Menu

Opgelet bij de aankoop van een aanhangwagen

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Vanaf 1 januari 2020 moeten alle nieuwe aanhangwagens conform de Europese verordening 167/2013 worden afgeleverd. Dit wil zeggen dat elke aanhangwagen vergezeld moet zijn van een zogenaamd certificate of conformity, of kortweg COC.

Tom Destoop, AgriBevents

De Europese verordening 167/2013 bepaalt een vernieuwde kijk op de technische eisen van onder meer aanhangwagens die gebruikt worden voor landbouwdoeleinden. Het voordeel van deze aanpak is dat ze onmiddellijk een Europees statuut krijgen en er dus minder problemen ontstaan wanneer ze verhandeld worden over de landsgrenzen heen. Daartegenover staat dat constructeurs zich moeten schikken naar de Europese richtlijnen, die als doel hebben de verkeersveiligheid te verhogen. Dit zal voor veel firma’s niet evident zijn. Hun getrokken machines moeten na 1 januari 2020 bij verkoop vergezeld zijn van een COC. Nieuwe aanhangers zonder COC die na deze datum verkocht worden, kunnen onmogelijk nog correct op de weg komen. Iedere landbouwer moet zich hier goed van bewust zijn. Daarom willen we je hierover informeren. Koop je na 2019 een nieuwe aanhangwagen, spreek dan af met de verkoper dat het geldig COC er zeker moet bijgeleverd worden én dat de verkoper verantwoordelijk wordt gesteld voor een geslaagde eerste keuring. Om discussies te vermijden, kan dit best ook vastgelegd worden in de verkoopovereenkomst.

Niet enkel aanhangwagens

Deze nieuwe regelgeving is van kracht op alle nieuwe aanhangwagens. Hiermee bedoelen we uiteraard de klassieke ‘karren’ ontworpen voor het vervoeren van lading, de zogenaamde categorie R. Belangrijk is dat alle getrokken verwisselbare uitrustingsstukken, categorie S, ook onder deze wetgeving vallen. Voorbeelden zijn: getrokken aardappelrooiers, persen of balenwikkelaars. Samengevat kan gesteld worden dat alle machines, die in het verkeer gebracht worden na 1 januari 2020 en die scharnieren ten opzichte van de trekker, onder deze wetgeving vallen. Dus ook de machines die getrokken worden via de hefinrichting van de trekker.

Technische eisen en keuring

Alle getrokken verwisselbare uitrustingsstukken moeten ook voldoen aan de nieuwe verordening 167/2013. Dit heeft onder meer tot gevolg dat uitrustingsstukken die een gewicht op de as(sen) hebben van meer dan 3500 kg, verplicht uitgerust moeten worden met een remsysteem. Het is belangrijk te weten dat er na 1 januari enkel nog dubbelleidingsystemen kunnen worden goedgekeurd. Dit geldt zowel voor lucht- als olieremmen. De meeste constructeurs geven aan dat luchtremmen de standaard zullen worden. Daarom lijkt het logisch om bij de aanschaf van een nieuwe trekker luchtremmen te voorzien.

Voor ‘snelle’ aanhangwagens zijn de technische vereisten strenger. Zo moeten ze reeds geremd zijn vanaf 750 kg (totaal van de toegelaten massa’s per as).

Aanhangwagens die geconstrueerd zijn om ingezet te worden in het vervoer, moeten minstens een eenmalige eerste keuring ondergaan. De nieuwe regelgeving zorgt ook bij de keuringsstations voor enkele wijzigingen. Dit kan uiteraard moeilijkheden met zich meebrengen. Daarom is het belangrijk dat je bij de aankoop van een aanhangwagen die onder de nieuwe regeling valt de verantwoordelijkheid voor de keuring goed afspreekt met de verkoper. Bij aanhangwagens die ingeschreven moeten worden, bijvoorbeeld voor transportdoeleinden, moet de wagen eerst ingeschreven worden alvorens deze kan aangeboden worden bij de keuring. Deze manier van werken kan je vergelijken met de aankoop van een nieuwe tractor.

De technische vereisten voor aanhangwagens is een zeer complexe materie. Als gebruiker moet je ervan uitgaan dat het geldige COC erop wijst dat alle technische vereisten in orde zijn. Sommige zaken zullen zichtbaar zijn, andere niet. Aanpassingen die zeker in het oog zullen springen, zijn de verplichte diefstalbeveiliging op aanhangwagens en het feit dat de assen van tandems of tridems iets verder uit elkaar gezet zullen worden. Dat zal namelijk nodig zijn om de maximale 10 ton toegelaten aslast te bekomen. Een mogelijk neveneffect van deze maatregel kan zijn dat landbouwers sneller kiezen om een extra stuuras te laten installeren.

Uiteraard betekent deze manier van werken dat de kostprijs voor heel wat machines iets zal stijgen. Als dit ten goede komt aan de veiligheid én functionaliteit, is daar iets voor te zeggen. Als dit enkel zorgt voor extra administratie bij de constructeurs, is dit uiteraard te betreuren.

Snelle machines of aanhangwagens (categorieën Rb én Sb) moeten jaarlijks naar de periodieke keuring. We geven hierbij nog mee dat een snelle trekker (categorie Tb) die meer dan 40 km/uur mag rijden, enkel machines of aanhangwagens mag trekken die ook geconstrueerd zijn om sneller te rijden, de categorieën Rb en Sb. Een snelle trekker, Tb, mag dus geen trage machines trekken.

Sta je op het punt te kopen?

Als je van plan bent om binnenkort een getrokken machine aan te schaffen, maak dan de afweging of het interessant kan zijn om deze nog dit jaar te kopen om deze nieuwe regelgeving voor te zijn. In functionaliteit zal dit wellicht geen verschil maken op je bedrijf, maar op de tweedehandsmarkt zal dit mogelijk anders liggen.

Koop je een getrokken machine of kar na 1 januari 2020, weet dan dat deze vergezeld moet zijn van een geldig COC. Zo niet kunnen deze machines niet geldig in het verkeer gebracht worden! De verantwoordelijkheden moeten goed afgesproken worden met de verkoper.

We hopen dat de constructeurs tijdig klaar zijn voor de nieuwe regelgeving, zodat je als landbouwer blijvend toegang hebt tot degelijk materiaal waarmee je reglementair de weg op kunt. Zeker voor getrokken machines zoals harken, schudders of persen vragen we extra aandacht. Heel wat regels zijn nieuw voor dit type machines. De kans bestaat dat er in 2020 machines die nog niet voldoen aan de nieuwe regelgeving onder de marktprijs zullen worden aangeboden. Let op en koop geen kat in een zak!

Wat met bestaande aanhangwagens?

Voor bestaand materiaal verandert er in principe niets. Voor de aanhangwagens met een PVG (proces-verbaal van goedkeuring) geconstrueerd voor transportdoeleinden, was een eerste keuring altijd al verplicht. Wanneer dergelijke wagens verkocht worden als tweedehandswagens moeten ze opnieuw een eenmalige keuring ondergaan. Het is belangrijk om op dat moment te kunnen aantonen dat de eerste inverkeerstelling voor 1 januari 2020 plaatsvond. Het bijhouden van alle documenten die bij de aanhangwagen horen, is dus zeker aan te raden.

Als het over getrokken machines gaat met een PVB (proces-verbaal van benaming), zoals een getrokken pers, is een eerste keuring niet nodig. Dit geldt voor machines die scharnieren ten opzichte van de trekker.

Wat is een COC?

Sinds enkele jaren kennen we verordening 167/2013, beter bekend als de Tractor Mother Regulation (TMR). Voor deze Europese wetgeving werden homologatiegoedkeuringen op het niveau van de lidstaat geregeld. Dit bood kansen, maar leidde ook tot veel frustraties. Wereldspelers moesten dan per land specifieke administratie in orde brengen. Nu dit Europees geregeld wordt, zou er op termijn meer duidelijkheid en uniformiteit moeten komen.

Voor tractoren is deze nieuwe manier van werken al behoorlijk ingeburgerd. Constructeurs van tractoren zijn dan vaak ook grote multinationals die actief zijn op de wereldmarkt. Voor de tractoren geldt deze nieuwe regelgeving al sinds 1 januari 2018. Voor de constructie van tractoren zijn er vooral hogere eisen inzake veiligheid. Voorbeelden hiervan zijn de verhoogde aandacht voor het zicht vanuit de cabine, verscherpte regels voor de reminrichting en het automatisch uitvallen van de aftakas wanneer er geen chauffeur in de stoel zit.

Daar waar wij vroeger voor tractoren het Belgische proces-verbaal van goedkeuring (PVG) kenden, is dit vervangen door een Europese certificate of conformity (COC). Zelfrijdende werktuigen, zoals bietenrooiers, aardappelrooiers of hakselaars, hadden een proces-verbaal van benaming (PVB) nodig. Voor deze categorie van machines blijft dit behouden, ook na 2019.

Voor aanhangwagens hanteren wij tot eind dit jaar ook het PVG en PVB. Het PVG geldt voor aanhangwagens die ingezet kunnen worden voor transport, categorie R. Het PVB hoort bij getrokken machines, zoals een getrokken aardappelrooier of pers, categorie S. Voor beide categorieën moet er na 2019 een COC voorhanden zijn.

Concreet is het COC een document dat aantoont dat het voertuig voldoet aan een Europese typegoedkeuring. Daarvoor moet de constructeur een prototype aanbieden bij een technische dienst en wordt er nagegaan of het voertuig aan de regelgeving voldoet. Een deel van de controles zijn visueel, maar er zijn ook heel wat praktische zaken zoals de remtesten. In België is er één firma erkend om dergelijke testen uit te voeren, namelijk ESTL uit het West-Vlaamse Deerlijk.

Eens een constructeur een COC verkregen heeft voor een bepaald type machine, kan hij deze machine in serie produceren en dus op de markt brengen. De constructeur verklaart bij het afleveren van het COC dat die machine geconstrueerd werd volgens het goedgekeurde exemplaar.

Naast het werken met series blijft er ook de mogelijkheid om met een individueel goedkeuringscertificaat te werken. Dit wil dan zeggen dat één bepaalde machine aangeboden wordt om te testen en dat deze machine vervolgens op de markt kan gebracht worden. Met deze werkwijze moet elke individuele machine de tests ondergaan en dus ook evengoed voldoen aan de nieuwste technische eisen. Praktisch is het COC te vergelijken met een uitgebreid gelijkvormigheidsattest.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: