Overleg FAVV: nood aan acties en opvolging in sanitaire dossiers

2 december 2021
Een delegatie van de sectorvakgroepen Melkvee en Vleesvee en de werkgroep Vleeskalverhouders had een onderhoud met de leiding van FAVV om een aantal bezorgdheden aan te kaarten en concrete initiatieven en acties te vragen in enkele dossiers.

Dematerialisatie runderpaspoorten

Vanuit de sector zijn we reeds enkele jaren vragende partij om werk te maken van een digitaal I&R-systeem ter vervanging van de runderpaspoorten. Dit kan bijdragen tot een verlaging van de administratieve lasten en kosten voor vee- en kalverhouders De implementatie werd al enkele malen beloofd maar werd telkens om diverse redenen uitgesteld. Vanuit FAVV is er nu het engagement om alles in het werk te stellen om dit begin mei volgend jaar operationeel te hebben. Daarnaast is men ook bereid om samen met DGZ te kijken naar eventuele quickwins in administratieve opvolging en kostenreductie voor de vleeskalverhouders. Zij rekenen er alvast op!

Opvolging bestrijdingsprogramma’s

We zitten in de laatste rechte lijn naar een IBR-vrije status voor België. Het risico op herinsleep van IBR is echter nog steeds groot, zeker via de handel en aankoop van runderen. Striktere regels inzake transport en handel en een kanalisatie van de positieve dieren naar het slachthuis moeten dit in de nabije toekomst voorkomen. Dit vereist echter ook controle en opvolging door het FAVV. Het Voedselagentschap bevestigt om, binnen de beschikbare middelen en mankracht, controles uit te voeren op dit vlak. De digitalisering moet bovendien toelaten een betere risico-analyse te maken om zo gerichter te kunnen controleren. 

Ook het vernieuwde tbc-bewakingsprogramma is begin dit jaar van start gegaan. Hierbij is er een evolutie van staltuberclinatie naar een immunologische opvolging. Toch zijn er heel wat vragen omtrent de performantie van deze testen en is er vooral nood aan duidelijkheid en antwoorden op de vele vragen waar contact- of haardbedrijven mee zitten op het moment van vaststelling. Er is dan ook nood aan een duidelijk draaiboek en afwegingscriteria om bepaalde maatregelen te nemen. Vanuit het FAVV erkent men deze noodzaak en is men bereid de aanpak te evalueren en performanter trachten te maken.

Export NUKA’s en runderen

De nieuwe Europese diergezondheidsverordening heeft ook een impact op de certificatie van nuchtere kalveren en runderen. Bestaande protocollen met onze buurlanden worden herzien. Zeker voor de export van nuchtere kalveren (NUKA) naar Nederland zal dit een grote impact hebben. In het kader van de blauwtongproblematiek wordt verwacht dat alle kalveren 7 dagen voor export worden behandeld met een insecticide tegen muggen en knutten. In de praktijk moet dit dus op melkvee- of vleesveebedrijven gebeuren. Cruciaal hierbij is een werkbaar systeem van borging te voorzien, zo niet zal dit een grote impact hebben op de exportmogelijkheden en prijsvorming van de nuchtere kalveren.