Menu

Terugblik op één jaar Procorovoorzitter

Terug naar Actualiteit
Regio: 
Afgelopen week hadden we een gesprek met Danny Windmolders, voorzitter van de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening (Procoro).

Heidi Pinxten, regioconsulent

Danny, kun je jezelf even voorstellen?

“Ik ben architect en stedenbouwkundige, zaakvoerder van architectenbureau FCS en hoofddocent aan de faculteit Architectuur van de Universiteit Hasselt. Voor mijn benoeming als voorzitter van de Procoro Limburg in maart 2019 was ik al zes jaar lid van de commissie als deskundige. Ik zetel ook in de Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) van Hasselt en die van Nieuwerkerken, waarvan ik momenteel ook voorzitter ben. Vanuit die functie leid ik de vergadering in goede banen en zorg ik ervoor dat de inzichten van de leden evenwichtig aan bod komen. Een goede voorbereiding en grondige kennis van de dossiers is hierbij cruciaal.”

Wat doet de Procoro en welke dossiers komen er zoal aan bod?

“De Procoro is een adviesraad voor het provinciebestuur voor alles wat ruimtelijke ordening betreft. De samenstelling is wettelijk vastgelegd. De leden worden afgevaardigd via de verschillende organisaties (uit de landbouw- en natuursector, werkgevers en -nemers …) en via de deputatie (provinciale diensten). De dossiers zijn in hoofdzaak provinciale dossiers zoals planologische attesten en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, maar we hebben ook een belangrijke rol in de totstandkoming van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Limburg. Gemeentelijke structuurplannen en beleidsplannen moeten ook door de Procoro worden geadviseerd, maar dan enkel om eventuele tegenstrijdigheden met de provinciale visie te detecteren.”

Heb je het gevoel dat deze adviezen nuttig zijn?

“De adviezen zijn meestal gericht aan de provincieraad. Ze zijn niet bindend, maar werden de afgelopen jaren wel steeds gevolgd, omdat ze worden opgesteld op basis van diverse overlegmomenten binnen de Procoro.”

Hoe bewaar je het evenwicht tussen de verschillende sectoren?

“De debatten en discussies in de Procoro gaan nogal eens over het aansnijden van open ruimte. Dit is belangrijk voor de land- en tuinbouw, maar ook andere sectoren hebben ruimtelijke noden en verdedigen hun belangen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over recreatie, toerisme, uitbreiden van bedrijventerreinen of het regulariseren van sites die qua gebruik niet in overeenstemming zijn met de bestemming op het gewestplan … Mijn uitgangspunt is om zoveel mogelijk tot een consensus te komen. Als dit niet lukt, kan een bepaalde sector een minderheidsstandpunt innemen.”

Hoe kijk je naar de relatie landbouw - natuur?

“Er wordt nogal eens beweerd dat er een spanningsveld is tussen landbouw en natuur. Nochtans kunnen ze elkaar enorm versterken in hun streven om de open ruimte te beschermen. Het moet geen verhaal zijn van óf landbouw óf natuur, maar eerder van én landbouw én natuur.”

Hoe zie je Limburg ruimtelijk evolueren?

“Naar de toekomst toe zal het ruimtebeslag moeten verminderen om de nog resterende open ruimte zoveel mogelijk te vrijwaren. Deze nieuwe visie wordt uitgewerkt in het Beleidsplan Ruimte Limburg, waarin alle sectoren, gemeenten en Vlaamse adviesinstanties inspraak hebben. Op basis van dit beleidsplan wordt het allicht gemakkelijker om de debatten over concrete dossiers te voeren.”

Welke boodschap zou je willen meegeven aan onze land- en tuinbouwers?

“Ze zouden meer moet inzetten op een differentiatie van de schaalgroottes. Niet enkel grootschalige land- en tuinbouw, maar ook inzetten op lokale economie en streekproducten. Zeker in de huidige onzekere tijd, waarbij we met zijn allen op zoek zijn naar gezonde voeding, een duurzame economie en blijvende waarden.”

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: