Menu

Terug naar Actualiteit >Vergeet je schadevergoeding droogte niet aan te vragen


De uiterste indieningsdatum voor het indienen van een tegemoetkomingsaanvraag komt nu wel zeer dichtbij. Je aanvraag moet uiterlijk op 28 februari ingediend zijn. Aanvragen die na deze datum nog gebeuren, worden niet meer aanvaard. 

De erkenning als landbouwramp van de uitzonderlijke droogte in de zomer van 2018 werd op 7 november gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Landbouwers die hun tegemoetkomingsaanvraag nog niet hebben ingediend, worden verzocht dat nu te doen. 

Je kunt de aanvraag enkel schriftelijk indienen door middel van het formulier dat je vindt op de website van het departement Landbouw en Visserij. De tegemoetkomingsaanvraag (formulier D) moet ingediend worden bij de provinciale buitendienst van het departement waar jouw bedrijfszetel is gevestigd.

(lees verder onder de video)

 

Een tegemoetkomingsaanvraag moet volledig ingevuld worden en, indien van toepassing, vergezeld zijn van de nodige bijlagen, zoals een verzekeringsattest afgeleverd door een verzekeraar of door een producentenorganisatie.

Indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert moet bij de tegemoetkomingsaanvraag ook het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota worden toegevoegd. Processen-verbaal opgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies werden door de gemeentes rechtstreeks aangeleverd aan het departement Landbouw en Visserij en moeten dus niet meer toegevoegd worden aan de tegemoetkomingsaanvraag.

De processen-verbaal of deskundige verslagen van de eerste schadevaststellingen met betrekking tot de droogte 2018, die werden opgesteld na 30 september, kunnen niet gebruikt worden voor een tegemoetkomingsaanvraag omdat het oorzakelijk verband tussen de weersomstandigheden en de schade niet meer objectief en eenduidig kan vastgesteld worden.