Menu

PFOS: risico-analyse eieren

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Boerenbond heeft vernomen dat bepaalde afnemers garanties vragen van hun leveranciers met betrekking tot PFOS of perfluoroctaansulfonzuur.

Els Goossens, Studiedienst, diergeneeskundig adviseur

Retailers en afnemers van eiproducten zijn verontrust door communicatie in media en door de overheid. Een bepaalde eihandel vraagt zelfs van de leghennenhouders om over te gaan tot analyses van PFOS en andere poly- en perfluoralkylstoffen op stalniveau. Deze eis is noch wetenschappelijk, noch wettelijk onderbouwd, en in strijd met eerder gemaakte afspraken in de keten.

In het Spoedadvies 2021-10 goedgekeurd door het onafhankelijk Wetenschappelijk Comité op 25 juni 2021, worden een aantal aanbevelingen geformuleerd naar het FAVV en de overheid. Deze aanbevelingen gaan onder andere over de verschillende opties met betrekking tot de actiegrenzen, het opvoeren van staalnames in de 15 km zone rond de 3M fabriek, welke producten (zowel voedsel als voeder) bemonsterd moeten worden en over het verfijnen van de laboratoriumtesten.

Deze aanbevelingen gaan niet over het opleggen van analyses bij de primaire producenten. Er is ook geen normenkader vastgelegd. Minister Clarinval en het FAVV hebben eerder zelf gecommuniceerd dat de eerste gegevens zeker verder wetenschappelijk geëvalueerd zullen worden, maar dat het vastleggen van actiegrenzen op Europees niveau afgewacht wordt. Deze actiegrenzen worden nog voor dit jaareinde verwacht.

Boerenbond is dus geen voorstander van een opgelegde monitoring vanuit de afnemers. Wat zal er gebeuren met de resultaten? Er zijn immers geen normen bekend. Om tegemoet te komen aan de vraag van de afnemers, kan eventueel per bedrijf en geheel vrijwillig een risicoanalyse uitgevoerd worden, waarbij de leghennenhouder voor zichzelf een evaluatie kan maken op het eventuele risico op aanwezigheid van PFOS. Belangrijke parameters daarbij zijn regio-gebonden communicatie en informatie vanuit het Agentschap, de Vlaamse overheid of de gemeente, naast risico-factoren zoals buitenbeloop en nabijheid van de 3M fabriek in Zwijndrecht.

Een model van risicoanalyse kan je hier downloaden.

Meer informatie

Sector: