bhbh

Vlaams minister-president Jan Jambon: “Overleg is heel cruciaal!’

De land- en tuinbouwsector is verantwoordelijk voor iets meer dan 120.000 arbeidsplaatsen in Vlaanderen en telt veel familiale bedrijven die er diep geworteld zijn. De ecologische voetafdruk van de sector is de voorbije 30 jaar met 30% gedaald. Maar de regeldruk, de onhaalbare doelstellingen op vlak van duurzaamheid en oneerlijke concurrentie van producten van buiten Europa maken de toekomst voor de Vlaamse landbouwer onzeker. Vlaams minister-president Jambon was de tweede in rij om aan de hand van de praktijk tijdens een bedrijfsbezoek de uitdagingen van de sector geïllustreerd te krijgen.

njnj
gbgb

Minister-president Jambon werd ontvangen op het bedrijf van Gert en Gitte Godrie in Essen, een melkveebedrijf met 300 koeien dat ook op regelmatige basis kinderen verwelkomt om al spelenderwijs toenadering tot het landbouwbedrijf te vinden en teambuildingsactiviteiten voor bedrijven organiseert op het bedrijf.

Vlaams minister-president Jan Jambon werd niet alleen rondgeleid op dit modern melkveebedrijf. Er had ook een uitgebreid gesprek plaats over heel wat bezorgdheden en prioriteiten in de land- en tuinbouwsector, die voor Boerenbond bijzonder belangrijk zijn. Verschillende keren merkte Vlaams minister-president Jan Jambon op dat overleg uiterst belangrijk is om niet terug in een conflictmodel te komen.

Strategisch belang van landbouwsector

Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens sprak tijdens zijn bezoek de appreciatie uit ten opzichte van de minister-president om het strategisch belang van de landbouwsector te erkennen de afgelopen maanden. “Het maatregelenpakket dat eind februari door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, bevat enkele cruciale initiatieven voor de landbouwsector zoals soepelere regels rond de registratie van kunstmest, het wegwerken van disproportionele boetes van de mestbank en modulaire vergunningen in het kader van het vereenvoudigen van de vergunningverlening, die ondertussen ook in regelgeving gegoten zijn. Daarnaast zijn er nog heel wat afspraken die verdere uitvoering vragen de komende maanden zoals een structurele bescherming van landbouwgrond”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

gbgb
Opzetten van handelsmissies

Tijdens het bezoek werd stilgestaan bij het belang van een eengemaakte Europese markt. Het merendeel van de export van vleesvee en andere land – en tuinbouwproducten is naar de ons omringende landen en andere Europese landen. Ook verdere afzetlanden als China en de VS, zijn belangrijke landen om niche en ‘specialty’producten af te zetten, waarvoor in België niet altijd een markt aanwezig is. 

Boerenbond is vragende partij om op regelmatige basis handelsmissies op te zetten om de goede relaties te onderhouden of om nieuwe markten aan te boren en te investeren in de uitbouw van een diplomatiek netwerk van attachés die zich focussen op de promotie van onze land- en tuinbouwproducten in het buitenland . De totale export van de sector is immers goed voor 60 miljard euro per jaar.

“Vlaanderen heeft topkwaliteit in huis en speelt op niveau van de Champions League wat betreft agrovoedingsproducten. We moeten fier zijn op onze superieure, kwaliteitsvolle én duurzame producten. We leveren niet alleen de beste producten maar ook aan de beste productievoorwaarden. Goede handelsakkoorden moeten dan ook garanderen dat de landbouwsector niet de dupe is van handelsafspraken ten gunste van andere sectoren zoals IT of energie”, gaf Lode Ceyssens aan de minister-president mee. 

Oranje PAS-brief en stikstofbeleid

Onvermijdelijk werd ook de stikstofproblematiek aangekaart. Het bedrijf van Gitte en Gert Godrie bevindt zich immers vlakbij de Kalmthoutse heide en kreeg in het verleden een oranje PAS-brief. De voorziene uitbreiding met 100 extra koeien staat momenteel on hold omdat ammoniakreductie die moet gebeuren om deze uitbreiding te kunnen vergunnen, momenteel ongekend en niet berekenbaar is. 

“Op 9 juni trekken we naar de stembus om nieuwe beleidsmakers te kiezen voor verschillende beleidsniveaus die bepalend zijn voor de landbouwsector. In afwachting van de vorming van de nieuwe regering, vragen wij dat er verder gewerkt wordt op de openstaande werkdomeinen”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

“De omslag naar een emissiereductiemodel in het stikstofdossier moet verder voorbereid worden. De onzekerheid bij landbouwers of ze hun bedrijf nog zullen kunnen uitbaten na 2030 en of het zin heeft om vandaag nog investeringen te doen, hangt als zwaard van Damocles boven de hoofden van de landbouwers. We mogen geen tijd verliezen en moeten landbouwers erkennen in hun strategische rol als voedselproducenten, cruciale economische sector en belangrijke schakel in Vlaanderen als exportregio” sloot Lode Ceyssens af.

Bron: Boerenbond.

bgbgbg