Menu

Rentabiliteit in de vleesveehouderij blijft ontoereikend

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
De slechte economische situatie op de vleesvee- en zoogveebedrijven blijft aanhouden. Ook de eerste acht maanden van 2019 was er geen kentering in de prijsvorming. De prijzen van dikbilstieren en -koeien zijn de voorbije maanden relatief stabiel gebleven. Toch blijkt uit de Vlaamse cijfers dat het aantal kalvingen uit vleestypekoeien continu blijft afnemen. De stieren zijn iets vlotter weg gegaan de voorbije maanden, maar dit vertaalt zich vooralsnog niet in een substantieel hogere prijs.

Roel Vaes, adviseur Rundvee Studiedienst 

De vleesveebarometer geeft de rentabiliteitssituatie voor een gemiddeld zoogveebedrijf met afmest van eigen stieren en koeien, relatief weer. De vleesveebarometer steeg in het derde kwartaal van 2019 licht tot 90% ten opzichte van de referentieperiode, zijnde de gemiddelde rentabiliteit van de laatste 5 jaar. De prijzen van dikbilstieren en -koeien waren stabiel tot zeer beperkt gestegen tijdens de zomermaanden, maar blijven ontoereikend om een behoorlijk inkomen te halen uit rundvleesproductie. De prijzen van dikbilkoeien schommelden tussen 2,75 à 3,20 euro/kg levend of 4,40 à 4,70 euro/kg geslacht gewicht. De prijzen van de stieren variëren rond 3,30 à 3,40 euro per kg levend of 4,50 à 4,80 per kg geslacht. Stieren afgezet onder specifieke labels halen meer dan 5 euro/kg geslacht gewicht. In het derde kwartaal van 2019 bedragen de kalverprijzen gemiddeld 725 euro per kalf. Dit is een stijging met 25 euro ten opzichte van het tweede kwartaal. De traditioneel hogere prijzen aan het einde van de zomer en in september blijven echter beperkt. Het huidige aanbod aan nuchtere kalveren, de beperkte export wegens blauwtongperikelen en de beslissing van Van Drie om minder dikbilkalveren op te zetten, drukken de prijzen.

Aan de kostenzijde zijn de krachtvoerkosten (groei- en afmestbrok) in het derde kwartaal  lichtjes gedaald. Net voor de zomer waren de stroprijzen hoog door een grote vraag naar stro. Door de goede stro-opbrengsten deze zomer hebben de vleesveehouders hun voorraden kunnen aanvullen en daalde de stroprijs naar een normaal niveau van 85 euro/ton. Deze forse daling verklaart in grote mate de positieve evolutie van de barometer. Toch blijft de rentabiliteit structureel ondermaats.

Europese vleesproductie

Op Europees niveau heeft de licht dalende trend in de prijzen van stieren (standaard R-types) zich doorgezet tot juli. De prijs was gedaald tot onder 3,50 euro/kg geslacht. De laatste twee maanden zijn ze gestabiliseerd tot 3,55 euro/kg. De prijzen van de koeien (O-types) zitten sinds begin dit jaar wel in stijgende lijn. In de zomer waren ze licht gedaald, maar ondertussen stabiliseren ze rond 2,90 à 2,95 euro/kg geslacht. De vleesproductie is in Europa met 0,9% gedaald in de periode januari-juni 2019 ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Vooral het aanbod van koeien is gedaald (-3,9%), terwijl het aanbod stieren stabiel bleef. De Europese rundvleesexport (levend en geslacht vee) is in de periode januari-juli 2,9% gedaald. Vooral de export naar Turkije liep sterk terug (-81%). De vleesimport naar Europa is in deze periode 3,7% gedaald. Ook de import uit Brazilië en Uruguay is teruggelopen. Dit is niet helemaal gecompenseerd door een toegenomen invoer vanuit Argentinië. Maar ook vanuit de VS, Australië en Nieuw-Zeeland is de import met 7 à 10% gedaald.

Uitdagingen voor de vleesveehouders

Naast de beperkte rentabiliteit staan de Europese en Belgische vleesveehouders de komende maanden en jaren voor grote uitdagingen. Op korte termijn is er de discussie rond de brexit. Vooral voor de Ierse vleesveehouders zal dit mogelijk een zeer grote impact hebben. Deze zomer waren er in Ierland grote protesten van vleesveehouders. Dit heeft geleid tot een reeks maatregelen voor slachthuizen en afnemers. Daarenboven werd als erkenning voor de problemen rond de brexit 120 miljoen euro uitgetrokken voor de rundveesector. Maar een (harde) brexit zal ook voor onze markten een effect hebben. Naast de perikelen rond brexit hebben de bereikten de EU en de Mercosurlanden (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) eind juni een politiek akkoord over een nieuw handelskader. In dit akkoord is er gefaseerd een verlaging van invoertarieven voor 99.000 ton (karkasgewichtequivalenten) vers en bevroren vlees voorzien. Dit zal ongetwijfeld extra concurrentie en druk zetten op de Europese en Belgische rundvleesmarkt. Dit akkoord moet nog geratificeerd worden door de Europese Raad en Parlement. Dit zal ten vroegste voor 2021 zijn. Vanuit onze Europese koepelorganisatie COPA blijven we de impact van deze deal voor de sector duidelijk maken.

Tot slot hebben we een nieuwe Vlaamse regering. In het regeerakkoord is het duidelijk dat deze voor een uitfasering van gekoppelde inkomenssteun gaat tegen uiterlijk 2027. Er moet een duurzaam alternatief komen om de weggevallen inkomenssteun op te vangen en een compensatie voor de inspanningen die de betrokken veehouders leveren om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: 
Sector: