Pre-ecoregeling - Ondersteuning voor vijf nieuwe maatregelen

23 september 2021

Op 10 september keurde de Vlaamse regering vijf nieuwe subsidiemaatregelen definitief goed die een opstap vormen naar het nieuwe GLB en die een gunstig effect hebben op milieu, klimaat of biodiversiteit. Geïnteresseerde landbouwers zullen volgend jaar aan deze maatregelen kunnen deelnemen, mits finale goedkeuring van de pre-ecoregelingen door de Europese Commissie.

2022 is een overgangsjaar tussen het huidige PDPO-III en het nieuwe GLB dat op 1 januari 2023 van start gaat. In deze overgangsperiode kunnen landbouwers geen nieuwe verbintenissen afsluiten voor bestaande agro-milieu-klimaatmaatregelen. Alleen landbouwers met een aflopende verbintenis in 2021, kunnen deze nog met een jaar verlengen. Als opstap naar 2023, wanneer een hele reeks nieuwe maatregelen zal worden aangeboden, worden een aantal van deze voorstellen al in 2022 gelanceerd. Zo kan je al een jaar eerder ervaring opbouwen rond een aantal van de nieuwe maatregelen.

De vijf maatregelen waarvoor in 2022 een subsidie kan gevraagd worden, zijn:

  • Inzaai productief kruidenrijk grasland;
  • Ecologisch beheerd grasland;
  • Inzaai milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten;
  • Precisielandbouw;
  • Verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte van bouwland via het teeltplan.

De verschillende maatregelen zullen de komende weken gedetailleerd toegelicht worden. De meest recente informatie, zoals de subsidiebedragen en specifieke voorwaarden van de verschillende maatregelen, kan je vinden op de website van het Departement Landbouw en Visserij (www.vlaanderen.be/landbouw/pre-ecoregelingen). Zo werd bij de maatregel voor het verhogen van organischkoolstofgehalte in bouwland de streefwaarden en subsidiebedragen nog aangepast, in vergelijking met de eerder principieel goedgekeurde versie.

Departement Landbouw en Visserij benadrukt dat deze mededeling onder voorbehoud is van finale goedkeuring van de pre-ecoregelingen door de Europese Commissie.

Bron: persbericht Departement Landbouw en Visserij.