Menu

Verplichte debietmeters voor mestverwerkingsinstallaties

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
In 2019 en 2020 werden bij 44% van de omgevingscontroles bij mestverwerkers ernstige inbreuken vastgesteld. De Mestbank stelde bovendien grote verschillen tussen de inhoudswaarden van de mest vast, soms zelfs regelrechte fraude. Daarom zijn vanaf 1 januari 2022 debietmeters verplicht in elke mestverwerkings- en -bewerkingseenheid.

Bron: VLM

Een correcte werking van verwerkingsinstallaties is cruciaal om de milieu-impact van landbouwbedrijven zo laag mogelijk te houden. In het verleden kwamen bij handhavingscontroles door de Mestbank regelmatig problemen aan het licht. Een efficiënte en adequate controle is dan ook noodzakelijk.

Momenteel zijn in Vlaanderen 150 mestverwerkers actief, waarvan een veertigtal vergisters. In 2019 werden bij 95% van de doorgelichte installaties maatregelen opgelegd wegens ernstige tekortkomingen. In 2018 ging het om 50%. Ook bij de controles door handhaving steeg het aandeel inbreuken van 23% in 2018 naar 44% in 2019. Dit jaar werden al in 44% van de gevallen inbreuken vastgesteld.

Volgens Vlaams minister van Omgeving Demir is dat onaanvaardbaar. “Om fraude maximaal te voorkomen moeten we dan ook maatregelen nemen. In het belang van onze waterkwaliteit en ons leefmilieu, maar ook in het belang van de verwerkers die het wél goed menen en zich aan de spelregels houden.”

Wat houdt de debietmeterplicht in?

Debietmeters bij verwerkings- en bewerkingseenheden worden daarom voortaan verplicht. Uiterlijk op 1 januari 2022 moeten alle installaties aangepast zijn.

De uitbaters van de installaties met vloeibare stromen moeten debietmeters laten installeren op alle aan- en afvoerpunten én op de sleutelposities bij interne overgangen.

De debietmeters moeten het start- en eindmoment van de meting, de debietmeterstand op die momenten en het unieke identificatienummer kunnen registreren bij elke meting. De Mestbank zal aan elke debietmeter een identificatienummer toekennen.

De debietmeters moeten ook de gegevens van de metingen automatisch en onmiddellijk kunnen verzenden naar het internetloket van de Mestbank. Als het een meting is die betrekking heeft op een aan- of afvoer met een transportdocument, moet ook het nummer van dat transportdocument geregistreerd worden en samen met de andere gegevens verzonden worden naar de Mestbank.

Hierop is echter één uitzondering voorzien voor reeds aanwezige debietmeters, geïnstalleerd op interne overgangen binnen de bewerkings- of verwerkingsinstallatie. Die gegevens moeten niet onmiddellijk en automatisch verzonden worden. Die gegevens moeten wel op elk moment raadpleegbaar zijn door de Mestbank.

Hoe gegevens verzenden naar de Mestbank?

De automatische en onmiddellijke verzending moet gebeuren op digitale wijze, via het internet. Daarbij maakt het niet uit of de debietmeters dat zelf doen, via een directe verbinding met het internet, of dat op de debietmeters een intern systeem wordt aangesloten dat voor de onmiddellijke en automatische verzending zorgt.

Kunnen bestaande weegbruggen nog gebruikt worden?

Er is een mogelijkheid om beperkt af te wijken van het gebruik van debietmeters. Zo kan voor het wegen van de aanvoer van ruwe dierlijke mest, een al bestaande en in gebruik zijnde weegbrug op de mestverwerkingsinstallatie worden gebruikt. Hierbij geldt als voorwaarde dat de weegbrug op de mestverwerkingsinstallatie in gebruik werd genomen voor 1 januari 2020. Bovendien moet de weegbrug in staat zijn om de gegevens van de metingen op dezelfde manier door te sturen als de debietmeters. Verder moet een debietmeter geplaatst zijn tussen de opslag van de ruwe mest en de verwerkingsunit, en moet de ruwe dierlijke mest aangevoerd worden met een transport dat wordt opgevolgd via een AGR-gps-systeem.

Wie van die afwijking wil gebruikmaken, moet daarvoor een aanvraag indienen bij de Mestbank, ondersteund met stukken die de Mestbank in staat stelt de aanvraag te beoordelen.

 

 

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: 
Sector: