Boerenbond nam deel aan de planbegeleidingsgroep Ventilus. Maar wat was de rol van de planbegeleidingsgroep?

In het kader van het project Ventilus werd onder leiding van Elia een planbegeleidingsgroep opgericht met betrokkenheid van verschillende middenveldorganisaties. Deze planbegeleidingsgroep fungeerde als een soort klankbord en bestond uit milieuverenigingen, landbouworganisatie, VLM, werkgeversorganisaties en MER-deskundigen. De planbegeleidingsgroep werd voorgezeten door de gouverneur.

De planbegeleidingsgroep bood ons de kans om heel vroeg een aantal landbouwbezorgdheden van algemene orde naar voren te brengen in het dossier. De groep was uitdrukkelijk geen adviesorgaan, laat staan een beslissingsorgaan. Het was een klankbordgroep met als doel, zoeken naar de beste manier om de verbinding uit zee te realiseren zonder het concrete resultaat bij voorbaat vast te leggen.

In de periode van juni 2018 tot februari 2019 kwam de planbegeleidingsgroep op regelmatige basis samen. Zo lag tijdens de eerste vergaderingen de nadruk op kennisdeling vanwege Elia, een kort overzicht:

  • Opzet van het project en een verkenning van het juridische en procedurele kader;
  • EU-studie BESTGRID rond betrokkenheid/participatie bij dergelijke projecten;
  • Technologische mogelijkheden
  • Mogelijke inpassingen in het landschap.

Na een aantal zeer informatieve vergaderingen ging men over naar de studies over de mogelijke aanlandingslocaties. Hierbij werd elke locatie geanalyseerd op basis van de sterke en zwakke punten. Hieruit bleek dat sommige aanlandingsplaatsen beter scoorden dan andere, zeker op het vlak van de ruimtelijke inname, meer bepaald de omzettingsstations (inclusief compensatiemaatregelen).

Ten slotte werden de mogelijke tracés en hun alternatieven voorgesteld. Hierbij werd ook ingegaan op de verschillende landbouwtypologieën en het lokale bodemgebruik. Er werd vanuit Elia aangegeven dat het basisalternatief 'Oostende' een voorkeur genoot, met een ondergrondse leiding richting Brugge om erna de E403 richting Izegem te volgen. De technische Eliastudie (met betrekking tot het ondergronds brengen van kabels) werd door een derde partij gecheckt en de resultaten werden medegedeeld.

Welke punten werden door Boerenbond aangehaald?

Vanuit de landbouworganisaties werden een aantal aandachtspunten aangehaald waar men zeker rekening moet mee houden bij de afweging van de verschillende tracés. Een korte bloemlezing:

  • Extra aandacht voor de impact met betrekking tot onze glastuinbouw;
  • De impact van remediërende maatregelen naar het landbouwgebruik toe;
  • Er werd gewezen op de vele landbouwbedrijfszetels aan beide zijden van de N9 en de E403;
  • Er werd verwezen naar de mogelijke compensatiemaatregelen indien men door een habitatgebied gaat;
  • Er werd gewezen op de onduidelijkheid van de impact op de bodem, de grondwaterhuishouding en het kruisen van historisch permanente graslanden.

Boerenbond neemt nu verder initiatieven om de verschillende vragen die er leven te verzamelen en over te brengen naar de bevoegde instanties.

Wat deed Boerenbond met die informatie?

Zoals bij de andere organisaties werd een aantal beschikbare gegevens teruggekoppeld naar onze provinciale en regionale structuren. We namen het engagement om onze leden en bestuursleden in kennis te stellen van de informatiemarkten en ondersteuning te bieden bij het formuleren van bezwaren, vragen of suggesties, wat zeer belangrijk is in functie van het plan-MER.