Specifieke seizoenregeling voor de dierlijke sectoren?

In de landbouwsector kon men voor corona tijdelijke arbeidskrachten aanwerven die elk 30 dagen per jaar konden werken.

Sinds 1 juli 2023 kan elk landbouwbedrijf gebruikmaken van 50 dagen per werknemer. Deze regeling geldt nu voor een onbepaalde duur. De seizoenregeling in de landbouw is nog niet zo goed gekend. Er wordt op dit moment slechts een 1000-tal personen via dit systeem ingezet. In de tuinbouwsector gaat het om meer dan 65.000 personen.

Het hele jaar toepasbaar

Als werkgever kan je de regeling gedurende het hele jaar toepassen. Er kunnen meerdere tijdelijke arbeidskrachten op hetzelfde moment aan het werk zijn. Het gaat hier ook over dagcontracten zoals in de tuinbouw. Er moet elke dag, voor de aanvang van het werk, een Dimonaaangifte gebeuren. Als werkgever kan je zelf de dagen kiezen waarop iemand wordt ingezet. Er is een wettelijk vermoeden dat de overeenkomst automatisch ’s avonds stopt. Je kan dus van deze soepele regeling gebruikmaken voor werkzaamheden op de hoeve, voor voorjaarsactiviteiten op het veld, voor de oogst van bijvoorbeeld granen, mais, aardappelen …

Een ander voordeel van de seizoenregeling is dat de sociale bijdragen niet berekend worden op het werkelijke loon maar op een forfaitair dagloon. Het uurloon bedraagt nu sinds 1 januari 2024 11,74 euro. Maar de sociale zekerheidsbijdrage wordt berekend op een dagbedrag van slechts 12,28 euro. Per dag dient er dus 4,38 euro aan de RSZ betaald te worden, wat veel minder is dan bij reguliere arbeid. Hierdoor bedraagt de loonkost ongeveer 13,30 euro per uur.

De melkveesector was al geruime tijd vragende partij om een meer aangepaste seizoenregeling te kunnen bekomen. Immers, wanneer men een persoon laat komen voor een melkbeurt van 3 à 4 uren, is er een volledige dag van de 50 dagen benut. Vandaar de regeling van 100 halve dagen voor de melkveehouderij die sinds 1 juli 2023 bestaat.. Wanneer iemand zowel ’s morgens als ’s avonds zou komen op dezelfde dag, kunnen er twee Dimona-aangiften gebeuren, het gaat dan om twee halve dagen. De cumulatie van volle en halve dagen mag nooit boven de 50 volle of 100 halve dagen komen.

Wat is mogelijk voor de dierlijke sectoren?

Melkveebedrijven kunnen sinds 1 juli 2023 gebruikmaken van de 100 halve dagen seizoenarbeid. Ondertussen hebben wij een akkoord kunnen sluiten in het paritair comité voor de Landbouw om de 100 halve dagen seizoenarbeid te verruimen tot alle dierlijke sectoren. Deze regeling zal dus uitgebreid worden tot de andere dierlijke sectoren zoals bijvoorbeeld de  varkenshouderij en de pluimveehouderij.

We hebben ook voorzien dat gemengde bedrijven die ook dieren houden de nieuwe specifieke seizoenregeling kunnen toepassen voor wat de werkzaamheden betreft die met dieren te maken hebben. Deze verruimde seizoenregeling voor de landbouw is goedgekeurd op de ministerraad van 9 februari 2024. Er wordt nu advies gevraagd van de Raad van State en dan wordt het Koninklijk Besluit gepubliceerd. Vanaf dat ogenblijk kunnen de dierlijke sectoren automatisch gebruikmaken van de 100 halve dagen seizoenarbeid en dit tegen een loonkost van 13,3 euro/uur.

Bron: Boerenbond.