RUP Open Ruimte Dilbeek

16 september 2021

Gemeente Dilbeek vatte enkele jaren geleden het idee op om een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken met het doel de open ruimte in Dilbeek te beschermen, ook voor land- en tuinbouw is dat uiteraard belangrijk. Grond is een van de belangrijkste productiefactoren, dus wanneer die beschermd wordt, kunnen we dat alleen maar toejuichen. Toch werden er op enkele percelen met momenteel een professionele landbouwuitbating herbestemmingen voorgesteld van agrarisch gebied naar parkgebied, natuurgebied, gemengd openruimtegebied of agrarisch gebied met natuurverweving. Bedrijfsgilde Afterodi (Affligem, Ternat, Roosdaal en Dilbeek) nam het ontwerp-RUP onder de loep en formuleerde haar opmerkingen die ze vervolgens overmaakte aan de gemeente in het kader van het openbaar onderzoek dat liep tot 14 september.

Opmerkingen Bedrijfsgilde Afterodi

Voor de professionele uitgebate landbouwpercelen is het behoud van (of herbestemming naar) de agrarische bestemming vereist om de rechtszekerheid van deze bedrijven niet in het gedrang te brengen. Eveneens de overdruk natuurverweving is voor deze professioneel uitgebate percelen niet gewenst en geeft een extra druk op de rechtszekerheid, daarom vragen we de schrapping van de overdruk natuurverweving in deze gevallen.

Vervolg

Tijdens het openbaar onderzoek kreeg iedereen de kans om opmerkingen bij het ontwerp-RUP te formuleren, na dit openbaar onderzoek zal de Gecoro zich buigen over deze opmerkingen en bezwaren. Op basis van deze bezwaren kan het ontwerp-RUP dan nog bijgestuurd worden vooraleer het definitieve RUP zal worden  goedgekeurd door de gemeenteraad. Pas na publicatie van deze beslissing worden de bestemmingswijzigingen ook effectief van kracht.