Europees worden heel wat initiatieven genomen onder de kapstok van de Green Deal. Daaruit komt onder meer de Europese biodiversiteitstrategie met een onderdeel dat betrekking heeft op de bodem.

Op 5 juli stelde de Europese Commissie haar ontwerp-bodemmonitoringsrichtlijn voor waarover momenteel een publieke consultatie loopt. Naast inspraak van het brede publiek wordt deze nieuwe richtlijn ook besproken met het Europees Parlement en de lidstaten van de EU. Het doel is om tegen 2050 alle bodems in een goede conditie te krijgen waarbij de bescherming, duurzaam gebruik en herstel van de bodem centraal staan. Vlaanderen kent zeer diverse en complexe bodemprofielen en landgebruiken. Voor de sectorvakgroep Akkerbouw is het goed dat er aandacht gaat naar een gezonde bodem, maar vraagt men wel alert te zijn voor de verschillende bodemtexturen die zelfs op één perceel kunnen voorkomen. Naast de vele data waarover de overheid al beschikt over onze bodem is het belangrijk dat boerendata, data waar landbouwers zelf voor betalen, in boerenhanden blijven en niet zonder toestemming van de boer mogen gebruikt worden door erfbetreders of overheden. De Europese Commissie definieert ook wat een gezonde bodem zou moeten zijn, maar ook hier is er volgens onze sectorvakgroep meer maatwerk nodig. Belangrijk is dat deze nieuwe richtlijn motiverend werkt en geen focus legt op zaken die in Vlaanderen niet haalbaar zijn.

Gewasbeschermingsmiddelen correct gebruiken

Sectorvakgroep Akkerbouw bespreekt de melding in de Vlaamse media over de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in drinkwaterwinningen. Boerenbond communiceert maandelijks naar zijn leden als bepaalde normen overschreden worden. Samen met deze data, afkomstig van drinkwatermaatschappijen en de VMM, geven we ook tips mee aan de landbouwers over hoe ze verontreinigingen kunnen voorkomen. Dit is cruciaal voor de sectorvakgroep Akkerbouw omdat slechte meetresultaten (kunnen) leiden tot een nog moeilijkere erkenning van gewasbeschermingsmiddelen. Land- en tuinbouwers kunnen het gebruik van voldoende gewasbeschermingsmiddelen veiligstellen door bewust om te gaan met deze middelen.

Naast het correct gebruik van driftreducerende doppen en kantdoppen, is het ook belangrijk de productspecifieke en de generieke bufferstroken te respecteren. Een gedragsverandering op het terrein vraagt mogelijk wat tijd en aanpassingsvermogen, toch is het cruciaal dat er nog verdere stappen gezet worden naar een betere implementatie. Afhankelijk van de indeling van de waterloop bedraagt de fytovrije zone 3 m (langs blauwe waterlopen in de verzamelaanvraag) of 1 m (langs alle andere waterlopen en waterlichamen), voor verticale bespuitingen geldt altijd een minimale strook van 3 m.

Teeltplanning 2024 vraagt duidelijkheid over MAP 7

Iets meer dan een half jaar geleden maakten landbouworganisaties samen met milieu- en natuurorganisaties een principeakkoord over hoe MAP 7 er moet uitzien. Gedeelde doelstellingen gaan over een verbeterde waterkwaliteit, bodemvruchtbaarheid en -kwaliteit. Ook wordt voorzien in meer circulariteit en klimaatrobuustheid. Sectorvakgroep Akkerbouw vraagt wel om snel enkele nieuwe principes kenbaar te maken zodat met MAP 7 rekening kan worden gehouden bij het inzaaien van gewassen dit najaar. Hier begint het teeltseizoen 2024 en als sectorvakgroep Akkerbouw zijn we geen vragende partij om de spelregels te wijzigen tijdens een lopend teeltseizoen. We hopen dan ook dat alle betrokken partijen de komende weken alles op alles zetten om tot een degelijk MAP 7 te komen.

Bron: Boerenbond.