Rivierpark Scheldevallei kandidaat voor erkenning nationaal park

16 september 2021

Al enkele jaren participeert Boerenbond in het samenwerkingsverband omtrent het Rivierpark Scheldevallei. Via overleg, acties en projecten willen de partners van dit Rivierpark ijveren voor het behoud en de ontwikkeling van natuur-, landschaps- en erfgoedwaarden, toeristisch-recreatief medegebruik en de agrarische open ruimte.

De projectoproep rond de nationale parken van het ANB zet de verhoudingen binnen het rivierpark sterk onder druk. Volgens de projectoproep moet een nationaal park een erkend, geografisch afgebakend gebied van voldoende grote omvang met een uitzonderlijke natuurwaarde en een internationale uitstraling zijn. Binnen dit nationaal park moet zich tegen 2040 een natuurkern van minimaal 10.000 ha ontwikkelen, waarvan 75% een natuurbeheerplan type 4 kent (dus geen economische natuurinvulling). Deze natuurkern wordt omringd door een zone voor omliggend landschap, waarin landbouw aanwezig kan zijn, maar die als taakstelling heeft om het nationaal park tot een landschap ecologisch – en recreatief samenhangend en functionerend geheel te maken.

Wegens de vele onduidelijkheden die gekoppeld zijn aan deze projectoproep hebben we besloten om deze kandidatuur niet te steunen. Rond de tafel heerste een consensus dat deze projectoproep geen impact op de landbouwbedrijven in de regio mag hebben bovenop de reeds bijzonder grote impact die het Sigmaplan in onze regio had en nog steeds heeft. We hebben dit dan ook maximaal laten opnemen bij de voorlopige perimeter in de conceptnota. De partijen rond de tafel hebben onze bezorgdheden hieromtrent goed begrepen en zijn bereid om in die geest verder te werken. Maar vandaag is dit onmogelijk om, zonder regelgeving, de nodige garanties te bieden. 

Maar toch bleek het onmogelijk om hieromtrent binnen het kader van deze projectoproep afspraken te maken. Geen enkele partij kan ons garanderen dat het nationaal park geen negatieve impact zal hebben op de landbouwsector in onze regio. Wij hopen uiteraard dat deze impact enkel positief zal zijn – zoals sommigen beweren – door het behoud van economische landbouw in de omliggende vallei. Wij staan open om kansen te benutten, bijvoorbeeld in het kader van korte keten, landschapsbeheer door landbouwers, agrotoerisme, kansen op bedrijfsniveau voor biodiversiteit, waterbeheer, koolstofopslag en erosiebestrijding, maar evenzeer ook naar een evenwichtige spreiding van de lasten en de lusten van recreatie.

Helaas leert de ervaring dat bijkomende natuur in ons landschap, eerder voor beperkingen en belemmeringen zorgt in de bedrijfsuitbating, hetgeen het moeilijk maakt om hier op een rendabele manier mee om te gaan. De huidige vergunningsproblematiek bewijst dit eens te meer. Vanuit Boerenbond zullen we de opmaak van het masterplan voor dit nationaal park dan ook blijven opvolgen, zodat hier de nodige garanties voor de landbouwsector in de Scheldevallei worden gegeven.

Ik hoop dan ook vurig dat de bevoegde minister en haar administratie erin slaagt om ons ongelijk te bewijzen.

Met vagen of opmerkingen hieromtrent kan je steeds terecht bij Matthias via mail.