig systeem kan dit later een nuttig document zijn bij het bewijzen van de inkomsten. Bijkomend kunnen de schattingsverslagen dienen als bewijsstuk indien er een vrijstellingsregeling in het kader van de volgende nitraatresiducampagne zou komen.

Indien je schade hebt aan je teelten, raden we dus aan om de schattingscommissie uit te nodigen via een aangetekende brief of mail met ontvangstbevestiging aan de schepen van Landbouw van de gemeente. Vermeld hierbij de juiste locatie van het perceel, de juiste oppervlakte, de teelt en de oorzaak van de schade (droogte / hagel / zonnebrand / storm). Neem foto’s van ieder perceel, zo mogelijk met een herkenningspunt (huis, verkeersbord …), zodat er geen discussie kan ontstaan over de locatie van de foto. Je mag ook vragen om gewaarschuwd te worden wanneer de schattingscommissie langskomt op het getroffen perceel.

Meer informatie over de droogtemaatregelen van de Vlaamse overheid

Deel deze pagina: 

Meer informatie