Ventilus-intendant Guy Vloebergh presenteert eerste bevindingen

10 november 2021

Met de hoogspanningsverbinding Ventilus wil men enerzijds de capaciteit creëren om tot meer dan 7 GW stroom vanuit de Noordzee te kunnen ontsluiten en anderzijds een koppeling met de bestaande Stevin-verbinding realiseren, zodat de stroomzekerheid gegarandeerd wordt. Omdat dit project in West-Vlaanderen veel tegenwind krijgt, werd in mei Guy Vloebergh aangesteld als intendant. Hij kreeg de opdracht de bezorgdheden te capteren, heldere antwoorden te zoeken op de vele concrete vragen en zich in te zetten om het project terug op de rails te krijgen. In de voorbije maanden voerden Vloebergh en zijn teamleden intensief overleg met alle stakeholders.

Technische bevindingen

Het team van Vloebergh stelt voor om het beste van de gelijkstroomalternatieven te vergelijken met het (bovengrondse) voorstel op wisselstroom. Deze vergelijking moet gebeuren door de functionele vereisten (voor- en nadelen) te combineren met de gevolgen qua prijs, timing, effecten op landbouw en gezondheid en de impact op de omgeving. Eind november zou deze vergelijking op tafel moeten liggen.

Gezondheidsbevindingen

Uit het gezondheidsonderzoek blijkt dat blootstelling aan de magnetische velden van gelijkstroom geen gezondheidseffecten heeft. Bij blootstelling aan elektromagnetische velden die door wisselstroom worden opgewekt, is er consensus over twee waardes, namelijk een aanbeveling van 0,4 μT-jaargemiddelde, die best zoveel mogelijk wordt vermeden en een norm van 100 μT voor acute blootstelling die niet overschreden mag worden. Momenteel bestaat er vanuit het binnenmilieubesluit een grenswaarde van 20 μT. De intendant stelt voor om op basis van deze waarden een wetgevend kader te creëren dat voorziet in controle en handhaving. Ook Boerenbond onderschrijft deze aanbeveling.

Verder verloop

Guy Vloebergh bespreekt de impact van het nieuwe federale plan en werkt op basis van alle onderzoeksresultaten en de suggesties van alle stakeholders een vergelijkende tabel op hoofdlijnen uit. Op basis daarvan maakt hij zijn rapport voor de Vlaamse regering op. In principe loopt zijn opdracht tot eind november. Vervolgens is het uitkijken naar een beslissing van de Vlaamse regering.