Projectoproepen departement Landbouw en Visserij

3 november 2021
Tijdens het weekend van de Werktuigdagen lanceerde het departement Landbouw en Visserij nieuwe projectoproepen. De projectoproepen kaderen in het Relanceplan Vlaamse Veerkracht en zetten zo in op de doelstelling van de Vlaamse Regering die vervat zijn in de Blue deal, namelijk de droogteproblematiek en de waterschaarste op een krachtdadige manier aanpakken.

De projectaanvragen moeten ten laatste op 15 december 2021 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij via het e-loket.

1. De projectoproep: Hergebruik Restwater

De projectoproep “Hergebruik Restwater” wil het hergebruik van restwater in de land- en tuinbouwsector stimuleren, waarbij de nadruk ligt op waterbesparing, slim watergebruik, het sluiten van de waterkringloop en het gebruik van alternatieve bronnen. Met deze projectoproep wordt ingespeeld op de uitdagingen rond toenemende waterbehoefte, dalende waterbeschikbaarheid en de principes van circulaire economie. De projecten moeten bijdragen tot het verhoogd aanwenden van alternatieve waterbronnen in de land- en tuinbouwsector om zo bij te dragen tot duurzaam, circulair watergebruik.

Met de term “restwater” wordt in de nota gebruikt als verzamelterm voor onder andere afvalwater, proceswater, bemalingswater en opgevangen hemelwater.

Om een projectvoorstel in te dienen voor de projectoproep “Hergebruik Restwater” moet er sprake zijn van een samenwerkingsverband. Er moet een samenwerkingsverband opgezet worden tussen de aanbieders van restwater enerzijds, en de afnemers van restwater anderzijds. Wat zo leidt tot een win-win situatie. Wie welke rol opneemt maakt niet uit. Liefst ook nog een derde partij die wetenschappelijke inzichten levert.

De steun per project bedraagt maximaal 1.000.000,00 euro en minimaal 350.000,00 euro en is beperkt tot maximaal 80% van de totale subsidiabele kosten. Projecten dienen opgestart te worden in 2021 of 2022 en afgerond in 2025.

Opmerking: investeringen voor hergebruik van water op individuele landbouwbedrijven, waarvoor steun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (“VLIF”) kan aangevraagd worden, komen niet in aanmerking voor deze projectoproep. Het gaat dan onder andere over de aanleg van bufferbekkens, stuwtjes of de omvorming van klassieke naar peilgestuurde drainage.

2. De projectoproep: Digitalisering en Samenwerking

Het doel van deze projectoproep is de digitale transformaties van land- en tuinbouwbedrijven realiseren waarbij samenwerking de motor is. Digitale transitie biedt kansen voor de sector waarbij data ten volle benut moet worden. Data zijn vaak wel aanwezig op land- en tuinbouwbedrijven, maar worden niet altijd ten volle benut.

Waarom digitalisering?

 • Positie landbouwer in de keten versterken;
 • Waterkwantiteit verbeteren;
 • Water-, bodem- en luchtkwaliteit verbeteren;
 • Gebruik van grondstoffen verminderen;
 • Grondstoffen efficiënter in zetten.

De visie achter deze projectoproep is dat de impact van een groep van land- of tuinbouwers groter is dan de som van de individuele bijdragen van afzonderlijke bedrijven. Door individuele data te delen, gezamenlijk te modelleren en te interpreteren en samen te werken rond deze uitdagingen zijn de expertise en impact vele malen groter. Daarom wordt om deze doelstellingen te realiseren een oproep rond samenwerking gelanceerd.

De projectoproepen zullen gericht zijn op samenwerking met betrekking tot ondernemerschap, digitalisering, innovatie en kennisdeling. De projecten kunnen opgebouwd worden rond de thema’s: Oplossingen voor water- en droogteproblematiek, klimaatverandering, duurzame energie en efficiënter beheer van natuurlijke hulpbronnen.

De partners binnen een samenwerkingsverband zijn land- of tuinbouwers en kunnen aangevuld worden met andere actoren in de keten:

 • Onderzoeksinstellingen, belangenorganisaties, technologieleveranciers, adviesdiensten en andere (dienstverlenende) bedrijven, lokale of provinciale besturen;
 • Een samenwerkingsverband kan een producentenorganisatie zijn, een brancheorganisatie of een andere samenwerkingsvorm.

Het project heeft betrekking op een nieuw samenwerkingsverband of een nieuwe activiteit van een bestaand samenwerkingsverband. Subsidiëring van bestaande activiteiten is uitgesloten. De steun per project bedraagt max 240.000 euro en is beperkt tot max 80% van de totale subsidiabele kosten met maximaal 40% steun op investeringskosten.

3. De projectoproep: Realisatie Eiwitstrategie

Deze projectoproep zet ook in op de doelstellingen van de Blue deal door te kiezen voor duurzame eiwitbronnen (lage water input) en verdienmodellen. Projecten moeten bijdragen aan (één of meerdere van) de doelstellingen van de Vlaamse eiwitstrategie:

 1. Duurzame diervoeders;
 2. Duurzame dierlijke productie;
 3. Meer plantaardige eiwitten;
 4. Meer nieuwe eiwitten;
 5. Meer productdiversiteit;
 6. Duurzame eiwitconsumptie.

Om een projectvoorstel in te dienen voor de projectoproep “realisatie eiwitstrategie” moet er sprake zijn van een samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband kan bestaan uit een combinatie van individuele eiwitproducenten of groepen eiwitproducenten én minstens één verwerker of afnemer van eiwitbronnen. Daarnaast kunnen ook andere bedrijven of organisaties actief in de agrovoedingsketen deelnemen aan het samenwerkingsverband (zoals toeleveranciers, dienstenbedrijven, organisaties uit de agrovoedingsketen ,…), alsook kennis- of onderzoeksinstellingen en lokale of provinciale besturen. Samengevat ziet het samenwerkingsverband er dan zo uit: Eiwitproducent + verwerker EN/OF afnemer + eventueel andere partner(s).

De steun per project bedraagt max 240.000 euro met een minimumbedrag van 60.000 euro per project en is beperkt tot max 80% van de totale subsidiabele kosten. De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal 2 jaar. De projecten voor deze oproep 2021 lopen tussen 1 februari 2022 en 30 juni 2024.

Indien resterend budget na de oproep in 2021, wordt in 2022 een tweede oproep rond dit thema gedaan.

Geïnteresseerde landbouwers kunnen zich melden met ideeën en suggesties. Dan bekijken we samen of er mogelijkheden zijn.

Voor hergebruik restwater en digitalisering en samenwerking kan je contacteren: gemma.willems@innovatiesteunpunt.be

Voor realisatie eiwitstrategie: nele.lauwers@boerenbond.be