Menu

Publieke consultatie PAS

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Vandaag (16 augustus) verscheen in De Standaard een kennisgeving van het departement Omgeving over de start van een publieke consultatie over het plan-MER van de programmatische aanpak stikstof (PAS). Deze consultatie loopt tot 16 oktober.

Deze publieke consultatie kadert in de uitvoering van de beslissingen die de Vlaamse regering nam op 30 november 2015, bijna drie jaar geleden dus. De Vlaamse regering besliste toen om een programmatische aanpak stikstof te ontwikkelen tegen 2020. Daarbij werd van de landbouwsector een extra inspanning geëist tegen 2025. Boerenbond heeft hierop steeds gereageerd door te stellen dat alle sectoren een redelijke bijdrage moeten leveren aan het verminderen van de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden of speciale beschermingszones. Daarnaast wordt ook ingezet op natuurherstel. Verder besliste de Vlaamse regering toen ook om het significantiekader aan te passen. De significantiedrempel werd verhoogd van 3% naar 5% (meer 'groene' bedrijven) en de verplichting om de ammoniakemissies met 30% te verminderen voor de bedrijven met een bijdrage tussen 5% en 50% werd geschrapt en vervangen door een stand-still van de ammoniakemissies op bedrijfsniveau. Dit was een belangrijke versoepeling. Ondertussen wordt ook uitvoering gegeven aan een flankerend beleid voor de zogenaamde 'rode' en 'oranje' bedrijven.

De publieke consultatie heeft enkel betrekking op het programmatische luik van de beslissing. Dus niet op het significantiekader en ook niet op het flankerend beleid. Dit programmatische luik start in 2020 en loopt tot 2026. Het heeft de bedoeling een beleid te ontwikkelen waardoor alle sectoren hun emissietaakstellingen realiseren. Tegelijkertijd maakt ook het natuurherstelbeleid deel uit van dat programmatische luik. Deze PAS heeft de bedoeling de stikstofemissies (waaronder ammoniak) te verminderen en herstelmaatregelen te nemen in de speciale beschermingszones om de kwaliteit van de Europese natuur te verbeteren. Het is in dit perspectief dat deze publieke consultatie moet worden gezien.

Aan de inhoud van de beslissing van de Vlaamse regering eind 2015 wijzigt dus niets. Het flankerend beleid blijft gewoon verder lopen. Ook het significantiekader dat gehanteerd wordt in de vergunningverlening wijzigt niet.

Boerenbond zal uiteraard een reactie voorbereiden en bezorgen aan het departement Omgeving. Het uitgangspunt van die reactie zal zijn dat niet alleen van de landbouwsector inspanningen kunnen worden gevraagd, maar dat alle sectoren een redelijke inspanning moeten leveren.

Deel deze pagina: