Menu

Controlebevoegdheden plantengezondheid verdeeld tussen Vlaams en federaal niveau

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Vanaf half april treedt een nieuwe fase in van het gradueel in werking treden van het samenwerkingsakkoord over de controle van de plantengezondheid tussen de federale en de gewestelijke overheden. Er is een taakverdeling naargelang de sector.

Miet Poppe, secretaris AVBS

RNQP-organismen

De plantengezondheidsverordening (EU 216/2031) die eind 2010 in voege trad, omvat fytosanitaire maatregelen voor zowel de eerdere bekende quarantaineorganismen (‘quarantaine’ en ‘ZP’) als de nieuwe status van gereguleerde niet-quarantaineorganismen (RNQP). De status van een organisme bepaalt aan welke eisen waardplanten van dat organisme moeten voldoen en welke maatregelen er kunnen worden getroffen bij een vondst of uitbraak van dat organisme.

Quarantaineorganismen waren een federale bevoegdheid, schadelijke organismen vielen onder de bevoegdheid van Vlaanderen. Voor RNQP-organismen moest nog worden uitgeklaard welke overheid dit zou opvolgen. Op eenzelfde plant kunnen zowel Q-, ZP-Q- als RNQP-eisen van toepassing zijn, en het plantenpaspoort garandeert de naleving van al deze eisen. Om het zo eenvoudig mogelijk te maken, sloten de federale en gewestelijke overheden een samenwerkingsakkoord, waarin het principe van het unieke loket wordt nagestreefd. Waar dit mogelijk is, treedt één overheidsdienst op als aanspreekpunt en uitvoerder van zoveel mogelijk eisen en maatregelen binnen eenzelfde sector (dus zowel van Q’s, ZP-Q’s als van RNQP’s). Voor de controles in het kader van de aflevering van plantenpaspoorten start dit op 15 april, voor de controles bij uitvoer naar niet-EU-lidstaten vanaf 1 mei. De taakverdeling is als volgt:

Vlaanderen staat in voor de controles, met uitzondering van grondbemonsteringen voorafgaand aan de teelt bij:

  • gecertificeerde pootaardappelen;
  • gecertificeerde zaaizaden en standaardzaden van groenten;
  • teeltmateriaal van fruitgewassen voor gespecialiseerde fruitboomkwekerijen en producenten van onderstammen en entmateriaal, waar de bevoegde entiteit van het gewest de officiële certificeringen uitvoert in het kader van de handelsrichtlijnen;
  • teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen;
  • vegetatief teeltmateriaal van wijnstokken.

Het FAVV staat in voor de controles van volgende producten:

  • teeltmateriaal van siergewassen en andere voor opplant bestemde planten voor sierdoeleinden;
  • teeltmateriaal van fruitgewassen, met uitzondering van de gespecialiseerde fruitboomkwekerijen en producenten van onderstammen en entmateriaal en fruitgewassen waar de bevoegde entiteit van het gewest officiële certificeringen uitvoert in het kader van de handelsrichtlijnen;
  • bosbouwkundig teeltmateriaal;
  • de verplichte grondbemonsteringen voorafgaand aan de teelt in alle sectoren.

Import en export

Vanaf 1 mei 2021 worden de afspraken uit het samenwerkingsakkoord tussen de federale en de gewestelijke overheden betreffende certificering in het kader van uitvoer en invoer in uitvoering gebracht. Ook hier wordt gestreefd naar een uniek loket per deelsector. Een volledig overzicht van de verdeling is terug te vinden op de website van het FAVV.

Meer informatie

Sector: