Provinciale landbouwkamer heractiveert subsidies

5 mei 2022

In het verleden kende de provincie Vlaams-Brabant een subsidie toe voor de analyse van niet-verplichte mest- en bodemstalen in de land- en tuinbouw. Een tweetal jaar geleden werd deze subsidie niet meer toegekend door de provincie omdat het aantal stalen verminderde, wegens de verplichte staalnames in het kader van het MAP. Bovendien werd de werking van het CVBB (Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting) uitgebouwd met als doel de waterkwaliteit in landbouwgebied te verbeteren. Dit werd opgevolgd door B3W, Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit.

De provinciale landbouwkamer Vlaams-Brabant heeft dit voorjaar beslist dit reglement over te nemen en deze subsidie weer te activeren voor alle stalen genomen vanaf 1 mei. De subsidies hebben als doel een oordeelkundige bemesting te realiseren en dit op basis van minerale stikstofanalyse van de bodem en mestanalyse met berekening van de bemestingswaarde.

De subsidies worden aan de belanghebbenden onmiddellijk verrekend via een korting op de factuur van het ontledingsstation dat de analyses uitvoert. Het ontledingsstation dat in aanmerking wenst te komen voor de toekenning van een subsidie die in het kader van dit reglement wordt doorgerekend aan de land- en tuinbouwers, dient hiervoor een aanvraagdossier in bij de provinciale landbouwkamer Vlaams-Brabant.