Techniekendecreet: klein lichtpunt, procedure tegen PAS gaat door

Het Vlaams parlement keurde vannacht het zogenaamde techniekendecreet goed. Dit decreet legt onder andere de maatregelen en technieken vast die de Vlaamse veehouders kunnen toepassen om de vereiste ammoniakemissie te reduceren. Een klein lichtpuntje, maar momenteel helpt dit techniekendecreet onze landbouwers geen stap vooruit. Er verandert immers niets aan het stikstofdecreet dat in voege is en uitgaat van het reduceren van de stikstofneerslag. Ook missen we immers nog heel wat puzzelstukken voordat de sector aan de slag kan met het stikstofdecreet, en de vergunningenstop dus echt kan worden opgeheven. 

Naast het welgekende stikstofdecreet dat in januari goedgekeurd werd, heeft het Vlaams parlement ook een voorstel van decreet opgemaakt dat de erkenning van ammoniakemissiereducerende maatregelen mogelijk maakt. Dit decreet bevat de lijst van maatregelen en technieken die veehouders mogen toepassen om aan hun reductieverplichtingen uit het stikstofdecreet te voldoen. Concreet gaat het vandaag over de maatregelen die opgenomen waren in de bestaande AEA- en de PAS-lijst en die nu decretaal verankerd worden.

Geen stap vooruit

Hoewel het goedkeuren van dit techniekendecreet essentieel is om landbouwers duidelijkheid te geven over welke reducerende technieken gebruikt mogen worden, helpt het de landbouwers momenteel geen stap vooruit. Het stikstofdecreet dat gebaseerd is op de reductie van stikstofneerslag, blijft immers in voege. Het nieuwe techniekendecreet voorziet naast het reduceren van de veestapel dan wel in een bijkomende mogelijkheid om aan stikstofreductie te voldoen door middel van technische oplossingen, de PAS-referentie waaraan zij dienen te voldoen, blijft onbetrouwbaar en onrealistisch. 

Bovendien, voordat landbouwers aan de slag kunnen met deze technieken, zijn er nog verschillende uitvoeringsbesluiten, praktische wegwijzers en instructies nodig. Zolang die er niet zijn, blijft het voor boeren onmogelijk om vergunningen te krijgen. Aan de slag gaan met de reducerende technieken uit het techniekendecreet is vandaag dus geen optie.

Juridische procedure

“De rechtsonzekerheid voor landbouwers duurt dus voort en hiermee is geen toekomstperspectief geboden. Boerenbond gaat dan ook door met de juridische stappen tegen het stikstofdecreet. Dat is de enige weg vooruit voor de boeren om hun toekomst veilig te stellen”, aldus Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond.

Bron: Boerenbond.