Rapport klimaatscenario’s en adaptatiemaatregelen

2 juni 2022

Alle Limburgse gemeenten ondertekenden het Burgemeestersconvenant, waarbij ze een ambitieuze klimaatdoelstelling onderschrijven: 40 à 55% CO2-reductie tegen 2030, meer dan 80% tegen 2050 …

Gemeenten bereiden mee het pad voor om op lange termijn naar een nuluitstoot te evolueren (mitigatie), zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast is het adaptatiebeleid in volle ontwikkeling om zo de gemeenten te wapenen tegen de verwachte gevolgen van de klimaatverandering.

Limburg in cijfers

Ter ondersteuning van het gemeentelijk klimaatmitigatiebeleid (verminderen van de broeikasgasuitstoot) was er via limburg.incijfers.be al langer een rapport Klimaat en energie beschikbaar, met daarin globale CO2-cijfers, cijfers over CO2-uitstoot door huishoudens en de factoren die daarop een invloed hebben, cijfers over mobiliteit, hernieuwbare energie, openbare verlichting, landbouw en andere nuttige cijfers. Nu komen daar twee nieuwe rapporten bij.

Rapport klimaatscenario’s

Het rapport klimaatscenario’s bevat belangrijke gegevens over toekomstige klimaatveranderingen. Het gaat in dit rapport om cijfers over droogte, wateroverlast/overstroming en hitte, met telkens focus op de klimaattoestand, de klimaateffecten en de klimaatimpact.

Rapport adaptatiemaatregelen

In het rapport Adaptatiemaatregelenzijn de belangrijkste gegevens op het vlak van aanpassen aan de gevolgen van het veranderende klimaat opgenomen. In dat rapport gaat het om cijfers over ontharden, waterbeheer, bebossen, vergroenen, natuurbeheer, beheersen van warmteopname en afschermen van klimaateffecten.

Downloaden

Je kan het rapport klimaatscenario’s en het rapport adaptatiemaatregelen bekijken en downloaden via de rubriek klimaat van de rapportenpagina op de website limburg.incijfers.be. De rapporten zijn beschikbaar op gemeentelijk en provinciaal niveau. Op de rapportenpagina klik je verder naar het rapport, vervolgens kies je een gebiedsniveau (gemeente of provincie), je selecteert het gewenste gebied plus het gewenste vergelijkingsgebied.