Menu

Project ‘Kuiswater pluimveehouderij’ gaat van start

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Als je voor eind juli je stal reinigt, laat dan zeker een staal nemen van het kuiswater.

Wouter Wytynck, adviseur Dierlijke veredeling, Studiedienst Boerenbond

Het water waarmee pluimveestallen worden schoongemaakt, wordt door de Mestbank momenteel gecategoriseerd als een type 2 meststof. Dat betekent dat kuiswater voor het uitspreiden momenteel aan dezelfde regels is onderworpen als pluimveemest. Zodoende moet er voor kuiswater eveneens een analyse aanwezig zijn die niet ouder is dan 3 maanden. De Mestbank en de pluimveesector starten nu samen het project Kuiswater op om na te gaan in welke mate er een specifieke regeling kan worden bekomen voor kuiswater en er dan ook een einde komt aan de grijze zone waarin het kuiswater zich tot nu toe bevond. Het dossier kuiswater heeft ondertussen reeds een lange weg afgelegd, maar uiteindelijk is er nog geen akkoord over het statuut uit de bus gekomen.

Met dit project is het de bedoeling om aan te tonen dat, op basis van een relevante en voldoende grote analysedataset, er mogelijk een forfait voor kuiswater kan worden opgesteld. Belangrijk hiervoor is dat alle pluimveehouders, die in de periode tot eind juli 2021 hun stal reinigen minstens één staal kuiswater laten onderzoeken bij een erkend lab. Bij de staalname dienen een aantal extra gegevens te worden meegegeven over het kuiswater (volume van het bemonsterde kuiswater, aantal kuisbeurten waarvan het volume aanwezig is …). De erkende labo’s zijn ondertussen op de hoogte van het project en het staalnameprotocol. De verwerking van de gegevens zal gebeuren door VITO. Om deze campagne tot een goed einde te brengen is het cruciaal dat er bij het reinigen van de stallen veel aandacht wordt besteed aan de droge reiniging en het verwijderen van de losgeweekte resten bij het inweken van de stal. Op die manier blijven er minder mestresten achter in het kuiswater.

Bij deze de oproep om een goed reinigingsprotocol te hanteren en gedurende de looptijd van het project een kuiswaterstaal te laten nemen door een erkend lab. Het is in het belang van de gehele pluimveesector dat we een werkbare regeling voor het kuiswater kunnen bekomen.

Meer informatie

Sector: