Menu

Start bemestingsseizoen 2020

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Met MAP 6 werden gerichte maatregelen ingevoerd die cruciaal zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Waarmee moeten de landbouwers rekening houden bij de start van het uitrijseizoen? We zetten een aantal aandachtspunten in de kijker.

Bron: VLM

Wegwijs in de wettelijke uitrijregeling

Op de website van de VLM is de uitrijregeling overzichtelijk weergegeven. Bij het plannen van de bemesting, kunnen de landbouwers hiervan gebruikmaken, rekening houdend met het type meststof, de teelt en het bodemtype.

Bemestingsnormen online beschikbaar

Hoeveel mest de landbouwers mogen opbrengen, vinden de landbouwers op de VLM-website terug in de brochure Normen en richtwaarden 2020.

Zodra de landbouwer zijn verzamelaanvraag indient (ten vroegste vanaf 20 februari), wordt de bemestingsprognose voor 2020 berekend en gepubliceerd op het Mestbankloket. Hierin vindt de landbouwer per perceel de berekende bedrijfsafzetruimte terug.

Om oordeelkundig te bemesten is het belangrijk om rekening te houden met de hoeveelheid stikstof die nog in de bodem zit. Daarom raadt de Mestbank aan om een voorjaarsanalyse met bijhorend bemestingsadvies te laten uitvoeren door een erkend laboratorium.

AGR-GPS voor burenregeling

In MAP 6 geldt een nieuwe verplichting van AGR-GPS voor het vervoer met burenregeling van vloeibare dierlijke mest naar een afnemer die percelen landbouwgrond heeft in gebiedstype 2 of gebiedstype 3. Om aan die verplichting te voldoen, moet de partij die de mest vervoert, dat is altijd de aanbieder of afnemer van de mest, gebruikmaken van een AGR-GPS-app.

Momenteel werkt de Vlaamse Regering nadere regels uit over deze nieuwe maatregel. Zodra daarover een beslissing genomen is, zal de Mestbank duidelijk maken aan welke vereisten de vervoerder moet voldoen.

Vanaf 1 juli 2020 moeten de betrokken burenregelingen met AGR-GPS gebeuren. Tot dan kan dit vervoer nog zonder AGR-GPS.

De aanbieder en de afnemer van de burenregeling moeten goede afspraken maken wie de mest vervoert en wie dus in de toekomst gebruik moet maken van de AGR-GPS-app.

Afstand tot de waterlopen

Het is uitermate belangrijk om bij bemesting de afstandsregels tot de waterlopen na te leven en om langs elke waterloop de 1 meter teelt- en bewerkingsvrije zone aan te houden.

Meer informatie

Thema: