Menu

Vergelijk de polissen van de brede weersverzekering

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
We hebben diverse polissen naast elkaar gelegd en bespreken de verschillen die we opmerkten. Het zijn precies deze elementen die aandachtig moeten bekeken worden.

François Huyghe, economisch adviseur Studiedienst Boerenbond

De erkenning gebeurde op basis van een aantal criteria – zeg maar ‘algemene voorwaarden’ – waaraan de verschillende polissen moesten voldoen. Deze criteria werden vastgelegd in een ministerieel besluit. Zo moeten zes weerrisico’s (vorst, storm en rukwinden, hagel, sneeuw- of ijsdruk, hevige of aanhoudende regen en ernstige droogte) opgenomen worden. Daarnaast moet de verzekering beschikbaar zijn voor alle teelten in de openlucht en moet een schadedrempel ingesteld zijn op 20% schade. Die algemene regels zijn dus van toepassing voor alle erkende polissen. Dat maakt dat je bij het vergelijken van de polissen vooral oog moet hebben voor de kleine lettertjes, want juist daar zijn er wel wat verschillen.

Andere regels dan in het Rampenfonds

In het Rampenfonds zijn de regels omtrent de erkenning van een ramp al bij al nog relatief eenvoudig. Het KMI bepaalt of een weerfenomeen al dan niet als uitzonderlijk kan bestempeld worden en vervolgens gaat men na of er aan de voorwaarden van een algemene ramp of een landbouwramp wordt voldaan. Meer bepaald moet het weersfenomeen zeer uitzonderlijk zijn en moet de schade in Vlaanderen minstens het in de wetgeving vooropgestelde schadebedrag halen. Tot slot heeft de Vlaamse regering het laatste woord inzake de erkenning.

Een opmerkelijk verschil met het Rampenfonds is dat de criteria voor tegemoetkoming vastgelegd zijn in de diverse verzekeringspolissen en dat de schadebepaling in de private verzekeringen gebeurt door experten/taxateurs van de maatschappijen zelf.

10 aandachtspunten

We hebben de polissen van diverse maatschappijen naast elkaar gelegd. Van één maatschappij ontvingen we (nog) geen gegevens.

1. Normen gehanteerd voor de verschillende weerfenomenen

Bijvoorbeeld hoeveel neerslag, hoeveel graden vorst … Het is aan deze normen dat moet voldaan worden vooraleer de verzekering tegemoetkomt. Er zijn wel degelijk grote verschillen naargelang de maatschappij. Zo bijvoorbeeld is de omschrijving van ‘overvloedige regen’ duidelijk anders bij de ene verzekeringsmaatschappij dan bij de andere.

2. Hoe gebeurt de bepaling van de schadedrempel van 20%?

De wetgeving voorziet dat er maar een tegemoetkoming kan zijn indien de schade minstens 20% bedraagt. Ga na hoe en door wie die drempel bepaald wordt.

3. Betaalt de verzekeraar de verzekerde waarde volledig terug bij schade?

Of is er nog een eigen risico (franchise)? Deze franchise kan je veelal zelf kiezen (meestal 30%, maar ook een grotere franchise is mogelijk). Keuze voor een grotere franchise leidt tot een kleine verzekeringspremie. Hoe lager de franchise, des te hoger de premie oploopt. Sommige polissen voorzien dat in geval men niet beregent, de franchise bij droogteschade verhoogd wordt met 20%.

4. Is er een beperking op het maximaal uitbetaalde bedrag?

In sommige polissen is het maximumbedrag gelijk aan het verzekerde bedrag, maar in andere gevallen is er wel degelijk een maximum van bijvoorbeeld 25 of 50%, naargelang de oorzaak (regen, storm …).

5. Zijn er uitsluitingen?

Dit zijn situaties waarin de verzekering onder bepaalde voorwaarden niet uitbetaalt. Zo is vervolgschade doorgaans niet verzekerd (bijvoorbeeld overstroming door het bezwijken of overlopen van dijken).

6. Is kwaliteitsschade mee verzekerd?

Of beperkt de verzekering zich tot de hoeveelheid (kilogram opbrengst)?

7. Welke is de dekkingsperiode?

Vanaf wanneer en tot wanneer ben je verzekerd. Zo loopt bijvoorbeeld voor storm de dekkingsperiode in bepaalde polissen van 1 april tot 31 oktober en geldt voor hagel soms een beperking van 10 april tot 15 november.

8. Moeten alle teelten of alle percelen van een teelt verzekerd worden?

Meestal stellen de polissen dat alle percelen, maar niet alle teelten verzekerd moeten zijn.

9. Hoe verloopt de waardebepaling van de teelt en hoe gebeurt de berekening van de vergoeding?

In de meeste polissen kan je zelf de waarde van de teelt opgeven.

10. Is voor de fruitteelt alleen de oogst verzekerd of ook bomen en plantopstand?

In de meeste gevallen kan zowel de oogst als de bomen/plantopstand verzekerd worden, maar let wel op de dekkingsperiode die verschillend kan zijn.

Brede weersverzekering is maatwerk

Uit de tien vragen en antwoorden wordt duidelijk dat maatwerk aan de orde is. Ga na welke polis het best bij je bedrijfssituatie past. Hou rekening met mogelijke calamiteiten uit het verleden. Het is ook opvallend hoe binnen één bepaalde polis er tal van keuzemogelijkheden bestaan (franchise, maximale uitbetaling …). Dat maakt vergelijking mogelijk en tevens noodzakelijk. Vraag dus offertes nadat je eerst zelf je keuzes hieromtrent hebt gemaakt. Dan hoef je geen appelen met peren te vergelijken en voorkom je verassingen.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: 
Sector: