Menu

Tips voor een geslaagde verzamelaanvraag

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Tijdens het voorjaar is het niet enkel druk op het veld, maar ook met de administratie. De verzamelaanvraag is een van die noodzakelijke verplichtingen die belangrijk zijn voor meerdere wetgevingen (Mestdecreet, Europese premieregeling, brede weersverzekering, Rampenfonds …). Dit jaar is dat des te meer het geval aangezien de verzamelaanvraag uitgerust is met enkele bijkomende aangifteverplichtingen.

Sandra Werix, consulent Dienstbetoon Boerenbond

We brengen hier een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden en aandachtspunten om een succesvolle verzamelaanvraag te kunnen indienen.

Indienen tot 15 mei!

Vanaf dit jaar is de officiële deadline niet meer 21 maar 30 april. Maar gezien de social distancing-maatregelen in het kader van corona is deze bijkomend verlengd tot 15 mei! Dat betekent dat zowel de Waalse als de Vlaamse verzamelaanvraag die dag moeten binnen zijn. De overdracht van betalingsrechten en de aanvraag voor de premie ‘jonge landbouwer’ moeten ook uiterlijk worden ingediend op 15 mei, net als de intekening op equivalente maatregelen in het kader van de vanggewasverplichting. (Opgelet, hiervoor moet je nog apart op het Mestbankloket onder ‘aanvragen-overzicht’ een aanvraag indienen). Het intekenen van percelen op de subsidietussenkomst voor de brede weersverzekering kan dus ook tot uiterlijk 15 mei. Om de premie te activeren, moet je het perceel ook in gebruik hebben op 15 mei!

Percelen registreren: A, I of G?

In het verleden kon je al percelen aangeven voor een gedeelte van het jaar, afhankelijk van de datum van ingebruikname. Je kon bijvoorbeeld enkel de mestrechten hebben (code G), het perceel alleen gebruiken voor de hoofdteelt (code I) of de premies activeren (code A). Vanaf dit jaar moet je opletten. Door het nieuwe Mestdecreet geldt er een beperking voor percelen in gebiedstype 2 of 3. Daarvoor moet dezelfde gebruiker zowel de mestrechten als de hoofdteelt registreren. Dat betekent dat de verhuurder en seizoenpachter duidelijke afspraken moeten maken. In gebiedstype 2 en 3 kunnen vanaf nu enkel deze mogelijkheden: ofwel geeft de teler van de hoofdteelt het perceel het hele jaar aan met de code A, ofwel geeft de teler van de hoofdteelt het perceel een eerste maal aan op datum van 1 januari met de code G en een tweede maal op datum van ten vroegste 16 mei met code I. De verhuurder kan dan eventueel het perceel nog in gebruik hebben op 15 mei met de code A om zijn betalingsrechten te activeren. Let op: ook hier geldt de datum van 15 mei en niet meer 21 april zoals vorig jaar (uitzonderlijke indieningsdatum door corona). In gebiedstype 0 en 1 kunnen de afspraken en de manier van aangeven hetzelfde blijven zoals vorig jaar.

Wat zijn de gevolgen van G, I of A?

Het is belangrijk om te weten wat je verplichtingen zijn bij het kiezen van het moment van ingebruikname en de rest van de gebruiksperiode:

Als je de grond in gebruik hebt op 1 januari (mestrechten) betekent dat ook dat dit perceel mee in rekening wordt gebracht in het kader van de vanggewasregeling en de realisatie van het doelareaal in gebiedstype 2 en/of 3. Ook al neemt misschien iemand anders de grond over in de loop van het seizoen. Er moet dan zowel bij de bemester/hoofdteler als bij de premietrekker een correcte aangifte van het vanggewas gebeuren, maar de verantwoordelijkheid hiervoor, en dus ook het te realiseren vanggewas, zit bij de houder van de mestrechten. Concreet betekent dit bijvoorbeeld ook dat als de hoofdteelt voor 31 augustus geoogst is, er een teelt moet ingezaaid zijn voor 15 september, onafhankelijk van wie de hoofdteelt aangaf. Goede afspraken zijn dan noodzakelijk.

Als je de grond in gebruik hebt op 15 mei (vroeger 21 april), maar daarna het gebruik overdraagt aan een derde die de hoofdteelt zal zaaien, komt het perceel niet in aanmerking voor ecologisch aandachtsgebied en de vergroening. Je kan het wel aanduiden, maar het zal niet aanvaard worden als de overname in mei wordt geregistreerd. Dit maakt de puzzel zeer complex. De opmerkingen in het e-loket geven wel aan wanneer je bepaalde combinaties niet kan maken. Lees de opmerkingen dan ook goed na vooraleer je de aangifte indient.

Brede weersverzekering

Met het oog op de aflopende werking van het Rampenfonds kan je sinds dit jaar een subsidie van 65% krijgen op de betaalde premie voor een erkende brede weersverzekering. Hiervoor moet je eerst al je percelen grondig invullen en intekenen, inclusief alle voor-, hoofd- en nateelten. Vervolgens kan je via het tabblad ‘brede weersverzekering’ in het e-loket de betreffende percelen aanmelden voor subsidietussenkomst. Dit doe je heel eenvoudig door alle percelen waarover je nadenkt om een verzekering aan te vragen, of waarvoor je die al hebt aangevraagd, aan te vinken. Percelen bijkomend aanvinken na 15 mei kan niet meer. De te veel aangevinkte percelen hebben geen gevolgen. Je moet dan eveneens de verzekeringsmaatschappij aanduiden waarmee je een contract hebt. Je kan ook kiezen voor ‘nog niet gekend’ en later via een wijziging de gekozen maatschappij invullen. Voor akkerbouwteelten moeten alle percelen van eenzelfde teelt verzekerd worden. Bij tuinbouw is dit geen verplichting. Je kan zowel de voorteelt, de hoofdteelt als de nateelten verzekeren. (Enkel percelen met de code G kan je niet aanduiden aangezien je daar alleen de mestrechten op hebt. Dit geeft dan aanleiding tot een opmerking.)

Tip: vergelijk offertes van verzekeringen en maak een kosten-batenanalyse over het nut van een brede weersverzekering. Als je minstens 25% van je oppervlakte verzekert, kom je in aanmerking voor een vergoeding uit het Rampenfonds in geval er een erkenning als ramp zou plaatsvinden in 2020.

Mestdecreet gerelateerde perceelsinfo

Behalve het aanvragen van de bemestingsrechten per 1 januari moet je ook percelen aanduiden waarop je derogatie wil aanvragen (de derogatie zelf moest vóór 15 februari aangevraagd worden op het Mestbankloket).

Een belangrijke nieuwe kolom dit jaar is de aangifte van het vanggewas. Je kan nu reeds de nateelten die je gepland hebt opgeven, evenals de geplande inzaaiperiode (VGV, VGM). Indien je nog niet zeker bent, kan je tot 31 oktober achteraf aanvullen of wijzigen. Maar maak nu reeds de oefening, zodat je teeltplan voor de winterbedekking al voldoende voorzien is. Als je gronden in gebiedstype 2 en 3 bewerkt, moet je gaan rekenen of je zal voldoen aan het doelareaal vanggewas. Dit doelareaal is echter nog niet gecommuniceerd. Je kan het bekomen door, wanneer je alle percelen hebt ingevuld, de verzamelaanvraag in te dienen. Binnen enkele minuten vind je dan de bemestingsprognose in het menu van de verzamelaanvraag bij de bijlagen. Deze bevat onder meer een berekend doelareaal op basis van je akkerbouwareaal uit de aangifte die je net indiende. Hierop kan je je baseren om het vanggewas in te plannen.

Het stukje hieronder kan ofwel gewoon aansluiten, ofwel wat visueel aantrekkelijker gemaakt worden met die cijfertjes

Erosie, vanggewas en groenbedekker: 3 x andere regels

Vergis je niet bij het opmaken van de planning van de wintergewassen. Afhankelijk van de regelgeving waarvoor je ze moet inzaaien, komen ze voor meerdere regels in aanmerking of niet. Hoe kan je te werk gaan?

  1. Vul al je percelen in, inclusief de wintergranen, nateelten en groenbedekkers die je al voorzien hebt.
  2. Vul eveneens de winterbedekking in die je als erosiemaatregel wil toepassen.
  3. Duid in het tabblad ‘ecologisch aandachtsgebied’ alle percelen aan die je wil inzaaien met groenbedekkers. De teller geeft aan wanneer je voldoet aan het verplichte minimum.
  4. Dien de aangifte in en download uit de bijlagen via de bemestingsprognose het doelareaal.
  5. Bekijk hieruit de percelen in gebiedstype 2 en 3 en maak de puzzel om aan voldoende vanggewasareaal te komen (let op voor percelen met gedeeld gebruik!). Noteer eveneens de nateelt voor de percelen in gebiedstype 1 als je zal oogsten vóór 31 augustus.

Voor het doelareaal is er echter geen teller voorzien in het systeem. Op de bemestingsprognose krijg je wel een totaalsom van teeltcombinaties die in aanmerking komen voor het doelareaal. Maar dit is geen bevestiging dat het aanvaard wordt en je daarmee in orde bent! Alles zal ook afhangen van de effectieve inzaaidatum en aanhoudperiode.

Wat met corona?

De deadline is dus al opgeschoven van 30 april naar 15 mei. Het is nu echter in het kader van de social distancing niet aangeraden om af te spreken met je consulent om de aangifte in orde te brengen. Er zijn echter andere manieren om de aangifte in orde te brengen: geef iemand een volmacht, laat je consulent inloggen via de app Itsme of laat je pc overnemen vanop afstand om zo samen de aangifte te doen. Loop je dus zelf vast of lukt het allemaal even niet, neem dan zo snel mogelijk contact op met je lokale dienstbetoonconsulent en hij of zij zoekt samen met jou naar een gepaste oplossing. Een laattijdige indiening geeft immers korting op de premie en sluit je uit van bepaalde rechten.

Let op: reeds ingediende verzamelaanvragen waarbij percelen worden overgenomen tussen 1 en 15 mei moeten best gewijzigd worden. Anders kan je sommige premies niet correct activeren.