Op 17 juli keurde minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel de ruilverkaveling van Gooik goed, door de ondertekening van de nuttigverklaring van het project. Door deze nuttigverklaring kan de ruilverkaveling uitgevoerd worden en ligt de blokgrens vast.

Door de nuttigverklaring van het project ligt enkel de blokgrens, de grens waarbinnen maatregelen tot landinrichting kunnen genomen worden en gronden herverkaveld worden, vast. Samen met de vraag tot vastleggen van de blokgrens werd ook het ruilverkavelingsplan (een inrichtingsplan) goedgekeurd. Dit plan spreekt zich nog niet uit over de herverkaveling en vaak zijn inrichtingen afhankelijk van deze herverkaveling. Dit inrichtingsplan ligt dus nog niet volledig vast. Het plan zoals dat tot hiertoe voorligt vind je hieronder.
 
ruilverkavelingsplan - versie juli 2019