Menu

Tijdelijke waarborgregeling Afrikaanse varkenspest

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Varkensbedrijven in Vlaanderen die getroffen zijn door de Afrikaanse varkenspest kunnen een tijdelijke VLIF-waarborg aanvragen. Dit kan tot en met 31 mei 2019.

Persbericht Departement Landbouw en Visserij

Varkensbedrijven in Vlaanderen die kampen met liquiditeitstekorten als gevolg van de Afrikaanse varkenspest kunnen een beroep doen op een tijdelijke waarborgregeling. Het Departement Landbouw en Visserij werkte – op vraag van Boerenbond - via het VLIF een tijdelijke waarborgregeling uit. Het ministerieel besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad van 4 maart 2019. Landbouwers kunnen deze tijdelijke VLIF-waarborg aanvragen tot en met 31 mei 2019.

Het gewaarborgde krediet slaat ofwel op het verhogen van de werkingsmiddelen voor de operationele kosten (voederkosten, veeartskosten, enz.), ofwel op het herfinancieren van bestaande leningen.

De waarborg is toegankelijk voor bedrijven waarbij de omzet uit de varkenshouderij minstens 50% bedraagt. De aanvrager moet kunnen aantonen dat zijn bedrijf een negatieve gevolgen ondervindt van de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest.

De maximale looptijd van de kredieten bedraagt zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80% van het subsidiabele kredietbedrag.

“Het is goed nieuws dat de varkensbedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest, kunnen rekenen op de nodige steun. Zo kunnen zij de nodige maatregelen nemen om de verspreiding tegen te gaan," aldus Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Welke voorwaarden moeten voldaan zijn?

Er moet aan alle volgende voorwaarden samen voldaan zijn:

 1. Je hebt lopende VLIF-steundossiers of voldoet aan de algemene voorwaarden om die steun te kunnen genieten;
 2. Je exploiteert een landbouwbedrijf met minstens 50% omzet uit de bedrijfstak varkenshouderij;
 3. Uw landbouwbedrijf is geen onderneming in moeilijkheden conform de definitie vermeld in de Communautaire Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (2014/C 249/01);
 4. Je toont aan welke gevolgen de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest voor uw bedrijfsvoering heeft;
 5. Je hebt de intentie het bedrijf verder te exploiteren, minstens voor de looptijd van de waarborg;
 6. Je hebt de de-minimisverklaring ondertekend;
 7. Er werd een financiële analyse van uw bedrijf aan de administratie bezorgd met de tussenkomst van een erkende kredietinstelling.

De financiële analyse omvat:

 • Een overzicht van het vermoedelijk tijdelijk liquiditeitstekort op het landbouwbedrijf;
 • De vermogenstoestand van de aanvrager, waarbij een overzicht wordt gegeven van de waarde van de roerende en onroerende goederen op het bedrijf en de lopende schulden;
 • Alle kredietlasten en de draagbaarheid van de kredietlasten, waarbij aangetoond wordt dat de aanvrager gedurende de looptijd van de gevraagde waarborgperiode in staat is om de bestaande en de nieuwe kredietlasten terug te betalen;
 • De berekening van de jaarlijkse operationele kosten. De berekening kan gebaseerd zijn op een bedrijfseconomische boekhouding, een vennootschapsboekhouding of op een interne berekening op basis van de eigen gegevens over de sector en het bedrijf;
 • De waarborgpositie van de aanvrager.

Meer informatie over de waarborgregeling en de voorwaarden: Waarborg voor overbruggingskredieten voor varkensbedrijven getroffen door de Afrikaanse varkenspestcrisis

Landbouwbedrijven kunnen tot en met 31 mei 2019 een aanvraag indienen via het e-loket.

Deel deze pagina: