Menu

Veel ambities voor de Herkenrodebossen?

Terug naar Actualiteit
Regio: 
Sinds enkele maanden staan de Herkenrodebossen hoog op de agenda bij de dienst Omgeving van de Vlaamse overheid. De aanleiding was de ontwikkeling van de Groene Delle tot industriegebied waarbij boscompensatie voorzien was in de omgeving van de Herkenrodebossen, aan de onderkant van de E313. Een planologische compensatie was dan een logisch gevolg.

Heidi Pinxten, regioconsulent

Opmaak van een ruimtelijke uitvoeringsplan?

Omdat de ontwikkeling van de Groene Delle ondertussen van de baan lijkt te zijn, is een planologische compensatie momenteel ook niet nodig. Vanuit de dienst Omgeving blijft er echter druk om alsnog verder te gaan met een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) waarmee er planologische omzettingen van bestemmingen (landbouw, natuur, wonen …) zullen gebeuren. Boerenbond is hier om twee redenen geen vragende partij voor. De kans is reëel dat er meer landbouwgebied wordt omgezet naar natuur- en/of bosgebied dan andersom en omdat (eens er een nieuw RUP zal zijn) we nog geen garanties hebben dat er geen andere ontwikkelingen (zoals bebossing) zullen gebeuren in herbevestigd agrarisch gebied. De herbevestiging van agrarisch gebied biedt in de praktijk niet altijd bijkomende garanties. De vraag is dus maar of alle actoren zich zullen houden aan de visie die binnen dit proces wordt opgemaakt en of er naast de plancompensaties (kapitaalschade …) ook een flankerend beleid wordt voorzien om de realiteit af te stemmen op de inhoud van het RUP.

Opname in de landschapsatlas

Momenteel loopt er een openbaar onderzoek vanuit onroerend erfgoed rond de opname van het gebied in de landschapsatlas. Voor particulieren/landbouwers heeft die opname in eerste instantie maar beperkte gevolgen, zijnde een informatieplicht bij eigendomsoverdracht. De – voor landbouw relevante – elementen in dit dossier zijn vooral de focus op de houtkanten en de historische graslanden. Bij de opmaak van een RUP, na opname in de landschapsatlas, kunnen er namelijk bijkomende voorwaarden rond erfgoed opgenomen worden in de stedenbouwkundige voorschriften. Je kan in dit openbaar onderzoek echter enkel reageren op feiten die beschreven staan in het dossier.

Kijk voor meer info  op https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/295 of contacteer Heidi via 011 30 37 04 of stuur een mailtje.

Consulenten

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: