Menu

Varkenscrisis: overleg met minister Crevits

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Gisterennamiddag was er op uitnodiging van Vlaams minister van Landbouw Crevits een overleg van de ketenpartners over de crisis in de varkenshouderij. Voor Boerenbond waren Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker, sectorvakgroepvoorzitter Koen Bernaerts en de secretaris van de sectorvakgroep present.

Wouter Wytynck, Adviseur Dierlijke Veredeling 

De minister was zich goed bewust van de zwaarte van de crisis waar de getroffen varkenssector mee te maken heeft. Ze had geen palet aan maatregelen klaar, maar het was de bedoeling om met de keten in dialoog te gaan om na te gaan wat de noden van de sector zijn. Vanuit Boerenbond hebben we de toestand op de bedrijven geschetst met de vraag om op korte termijn maatregelen te nemen om de liquiditeitspositie van de bedrijven te ondersteunen en de markt terug vlot te trekken. Op lange termijn dient er binnen de keten, met gepaste ondersteuning, gewerkt te worden aan het structureel versterken van de Vlaamse varkenshouderij, rekening houdend met haar specificiteit en de evoluerende Europese productieomgeving. Vandaag is de kiem daarvoor reeds gelegd in de ontwikkeling van het BePork-lastenboek dat een basis biedt voor verdere diversifiëring en dat ook in het exportverhaal een belangrijke rol kan spelen. Ten slotte heeft onze Boerenbondvoorzitter ook aandacht gevraagd voor de individuele varkenshouders en hun gezin die zwaar gebukt gaan onder deze crisis. Varkenshouders die wensen te stoppen moeten dit ook kunnen, zonder dat daar nog extra obstakels bij opduiken. 


De minister is bereid om maatregelen te beslissen die de varkenshouders op korte termijn extra liquiditeit moeten geven, maar het is voor haar ook belangrijk dat de varkenssector een plan op tafel legt om de varkenssector structureel op langere termijn sterker te maken. Belangrijk daarbij is dat de varkenshouders een sterkere positie kunnen verwerven in de keten. Ze ziet zes concrete werven voor de korte en langere termijn:

  • Het verbeteren van de liquiditeitspositie voor de varkenshouders via maatregelen op korte termijn;
  • Betere transparantie in de keten;
  • Het oprichten van een brancheorganisatie als ketenregisseur;
  • Stimulerende maatregelen voor het opgang trekken van de export;
  • Meerwaarde die in het buitenland gecreëerd wordt, moet terug naar Vlaanderen komen, met aandacht voor de arbeidskost;
  • Keten brede erkenning van BePork als uithangbord van 'varkensvlees van bij ons' en extra promotie voor varkensvlees.

De opdracht werd gegeven aan de keten om tegen het einde van deze maand een actieplan uit te werken onder de coördinatie van BePork. Het spreekt voor zich dat we binnen de vakgroepwerking hiermee ook aan de slag zijn gegaan. Er komt binnenkort een vervolg op deze vergadering.

Wij hebben vandaag ook formeel de aanvraag neergelegd bij het Sanitair Fonds voor de vermindering van de bijdragen voor dit jaar en verder vragen we aan de federale minister voor Landbouw Clainval dat hij de erkenning van sector in crisis voor de varkenshouderij bestendigd.

Meer informatie

Sector: